Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Martta Kostiaisen perinnön käyttöajan jatkaminen

JARDno-2017-2080

Perustelut

Martta Kostiainen on määrännyt viimeisenä tahtonaan ja testamenttinaan, että Järvenpään kaupungin Eteläinen kotihoito saa kaiken omaisuuden 95 759,45 € täydellä omistusoikeudella. Järvenpään kotihoito oli tuolloin jaettu maantieteellisesti kahdeksi alueeksi: eteläiseksi ja pohjoiseksi kotihoidoksi, jotka yhdistettiin 1.1.2009 alkaen kotihoidoksi. Perinnön käyttösuunnitelmaa on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 22.8.2012 § 56 sekä 12.9.2012 § 67 sekä ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunnassa 28.1.2014 § 8 ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa 9.12.2015 § 10.

Perintöä on kohdennettu kolmeen keskeiseen alueeseen:

1. Kotona asuvien osallisuuden ja toimintakyvyn tukeminen
2. Kotona asumisen tukipalvelujen ja -muotojen kehittäminen
3. Kotona asumisen kehittämishankkeet

Vuosien aikana perintövaroja on suunnitellusti ja aktiivisesti käytetty kotihoidon asiakkaiden osallisuuden ja virkistystä tukevaan toimintaan ja tapahtumiin, hyvinvointiteknologian pilotointeihin, jolla tuetaan kotona selviytymistä ja osallisuutta sekä toimintakykyä tukevan toimintamallin kehittämiseen. Lisäksi varoja oli varattu kotona asumisen kehittämishankkeiden "Kotona kokonainen elämä" sekä "Valtti" kuntaosuuden rahoittamiseen. Päälähtökohtana perintövarojen käytölle on tukea sellaista toimintaa, jolla on pitkäaikaisia vaikutuksia kotihoidon asiakkaiden kotona asumiseen, osallisuuteen ja toimintakykyyn. Varojen käyttö on ollut monipuolista ja laaja-alaista ja se on kohdentunut laajasti järvenpääläisten kotihoidon asiakkaiden elämään.

Perintövaroja on käytöstä huolimatta jäljellä seuraavasti:

1.    Kotona asuvien ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten asumista ja selviytymistä tukeva toiminta ja sen kehittäminen, jolla vahvistetaan osallisuutta ja toimintakykyä 10 391,70 €
2.    Kotona asumisen tukipalvelujen ja - muotojen kehittäminen 1 919,05 €
3.    Kotona asumisen kehittämishankkeet 4 049,67 €

Yhteensä 16 360,42

Ehdotus

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää pidentää käyttöaikaa vuoden 2019 loppuun.

Päätös

 

Hyväksyttiin


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.