Puheenjohtajien jaosto, kokous 5.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Kaupungin strategiatyön jatko

JARDno-2017-1158

Valmistelija

  • Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Konsernipalvelut

Säädöspohja

Järvenpään hallintosääntö (4§)

Kaupungin strategiasta päättää kaupunginvaltuusto. Kaupunkistrategian tarkasteluajanjakso on kaksi valtuustokautta (kahdeksan vuotta). Strategia päivitetään kunkin valtuustokauden alussa ja strategiaa tarkistetaan valtuustokauden aikana tarvittaessa.

Kaupunkistrategiassa valtuusto asettaa strategiset päämäärät ja indikaattorit.

Valtuustoryhmät voivat tehdä valtuustokaudeksi strategian toteuttamista tukevan valtuustosopimuksen.

Valtuusto päättää kaupungin palvelujen järjestämisen ja kehittämisen kannalta tarpeellisesta prosessikartasta ydin- ja tukiprosessitasolla.

Strategiaprosessin jatko

Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategiatyön pohjaksi arvot, vision ja viisi tulevaisuuskuvaa. Seuraavassa vaiheessa strategiatyötä tulisi hyväksyä strategisen kehittämisen tiekartta, joka sisältää strategiset päämäärät, indikaattorit ja valtuustokauden tavoitteet. Johtoryhmästä, asiakkuusjohtajista ja asiantuntujoista koostuvat laaja virkamiesryhmä kokoontui marraskuun alussa työstämään strategiaa edelleen. Seminaarin tarkoituksena oli tiivistää tulevaisuuskuvia. Lisäksi käytiin läpi noin 50 mittaria, joita arvioitiin sen perusteella miten hyvin mittarit kuvaavat tulevaisuuskuvaa kohti etenemistä ja kuinka hyvin kaupunki voi vaikuttaa mittareihin. Ryhmä myös arvioi tulevaisuuskuvia sen perusteella kuinka loogisia, ymmärrettäviä ja innostavia ne olivat.

Tilaisuudessa käydystä keskustelusta ja muista eri yhteyksissä esiin tulleista asioista on poimittu strategiakartan muotoon 18 kokonaisuutta, jotka on sijoitettu strategiakartalle (LIITE). Kyseessä on ensimmäinen luonnos kartasta ja sitä on tarkoitus työstää eteenpäin, jos perusrakenne on luottamushenkilöiden puolesta hyväksyttävä. Kokouksessa selostetaan virkamiesseminaarin havaintoja tarkemmin.

Tulevaisuuskuvissa ei ole millään tavalla käsitelty kaupungin talouden tilaa. Tilinpäätös 2018 tulee olemaan budjetoidusti noin kuusi miljoonaa euroa alijäämäinen ja merkittävä osa kaupungin käyttötalouden tasapainosta rakentuu maanmyyntituottojen ja vesilaitoksen ylijäämän varaan.

Strategiakartta lähtee siitä ajatuksesta, että talous tasapainottuu ja tulevaisuuskuvien kautta rakennettu visio saavutetaan, kun tehdään veropohjaa kasvattavia toimenpiteitä ja samanaikaisesti panostetaan tuottavuuden kasvuun ja tehdään investointeja, jotka skaalautuvat.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto merkitsee strategian valmistelutilanteen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaupungin johtoryhmä