Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

JARDno-2017-332

Valmistelija

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 07.06.2017 § 47 lähettää kuntayhtymän jäsenkunnille hyväksyttäväksi ehdotuksen perussopimuksen muuttamisesta. Muutos koskee perussopimuksen saattamista uuden kuntalain (410/2015) kuntien yhteistoimintaa koskevien säännösten mukaiseksi. Uuden kuntalain siirtymäsäännös (147 §) edellyttää tätä.

Jäsenkunnat päättävät perussopimuksessa keskeisistä koulutuskuntayhtymän toimintaan ja hallintoon liittyvistä asioista. Kuntayhtymän perussopimuksen hyväksyvät jäsenkuntien valtuustot. Perussopimus on kuntien välinen sopimus eikä  kuntayhtymä ei ole sopimusosapuoli, vaikka usein käytännössä valmistelua suoritetaan kuntayhtymässä. Edellisen kerran Järvenpään kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.3.2015 § 14 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimukseen muutoksen, joka koski tuolloin opiskeluhuoltopalvelujen järjestämistä.

Kuntalain (410/2015) 56 §:ssä säädetään kuntayhtymän perussopimuksen vähimmäissisällöstä. Perussopimuksessa on sovittava ainakin:

 1. kuntayhtymän nimestä, kotipaikasta ja jäsenkunnista,
 2. kuntayhtymän tehtävistä sekä tarvittaessa 8 §:ssä tarkoitetun järjestämisvastuun siirtymisestä,
 3. yhtymäkokousedustajien tai yhtymävaltuuston taikka muun ylintä päätösvaltaa käyttävän toimielimen jäsenten lukumäärästä ja äänivallan perusteista,
 4. kuntayhtymän muista toimielimistä sekä niiden tehtävistä, päätösvallasta ja koollekutsumisesta,
 5. siitä, mikä kuntayhtymän toimielin valvoo kuntayhtymän etua edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset,
 6. sekä siitä, millä tavoin oikeudesta kuntayhtymän nimen kirjoittamiseen päätetään,
 7. jäsenkuntien osuudesta kuntayhtymän varoihin ja vastuusta, sen veloista sekä muista kuntayhtymän taloutta koskevista asioista,
 8. kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta,
 9. kuntayhtymästä eroavan jäsenkunnan ja toimintaa jatkavien jäsenkuntien asemasta,
 10. kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen suorittamisesta, menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan tilanteessa, jossa jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet 119 §:n 2 momentissa tarkoitettua sopimusta kuntayhtymän talouden tasapainottamisesta,
 11. talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille.

Perussopimuksessa voidaan myös sopia, että kuntayhtymän muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee
olla jäsenkuntien valtuutettuja ja että sopimuksessa määrätyissä asioissa päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö.

Nyt valmistellussa  perussopimusluonnoksessa on huomioitu uuden kuntalain aiheuttamat muutokset sekä soveltuvin osin noudatettu Kuntaliiton perussopimusmallia. Ammatillisen koulutuksen reformin aiheuttamia muutoksia on ennakoitu täsmentämällä toiminnan rahoitus-kohtaa sekä lisäämällä kuntayhtymän tehtäviin kirjaus siitä, että koulutusta voidaan toteuttaa myös muiden kuin jäsenkuntien alueella ja myös koulutusvientinä. Lisäksi tehtäviin on lisätty, että kuntayhtymän tehtävänä on myös tuottaa tutkintoja edeltäviä osaamisen kehittämis- ja koulutuspalveluja. Opetuskieli  on edelleen  suomi.

Tarkoituksena ei ole ollut avata perussopimusta laajemmin, vaan huomioida tarkemmin uuden kuntalain yhteistoimintaa koskevat säännökset. Perussopimusluonnoksessa on mm. kuntien äänivaltasuhteet pidetty ennallaan ja lisäksi  valmistelussa on todettu, että jatkoa ajatellen äänivallan perusteet tulisi sopia kuntien kesken ja kirjata sitten seuraavien muutosten yhteydessä perussopimukseen.

Kuntayhtymän johtaja on esitellyt perussopimusta ja siihen tehtäviä muutoksia KUUMA-kuntien sivistysjohtajille 28.4.2017. Tämän jälkeen perussopimuksen luonnos on lähetetty kuntiin kommentoitavaksi ja saadut kommentit on otettu soveltuvin osin huomioon nyt liitteenä olevassa versiossa. Kuntayhtymän johtaja esitteli valmista sopimusehdotusta  Kuuma-kuntien  sivistysjohtajille 18.8.2017
 

Liitteenä on tällä hetkellä voimassa oleva perussopimus, johon ehdotetut lisäykset on merkitty punaisella fontilla ja poistot yliviivauksin.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Keski- Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimukseen liitteessä esitellyt muutokset.

Päätös

 

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Marju Taurula, Jari Lausvaara, Keuda kuntayhtymä johtaja Hannu Laurila

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)