Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen vuoden 2017 käyttösuunnitelmien määrärahamuutokset

JARDno-2017-2066

Perustelut

Taustaa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelmat vuodelle 2017 on hyväksytty Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.1.2017 § 1. Käyttösuunnitelmia on muutettu Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 11.10.2017 § 21 ja 15.11.2017 § 28.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion kokouksessaan 12.12.2016 § 72. Talousarviota on muutettu kolme kertaa: 30.1.2017 § 3, 27.2.2017 § 14 ja 28.8.2017 § 36. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2017 § 82 hyväksynyt talousarviomuutokset, jotka pienentävät toimintakuluja ja toimintakatetta 171.019 euroa Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueella.

Henkilöstön sivukulujen tarkennus

Talousarvion syöttöpohjissa käytetyt sivukuluprosentit poikkeavat vuoden 2017 todellisista sivukuluprosenteista. Talousarvion valmisteluvaiheessa prosenttierojen aiheuttama säästö jätettiin jakamatta palvelualueille, mutta huomiotiin kaupungin tuloslaskelmakustannuspaikalla. Osa poikkeamasta jaettiin palvelualueille kilpailukykysopimukseen liittyvän talousarviomuutoksen yhteydessä, mutta sivukuluprosenttien muutoksesta aiheutuvaa säästöä on edelleen kohdistamatta palvelualueille 431.000 euroja. Talousarviomuutoksessa tämä erä kohdistetaan palvelualueille. Muutoksen takia Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintakuluja vähennetään 171.019 eurolla. Summa esitetään jaettavaksi palvelualueille liitteen mukaisesti. Palvelualueella muutos käyttösuunnitelmassa on 171.019 euroa toimintakuluja sekä toimintakatetta pienentävä. Siirrolla ei ole toimintakatevaikutusta koko kaupungin tasolla.

Yksityiskohtaisemmat, avainaluetasoiset tiedot (KS 2017, KS-muutokset, muutetut käyttösuunnitelmat) ovat liitteenä.

Ehdotus

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen vuoden 2017 käyttösuunnitelmiin liitteen mukaiset muutokset.

Päätös

 

Hyväksyttiin

 


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.