Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 11.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Vammaispalvelujen asiakasmaksut

JARDno-2017-1263

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Mäkiprosi, talouspäällikkö, anne.makiprosi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019 – 2022 taloussuunnitelman laadinta on edennyt kaupunkitasolla suunnitelman mukaisesti. Kaupunginjohtajan alustavaa kehystä on valmisteltu kevään ja kesän aikana yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Kaupunginhallitus merkitsi kaupunginjohtajan alustavan kehyksen ja talousarvion laadintaohjeen tiedoksi kokouksessaan 26.6.2017 § 36. Kaupunginvaltuusto kävi lähetekeskustelun kaupunginjohtajan alustavasta kehyksestä kokouksessaan 28.8.2017 § 35.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2016 § 71 talouden tasapainottamisohjelman 2017 – 2021 uudet toimenpiteet ja merkitsi samalla tiedoksi talouden tasapainottamisohjelmassa esitetyt vanhat toimenpiteet. Tasapainottamisohjelma päivitetään vuosille 2018 – 2022. Jatkossa talouden tasapainottamisohjelmaa ei tehdä erillisenä asiakirjana vaan tasapainottamistoimenpiteet tuodaan osaksi talousarviokirjaa, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyy kokouksessaan marraskuussa.

Palvelualue on virkamiestyönä käynyt läpi ja päivittänyt voimassa olevan tasapainottamisohjelman käyttötalousvaikutteiset toimenpiteet vuosille 2018 - 2022. Lisäksi on etsitty uusia toimenpide- ehdotuksia vuosille 2018 – 2022. Päivityksen aikataulun mukaan lautakuntien tulee antaa 29.9.2017 mennessä talousarvioesitykset, jotka sisältävät tasapainottamistoimenpiteet. Tässä vaiheessa palvelualueelle kohdistuvia vanhoja toimenpiteitä on vuosille 2018 -2022 yhteensä 602.000 euroa, joista kohdistuu 1.000 euroa vuodelle 2018, kun yksi toimenpiteistä ehdotetaan poistettavaksi. Uusi toimenpide- ehdotus vuodelle 2018 lisäisi euroja 40.000.

Kaupunkitasolla kehys perustuu vuonna 2018 vuoden 2017 talousarvion toimintakatteen 6,0 %:n kasvuun. Ilman maanmyyntivoittoja toimintakatteen alijäämän muutos on 3,2 %. Kehyslaskelmassa ulkoisia ja sisäisiä eriä käsitellään erikseen. Sisäiset erät sekä kiinteistöallianssiin liittyvät kustannukset esitetään kehyksessä talousarvion 2017 mukaisina. Talousarviovalmistelun edetessä näiden erien muutokset huomioidaan laskelmissa. Vuoden 2018 talousarviossa varaudutaan 0,75 % palkankorotukseen vuoden 2017 tasosta. Eläkemenoperusteinen maksu ja varhemaksu budjetoidaan vuoden 2017 ennusteen tasoisina. Palvelualuekohtaiset kehykset ovat ohjeellisia ja painoarvo on kaupunkitason toimintakatteen alijäämässä, koska vielä ei voida tarkalleen tietää, miten lopulliset tasapainottamistoimenpiteet yms. palvelualueittain kohdistuvat. Ohjeiden mukaan Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue on valmistellut talous-arvioesityksen annettuun kehykseen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueelle ilman erikoissairaanhoitoa on kaupunginjohtajan alustavassa kehyksessä esitetty vuodelle 2018 toimintatuotoiksi 12.138.800 €, toimintakuluiksi 78.927.400 € ja toimintakatteeksi 66.788.600 €. Erikoissairaanhoidon vuoden 2018 alustavassa kehyksessä toimintatuotot ovat 124.000 €, toimintakulut ovat 52.445.000 € ja toimintakate 52.321.000 €. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen ilman erikoissairaanhoitoa TA 2018 toimintakate on 3,0 % suurempi kuin vuoden 2017 toimintakate. Erikoissairaanhoidon TA 2018 toimintakate on 2,0 % suurempi kuin vuoden 2017 toimintakate.

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan vuoden 2018 talousarvioesitystä kokouksissaan 30.10.2017 ja 3.11.2017. Valtuusto päättää vuoden 2018 talousarviosta ja vuosien 2019 - 2022 taloussuunnitelmasta 13.11.2017, minkä jälkeen lautakunnat ja kaupunginhallitus vahvistavat käyttösuunnitelmat vuodelle 2018 helmikuun 2018 loppuun mennessä. Lopulliset käyttösuunnitelmat hyväksytään valtuuston hyväksymän talousarvion 2018 pohjalta.

Ehdotus

Esittelijä

Tiina Salminen, palvelualuejohtaja, tiina.salminen@jarvenpaa.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

 • esittää, että kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman 2019 – 2022 liitteen mukaisena.
 • hyväksyä palvelualueen talouden tasapainottamisohjelman 2018 - 2022 päivityksen liitteen mukaisesti.

 

Käsittely:

Satu Haaparanta esitti Mimmi Asikaisen kannattamana, että sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan talouden tasapainottamisohjelman 2018 - 2022 muilta osin, paitsi vammaispalvelujen VpL:n mukaisten kuljetuspalvelujen omavastuuosuuksien muutoksen, johon palataan seuraavassa Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 11.10.2017 lisätiedon saamiseksi.

 

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, että lautakunta yksimielisesti hyväksyi Satu Haaparannan esityksen, joten Satu Haaparannan esitys tuli sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseksi.

 

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

 • esittää, että kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman 2019 – 2022 liitteen mukaisena.
 • hyväksyä liitteenä olevan talouden tasapainottamisohjelman 2018 - 2022 muilta osin, paitsi vammaispalvelujen VpL:n mukaisten kuljetuspalvelujen  omavastuuosuuksien muutoksen, johon palataan seuraavassa sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 11.10.2017 lisätiedon saamiseksi.

 

 

Valmistelija

 • Jari Savola, aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja, jari.savola@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Vammaispalvelujen VpL:n mukaisten kuljetuspalvelujen omavastuuosuuksien muutokseen liittyvä esitys on luettavissa ekstranetissa.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Tiina Salminen, palvelualuejohtaja, tiina.salminen@jarvenpaa.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä vammaispalvelujen VpL:n mukaisten kuljetuspalvelujen omavastuuosuuksien muutoksen osana talouden tasapainottamisohjelmaa 2018 - 2022.

 

Käsittely:

Satu Haaparanta esitti Auvo Aution kannattamana, että VpL:n kuljetuspalvelujen omavastuuosuuksia ei muuteta.

 

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, koska oli tehty kannatettu esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus ja lautakunta, sitä lautakunnalta kysyttyään, ei ollut yksimielinen muutosesityksestä, niin asiasta äänestetään

 

Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys.

 

Jaa =   Esittelijän ehdotus

Ei  =     Satu Haaparannan ehdotus

 

 

Päätös

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti äänestyksen jälkeen, äänin kaksi (2) Jaa- ääntä seitsemän Ei- ääntä poissa kaksi (2), asian liitteenä olevan aiemmin hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman 2018 - 2022 päivityksen siten, että vammaispalvelulain VpL:n kuljetuspalvelujen omavastuuosuuksia ei muuteta.

Äänestystulokset

 • Jaa 2 kpl 22%

  Pekka A. Heikkinen, Tuija Kuusisto

 • Ei 7 kpl 78%

  Ossi Vähäsarja, Hilppa Loikkanen, Nico Oikari, Johanna Hassinen, Auvo Autio, Satu Haaparanta, Tapio Rantanen


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)