Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen talousarvion 2018 valmistelu

JARDno-2017-1127

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.6.2017 § 36 merkinnyt tiedoksi kaupunginjohtajan alustavan kehyksen vuosille 2018 - 2022 ja talousarvion laadintaohjeen sekä lähettänyt kaupunginjohtajan alustavan kehyksen valtuustolle syksyn lähetekeskustelua varten. 

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueelle on kaupunginjohtajan alustavassa kehyksessä esitetty vuodelle 2018 toimintatuotoiksi 5.527.000 euroa, toimintakuluiksi 19.767.000 ja toimintakatteeksi 14.240.000 euroa, joiden pohjalta on virkamiestyönä aloitettu palvelualueen talousarvioesityksen 2018 valmistelu. 

Palvelualuejohtaja, talouspäällikkö ja asiakkuusjohtajat esittelevät vuoden 2018 talousarvioehdotuksen laskelmia ja alustavia tavoitteita kokouksessa.

Alustava kehystarkastelu ja alustava talousarvion tavoitetarkastelu toimitetaan erillisenä materiaalina extranetiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Sivistys- ja vapaa-ajan lautakunta päättää

- merkitä tiedoksi Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen vuoden 2018 talousarvioehdotuksen valmistelutilanteen

- jatkvalmisteluohjeista 

Päätös

 

Sivistys- ja vapaa- ajan lautakunta päätti

- merkitä tiedoksi Sivistyksen ja vapaa- ajan palvelualueen vuoden 2018 talousarvioehdotuksen valmistelutilanteen

- jatkovalmisteluohjeena todeta, että valmistelua jatketaan kokouksessa esitetyn aineiston pohjalta

Tiedoksi

Palvelualuejohtaja Marju Taurula, talouspäällikkö Topi Luostarinen

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)