Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Hallintosäännön 106 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Säännöksen mukaisesti lautakuntien kokouskutsu on lähetetävä viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta. 

Edelleen hallintosäännön 107 §:n mukaisesti kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti, ellei erityisistä olosuhteista muuta johdu.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Ehdotus

 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös

 

Hyväksyttiin