Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kuntalaisaloitteet juoksuportaiden rakentamiseksi Rampakan mäelle /Kurittu Anne ja de Castro Leite Lilja

JARDno-2017-712

Valmistelija

  • Jari Lausvaara, koulutusjohtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kuntalaisaloite

Anne Kurittu, Pia Lindberg ja Lilja De Castro Leite ovat tehneet 8.6.2017 erilliset kuntalaisaloitteet, joissa aiheena on juoksuportaiden rakentaminen Järvenpäähän Rampakan mäelle.

Kuntalaisaloitteissa ehdotetaan, että Järvenpään kaupunki rakentaisi Järvenpäähän Rampakan mäkeen juoksuportaat.

Juoksuportaiden hyödyt aloitteiden mukaan:
Juoksuportaiden käyttö on kuntalaiselle edullista ja hyvinvointia parantava liikuntamuoto. Juoksuportaiden käyttö soveltuu kaikille ikään ja kuntoon katsomatta. Juoksuportaat ihmisten kohtaamispaikkana edesauttavat sosiaalista kanssakäymistä ja verkostoitumista. Juoksuportaat mahdollistavat eri lajien oheisharjoittelua. Järvenpään kaupungin positiivinen maine urheilukaupunkina kasvaa.

Vastauksena kuntalaisaloitteeseen sivistyksen- ja vapaa- ajan palvelualue esittää seuraavaa:

Liikunta on tärkeä tekijä terveyden edistämisessä ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Juoksuportaat uutena liikuntapaikkana tuo uuden liikuntamahdollisuuden kuntalaisille.  Liikuntalain (390/2015) mukaisesti yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle:

  1. järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen;
  2. tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; sekä
  3. rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Juoksuportaiden suunnittelussa tulee huomioida seikat, joilla voi olla merkittäviä kustannusvaikutuksia. Tällaisiä seikkoja ovat mm. maapohja, porrasrakenteiden vaatimat perustustyöt, portaiden sijoittaminen maastoon, materiaali- ja työkustannukset, ylläpitokustannukset sekä tulevaisuuden investointitarpeet kuten valaistus ja talvikunnossapito. Juoksuportaiden kustannusarvio Järvenpään Rampakan mäkeen selvitetään syksyn 2017 aikana ja asia liitetään osaksi  valmisteilla olevaa liikuntapaikkaselvitystä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää

- antaa edellä olevan vastauksen Anne Kuritun, Pia Lindbergin ja Lilja De Castron kuntalaisaloitteisiin 2017 koskien juoksuportaiden rakentamista Järvenpäähän Rampakan mäelle.

- todeta, että juoksuportaiden rakentamisen selvittäminen liitetään osaksi vuoden 2017 loppuun mennessä valmisteltavaan  liikuntapaikkaselvityseen

- todeta aloiteet loppuun käsitellyksi

 

Päätös

 

Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että lautakunta suhtautuu aloitteeseen myönteisesti.

Tiedoksi

Anne Kurittu, Pia Lindberg, Lilja De Castro Leite, liikuntapäällikkö Tony Konkola, liikuntapaikkamestari Ari Kuisma, liikuntaesimies Tiia Viherlinna

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.