Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2018 asiakasmaksujen tarkistaminen

JARDno-2017-1987

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/1992 ja -asetuksessa 912/1992 (asiakasmaksulaki ja asiakasmaksuasetus).

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tarkistetaan lain mukaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksien mukaisesti. Edellinen asiakasmaksuihin tehty lakisääteinen indeksitarkistus on tehty vuodelle 2016. Vuonna 2018 asiakasmaksujen enimmäismäärät laskevat kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti 1,22 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon maksujen tulorajat nousevat työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti 0,60 prosenttia. Samalla on tarkistettu kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti terveydenhuollon maksukatto, joka on 1.1.2018 alkaen 683 euroa (aikaisemmin 691 eur). Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa on 108 euroa. Lyhytaikaisen ja määräaikaisen asumispalvelun asiakasmaksu ehdotetaan pidettävän ennallaan eli 41,80 eur/vrk.

Lainsäädännöllä määrätyt asiakasmaksut ovat enimmäismaksuja, joita ei voi kunnassa tehtävin päätöksin ylittää. Kunta voi päättää vain siitä, että asiakkailta ja potilailta peritään säädetyt maksut enintään maksimimääräisinä, alennettuina tai että niitä ei joiltakin osin peritä lainkaan. Kunta ei saa periä palveluista niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueella 1.1.2018 alkaen ja kehitysvammahuollon ja vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen ovat liitteissä.

Ehdotus

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualuetta koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät maksut 1.1.2018 lukien liitteiden mukaisesti.

 

Käsittely:

Satu Haaparanta esitti Mimmi Asikaisen ja Pasi Boehmin kannattamana, että asiakasmaksut pysyvät muutoin ennallaan paitsi niiden osalta, jotka laki määrää laskettavan.

 

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, koska lautakunta ei ollut yksimielinen tehdystä muutosesityksestä niin asiasta äänestetään.

 

Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys.

Jaa :   Esittelijän esitys

Ei:       Satu Haaparannan esitys

 

Äänestyksen tulos:

Jaa

Tuija Kuusisto

Auvo Autio

Pekka A. Heikkinen

Ossi Vähäsarja

Hilppa Loikkanen

Sonja Huttunen

Ei

Satu Haaparanta

Pasi Boehm

Mimmi Asikainen

Tyhjä

Tapio Rantanen

 

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys sai kuusi (6) ääntä ja Satu Haaparannan esitys kolme (3) ääntä, tyhjä yksi (1), poissa (1), joten esittelijän esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

Päätös

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin kuusi (6) Jaa- ääntä, kolme (3) Ei- ääntä, tyhjä yksi (1), poissa yksi (1) hyäksyä Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualuetta koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät maksut 1.1.2018 lukien liitteiden mukaisesti.

 

Merkittiin päätökseen seuraava Satu Haaparannan eriävä mielipide:

Lainsäädännöllä määrätyt asiakasmkasut ovat enimmäismaksuja, joita ei voi siis kunnassa tehtävin päätöksin ylittää. Kunta voi päättää ainoastaan siitä, että asiakkailta ja potilailta peritään säädetyt maksut enintään maksimimääräisinä, alennettuina tai että niitä ei joiltakin osin peritä lainkaan. Kunta ei saa periä palveluista niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua.

Nyt tehty päätös asiakasmaksujen korottamisesta (muutaman maksun alentamisesta) kohdistuu kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Maksujen korotukset kohdistuvat työttömiin, eläkeläisiin, vammaisiin, pienituloisiin ja lapsiperheisiin.Heidän taloudellinen ahdinko pahenee sairastumisesta, koska maksut saattavat olla joissakin tapauksissa ylivoimaisia maksettavia. Vastauksena miten selviytyä maksuista, niin tarjottiin toimeentuloluukkua. Mutta en näe, että se tässä kohtia olisi oikea ratkaisu siirtää toisen "palvelun" piiriin, vain sen takia ettei itse selviydy asiakasmaksujen maksamisesta.

Eikö olisi kaikkien etu, että jokainen selviytyisi maksamisesta itse? Eikä joutuisi sen takia hakemaan toimeentulotukea tai muuta vastaavaa ?

Sekä tulevat sotekuviot pistävät vielä moneen otteeseen myös nämäkin maksut uusiksi. Mutta siihen asti olisimme voineet mennä vanhoilla hinnoilla.

 

Satu Haaparanta SDP

 

 


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.