Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 11.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen vuoden 2017 talousarvion muutokset

JARDno-2017-1492

Valmistelija

  • Anne Mäkiprosi, talouspäällikkö, anne.makiprosi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon toimintakulut ja -tuotot alittuvat 72.000 euroa eli toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot alittuvat, koska emme uudessa kiinteistössä enää välivuokraa tiloja HUSille. Järvenpää sai heinäkuussa alkuvuoteen 2017 liittyvää ylijäämän palautusta 1.699.278 euroa. HUSin Vuoden 2017 hinnastohinnat eivät sisällä kilpailukykysopimuksen vaikutusta, koska sen sisällöstä ei ollut tietoa palveluhintojen laadintahetkellä. HUS on arvioinut kilpailukykysopimuksen alentavan vuoden 2017 vuositason kustannuksia noin 30,7 milj. euroa. Järvenpään osuus tästä olisi noin 1,0 milj. euroa. Jos loppuvuonna 2017 saadaan ylijäämän palautusta tämän verran, erikoissairaanhoidon toimintakulut toteutuvat suunnitellusti ja niistä voidaan myös kattaa tulojen 72.000 euron vaje. Muu erikoissairaanhoito toteutuu talousarvion mukaisesti.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ilman erikoissairaanhoitoa

Terveyden edistämisen avainalueella toimintatuotot alittuvat 295.000 euroa ja toimintakulut alittuvat 133.000 euroa eli toimintakate ylittyy 162.000 euroa. Tämä johtuu työterveyshuollon tuottamistavan muutoksesta eli henkilöstön työterveyspalvelut siirtyivät ulkoiselle palveluntuottajalle Lääkärikeskus Aava Oy:lle 1.9.2017 alkaen. Työterveyshuolto budjetoitiin talousarvioon alun perin kokovuotisena eli toiminnan loppumista kesken vuoden ei huomioitu. Työterveyshuollosta tulee myös ajalta 9-12/2017 henkilöstökuluja sekä vuokrakuluja.

Aikuisten sosiaalipalvelujen avainalueen toimintatuotot ja toimintakulut alittuvat 150.000 euroa eli toimintakate toteutuu suunnitellusti. Perustoimeentulotukeen liittyviä menoja ja tuloja jätettiin talousarvioon siirtymäsäännöksen takia eli kunnat maksoivat 31.12.2016 mennessä jätetyistä hakemuksista tehtyihin päätöksiin liittyen perustoimeentulotukea vuoden 2017 tammi-maaliskuussa. Aikuisten sosiaalipalvelujen avainalueella tuottojen ja kulujen alittuminen johtuu ennakoitua pienemmistä perustoimeentulotukimenoista siirtymäajan aikana.

Edellä esitetyt määrärahojen muutokset aiheuttavat seuraavat talousarviomuutokset Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueelle:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue, sis. erikoissairaanhoidon

Käyttötalousosa KTA 2017 Työterveyshuolto Muut muutokset Muutettu TA 2017
Toimintatuotot 12.066.625 -295.000 -222.000 11.549.625
Toimintakulut 127.121.317 -133.000 -222.000 126.766.317
Toimintakate -115.054.692 -162.000 0 -115.216.692

Erikoissairaanhoito

Käyttötalousosa KTA 2017 Työterveyshuolto Muut muutokset Muutettu TA 2017
Toimintatuotot 124.000 0 -72.000 52.000
Toimintakulut 51.166.533 0 -72.000 51.094.533
Toimintakate -51.042.533 0 0 -51.042.533

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue ilman erikoissairaanhoitoa yhteensä

Käyttötalousosa KTA 2017 Työterveyshuolto Muut muutokset Muutettu TA 2017
Toimintatuotot 11.942.625 -295.000 -150.000 11.497.625
Toimintakulut 75.954.784 -133.000 -150.000 75.671.784
Toimintakate -64.012.159 -162.000 0 -64.174.159

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelualuejohtaja, tiina.salminen@jarvenpaa.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä esittelytekstissä olevat taulukon mukaiset Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen talousarviomuutokset.

Päätös

 

Hyväksyttiin


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)