Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 11.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilun henkilökohtaisen budjetin osuuden ehtojen ja periaatteiden hyväksyminen

JARDno-2017-1476

Valmistelija

  • Tiina Salminen, palvelualuejohtaja, tiina.salminen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilun toinen vaihe, henkilökohtaisen budjetin kokeilu alkaa syksyllä 2017. Kokeilussa noudatettavista ehdoista ja periaatteista on valmistelu asiakirja, nk. sääntökirja. Sen pohjana on hankkeen ensimmäisen vaiheen, perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen kokeilun sääntökirja, joka on muokattu ja täydennetty henkilökohtaisen budjetin osuuden ehtoja ja periaatteita vastaavaksi. Sääntökirjassa määritellään eri osapuolten asemat, oikeudet ja velvollisuudet kokeilun aikana. Palveluntuottajan hyväksyminen valinnanvapauskokeilun palveluntuottajaksi edellyttää sitoutumista sääntökirjan ehtoihin ja periaatteisiin.

Valinnanvapauskokeilujen hallinnointi siirtyy vastuukuntana toimineelta Hyvinkään kaupungilta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle vuodenvaihteessa 2017/2018. Myös kokeilussa mukana olevien kuntien sote-palvelujen järjestämisvastuu tulee siirtymään Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle.

Asia esitellään Järvenpään kaupungin yhteistyötoimikunnassa 10.10.2017.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelualuejohtaja, tiina.salminen@jarvenpaa.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan valinnanvapauskokeilun "Henkilökohtaisen budjetin osuuden ehdot ja periaatteet" -asiakirjan

  • myöntää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vt. johtajalle valtuudet hyväksyä sääntökirjassa määritellyt kriteerit täyttävät palveluntuottajat palveluntuottajiksi kokeiluun

  • myöntää kunnan nimeämälle asiakas-/palveluohjaajalle valtuuden valmistella henkilökohtaisen budjetin suuruuden asiakaskohtaisesti käytettävissä olevan valtionavustuksen määrittämissä rajoissa viranhaltijapäätöstä varten

  • myöntää kunnan nimeämälle viranhaltijalle valtuudet tehdä viranhaltijapäätökset henkilökohtaisten budjettien suuruudesta asiakaskohtaisesti käytettävissä olevan valtionavustuksen määrittämissä rajoissa sekä tarkistaa niitä tarvittaessa

  • myöntää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vt. johtajalle neuvotteluvaltuudet kokeilussa tarvittavien IT-ratkaisujen hankintojen hyväksymiseksi

Päätös

 

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Valinnanvapauskokeilu-hanke (frank.ryhanen@hyvinkaa.fi, terhi.sandberg@hyvinkaa.fi ja helene.vanninen@hyvinkaa.fi), Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (pirjo.laitinen-parkkonen@hyvinkaa.fi ja hanna.pellikka@hyvinkaa.fi),

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.