Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 11.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilun suun terveydenhuollon osuuden ehtojen ja periaatteiden hyväksyminen

JARDno-2017-1478

Valmistelija

  • Tiina Salminen, palvelualuejohtaja, tiina.salminen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilun kolmas vaihe, suun terveydenhuollon suoran valinnan palvelujen kokeilu alkaa syksyllä 2017. Kokeilussa noudatettavista ehdoista ja periaatteista on valmistelu asiakirja, nk. sääntökirja. Sen pohjana on hankkeen ensimmäisen vaiheen, perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen kokeilun sääntökirja, joka on muokattu ja täydennetty suun terveydenhuollon osuuden ehtoja ja periaatteita vastaavaksi. Sääntökirjassa määritellään eri osapuolten asemat, oikeudet ja velvollisuudet kokeilun aikana, sekä määritetään mm. kokeiluun kuuluvien palvelujen sisältövaatimukset ja palveluntuottajille maksettavien korvausten periaatteet ja kokeilun alussa noudatettavat kapitaatiokorvaussummat. Palveluntuottajan hyväksyminen valinnanvapauskokeilun palveluntuottajaksi edellyttää sitoutumista sääntökirjan ehtoihin ja periaatteisiin.

Valinnanvapauskokeilujen hallinnointi siirtyy vastuukuntana toimineelta Hyvinkään kaupungilta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle vuodenvaihteessa 2017 / 2018. Myös kokeilussa mukana olevien kuntien sote-palvelujen järjestämisvastuu tulee siirtymään Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle.

Järvenpään kaupungille varataan käyttöön valinnanvapauskokeiluhankkeen projektityöntekijän 50% työpanos suun terveydenhuollon kokeilun valmistelussa ja toimeenpanossa, hankkeen organisoimana ja hankerahoituksella.

Asia esitellään Järvenpään kaupungin yhteistyötoimikunnassa 10.10.2017.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelualuejohtaja, tiina.salminen@jarvenpaa.fi

Sosiaali- ja terveysalautakunta päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan valinnanvapauskokeilun suun terveydenhuollon osuuden ehdot ja periaatteet -asiakirjan, sisältäen kokeilun alkaessa noudatettavien kapitaatiokorvausten suuruuden

  • myöntää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vt. johtajalle valtuudet hyväksyä sääntökirjassa määritellyt kriteerit täyttävät palveluntuottajat palveluntuottajiksi kokeiluun

  • myöntää Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän vt. johtajalle valtuuden tarvittaessa tarkistaa kapitaatiokorvaussummia ja korvauksiin vaikuttavia kertoimia kokeilun aikana

  • myöntää kuntayhtymälle valtuuden määrittää hankkeen valtionavustuksen määrittämissä rajoissa kuinka suuri osa kuntalaisista otetaan mukaan kokeiluun

  • myöntää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vt. johtajalle neuvotteluvaltuudet kokeilussa tarvittavien IT-ratkaisujen hankintojen hyväksymiseksi

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

Valinnanvapauskokeilu-hanke (frank.ryhanen@hyvinkaa.fi, terhi.sandberg@hyvinkaa.fi ja helene.vanninen@hyvinkaa.fi), Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (pirjo.laitinen-parkkonen@hyvinkaa.fi ja hanna.pellikka@hyvinkaa.fi)

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.