Puheenjohtajien jaosto, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kaupungin toiminnan puolueettomuuden turvaaminen / vaalit

JARDno-2020-2810

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: hallintojohtaja Iiris Laukkanen, kaupunginlakimies Laura Kattelmäki

Hallintolain 2 §:n mukaan viranomaisen on muun ohella kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti ja viranomaisen toimien on oltava puolueettomia. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 17 §:n 2 momentin mukaan viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. 

Kuntavaalit 2021 järjestetään sunnuntaina 18. päivänä huhtikuuta 2021. Ennakkoäänestys järjestetään 7. - 13. huhtikuuta 2021. Tasapuolisuuden, työrauhan ja poliittisen neutraalisuuden säilyttämiseksi kaupungin virkatyössä myös vaalityön aikana on syytä muistuttaa seuraavista käytänteistä, joita noudatetaan myös vaalikauden ulkopuolella: 

Kaupungin viranhaltijat ja työntekijät eivät käytä työaikaa, kaupungin välineitä tai muita kaupungin resursseja kampanjointiin. Kaupungin tiloissa ei sallita jaettavan eikä kaupungin ilmoitustauluille kiinnitettävän poliittisia ilmoituksia tai mainoksia. Kaupungin omistamilla tai muutoin hallinnoimilla alueilla vaalimainoksia ei saa sijoittaa muualle kuin kaupungin erikseen tarjoamiin vaalimainostelineisiin.

Kaupungin sisäisissä julkaisuissa ei painoteta ehdokkaita eikä eikä niissä julkaista vaalimainoksia. Kaupungin sähköpostia, verkkosivuja, sosiaalisen median kahavia tai sisäistä postia ei käytetä poliittiseen toimintaan. Kaupunki pidättäytyy julkaisemasta viestintäkanavissaan yksittäisten ehdokkaitten sisältöjä silloin, kun ne liittyvät poliittiseen toimintaan, eivätkä esimerkiksi henkilön viranhoitoon muissa yhteyksissä. Poikkeuksena tästä on Järvenpäättäjät-blogi, jossa julkaistaan eri poliittisia ryhmiä edustavien päättäjien kirjoituksia. Päättäjäblogi on tauolla kahden kuukauden ajan ennen vaaleja. 

Tiloja ja välineitä, joita kaupunki muutoinkin vuokraa sidosryhmien käyttöön, vuokrataan samoin ehdoin myös poliittisten toimijoiden ja ehdokkaiden käyttöön. Puolueiden tai ehdokkaiden vaalitilaisuuksia varten tiloja vuokrattaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että vuokraaminen tapahtuu yleisillä vuokrausehdoilla ja siihen, ettei tiloihin jää tilaisuuden jälkeen poliittista materiaalia. Mainonnassa ja kampanjoinnissa on erityisesti otettava huomioon vaalilain 56 ja 72 § (järjestys ennakkoäänestys- ja äänestyspaikalla). Ennakkoäänestys- ja äänestyspaikkoina toimivista rakennuksista ei vuokrata tiloja näihin tarkoituksiin kahta viikkoa ennen vaalien järjestämistä.  

Ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 4 §:n 4 momentin mukaan kunta tai kunnan määräysvallassa oleva yhtiö ei voi tukea ehdokasta, ehdokkaan tukiryhmää tai yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivaa yhteisöä. Mainitun lain 3 §:n mukaan tueksi luetaan rahana, tavarana, palveluna tai muulla vastaavalla tavalla saadut suoritukset, ei kuitenkaan tavanomaiset ilmaispalvelut. 

Perustuslain 13 §:n mukaan jokaisella on yhdistymisvapaus, joka käsittää muun ohella oikeuden osallistua tai olla osallistumatta yhdistystoimintaan. Osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon on tärkeä ja keskeinen osa toimivaa demokratiaa. Poliittisiin tilaisuuksiin viranhaltijat ja työntekijät osallistuvat siten harkintansa mukaan vapaa-ajallaan yksityishenkilöinä. Kaupunki ei edellytä viranhaltijoiden tai työntekijöiden osallistumista poliittisiin tilaisuuksiin. 

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto merkitsee tiedoksi edellä selostustekstissä esitetyt toimintaperiaatteet.

Käsittely: 

Keskustelun aikana kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että ohjeistus merkitään tiedoksi seuraavin muutoksin:

" Kaupungin sähköpostia, verkkosivuja, sosiaalisen median kanavia tai sisäistä postia ei käytetä kampanjointiin.

Ennakkoäänestys- ja äänestyspaikkoina toimivista rakennuksista ei vuokrata tiloja näihin tarkoituksiin viikkoa ennen vaalien järjestämistä."  

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: hallintojohtaja Iiris Laukkanen,​ lakimies Katja Kneckt

Hallintolain 2 §:n mukaan viranomaisen on muun ohella kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti ja viranomaisen toimien on oltava puolueettomia. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 17 §:n 2 momentin mukaan viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. 

Aluevaalit järjestetään sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa12. – 18.1.2022. Tasapuolisuuden,​ työrauhan ja poliittisen neutraalisuuden säilyttämiseksi kaupungin virkatyössä myös vaalityön aikana on syytä muistuttaa seuraavista käytänteistä,​ joita noudatetaan myös vaalikauden ulkopuolella: 

Kaupungin viranhaltijat ja työntekijät eivät käytä työaikaa,​ kaupungin välineitä tai muita kaupungin resursseja kampanjointiin. Kaupungin tiloissa ei sallita jaettavan eikä kaupungin ilmoitustauluille kiinnitettävän poliittisia ilmoituksia tai mainoksia. Kaupungin omistamilla tai muutoin hallinnoimilla alueilla vaalimainoksia ei saa sijoittaa muualle kuin kaupungin erikseen tarjoamiin vaalimainostelineisiin.

Kaupungin sisäisissä julkaisuissa ei painoteta ehdokkaita eikä eikä niissä julkaista vaalimainoksia. Kaupungin sähköpostia,​ verkkosivuja,​ sosiaalisen median kahavia tai sisäistä postia ei käytetä kampanjointiin. Kaupunki pidättäytyy julkaisemasta viestintäkanavissaan yksittäisten ehdokkaitten sisältöjä silloin,​ kun ne liittyvät poliittiseen toimintaan,​ eivätkä esimerkiksi henkilön viranhoitoon muissa yhteyksissä. Poikkeuksena tästä on Järvenpäättäjät-​blogi,​ jossa julkaistaan eri poliittisia ryhmiä edustavien päättäjien kirjoituksia. Päättäjäblogi on tauolla kahden kuukauden ajan ennen vaaleja. 

Tiloja ja välineitä,​ joita kaupunki muutoinkin vuokraa sidosryhmien käyttöön,​ vuokrataan samoin ehdoin myös poliittisten toimijoiden ja ehdokkaiden käyttöön. Puolueiden tai ehdokkaiden vaalitilaisuuksia varten tiloja vuokrattaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen,​ että vuokraaminen tapahtuu yleisillä vuokrausehdoilla ja siihen,​ ettei tiloihin jää tilaisuuden jälkeen poliittista materiaalia. Mainonnassa ja kampanjoinnissa on erityisesti otettava huomioon vaalilain 56 ja 72 § (järjestys ennakkoäänestys-​ ja äänestyspaikalla). Ennakkoäänestys-​ ja äänestyspaikkoina toimivista rakennuksista ei vuokrata tiloja näihin tarkoituksiin viikkoa ennen tilan käyttöä vaaleissa.

Vaikuttamistoimielimet ja oppilaitokset voivat järjestää kaupungin tiloissa vaalipaneeleita, kunhan tasapuolisuutta noudatetaan ja kaikille ehdokkaita asettaneille ryhmille varataan mahdollisuus osallistua tilaisuuteen.      

Ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 4 §:n 4 momentin mukaan kunta tai kunnan määräysvallassa oleva yhtiö ei voi tukea ehdokasta,​ ehdokkaan tukiryhmää tai yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivaa yhteisöä. Mainitun lain 3 §:n mukaan tueksi luetaan rahana,​ tavarana,​ palveluna tai muulla vastaavalla tavalla saadut suoritukset,​ ei kuitenkaan tavanomaiset ilmaispalvelut. 

Perustuslain 13 §:n mukaan jokaisella on yhdistymisvapaus,​ joka käsittää muun ohella oikeuden osallistua tai olla osallistumatta yhdistystoimintaan. Osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon on tärkeä ja keskeinen osa toimivaa demokratiaa. Poliittisiin tilaisuuksiin viranhaltijat ja työntekijät osallistuvat siten harkintansa mukaan vapaa-​ajallaan yksityishenkilöinä. Kaupunki ei edellytä viranhaltijoiden tai työntekijöiden osallistumista poliittisiin tilaisuuksiin. 

IL

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto merkitsee tiedoksi edellä selostustekstissä esitetyt toimintaperiaatteet.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.