Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 9.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Saunakallion päiväkotihanke

JARDno-2018-3888

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Mäkelä, varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Tausta ja tarve

Saunakallion moduulipäiväkoti korvaa Jampan elokuussa 2018 käytöstä poistuneen päiväkodin, jonka toiminta toteutuu tällä hetkellä väistötiloissa useassa eri osoitteessa. Päiväkoti on osa Järvenpään pysyvää palveluverkkoa ja se sisältyy syksyllä 2018 päätöksentekoon tulevaan päiväkotiverkkoselvitykseen.

Laajuus

Saunakallion päiväkotia on suunniteltu viidelle ryhmälle eli 120 lapselle, joskin lasten kokonaismäärää saattaa laskea alle kolmevuotiaiden osuuden kasvaessa.  Rakennuksen hyötypinta-ala on 1 065 hum2 ja bruttoala 1 200 brm2.

Kustannustaso

Päiväkodin kustannusarvio on alustavan arvion mukaan 3,5 - 4 miljoonaa euroa. Kustannusarvio tarkentuu, kun valmistelussa oleva väistötilojen puitesopimus- kilpailutus on ratkennut. Kustannusarvioon vaikuttaa myös hankkeen toteutustapa yksi- tai kaksikerroksisena.

Pedagoginen ja kaupunkikehityksellinen visio

Saunakallion moduulipäiväkoti tarjoaa lapsille turvalliset ja terveet tilat, joissa voidaan toteuttaa uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa. Tilaratkaisuissa korostuu oppimisympäristön monikäyttöisyys ja lapsilähtöisyys sekä mahdollisuudet toteuttaa pienryhmätoimintaa. Oppimisympäristön suunnittelussa huomioidaan lasten osallisuuden toteutuminen sekä perheiden mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa päiväkodin toimintaan.

Aikataulu

Tavoitteena on, että Saunakallion moduulipäiväkoti otetaan käyttöön elokuussa 2019 ja samassa yhteydessä voidaan luopua väistötiloista, joihin päiväkoti Jampan nykyinen toiminta on sijoitettu.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää:

  • hyväksyä omalta osaltaan edellä esitetyt hankkeen tavoitteet, pedagogiset lähtökohdat ja hankkeen koon lähtökohtana hankkeen jatkovalmistelulle.

 

  • esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä hankkeen ja lisätä hankeen investointiohjelmaan sekä tekemään tarvittavat talousarviovaraukset

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

Mikko Mäkelä, varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hankkeen tausta

Saunakallion moduulipäiväkoti korvaa Jampan elokuussa 2018 käytöstä poistuneen päiväkodin, jonka toiminta toteutuu tällä hetkellä väistötiloissa useassa eri osoitteessa. Päiväkoti on osa Järvenpään pysyvää palveluverkkoa ja se sisältyy syksyllä 2018 hyväksyttyyn (KV 10.12.2018 § 103) palveluverkkosuunnitelmaan ja investointiohjelmaan.

Saunakallion päiväkotia on suunniteltu viidelle ryhmälle eli 120 lapselle, joskin lasten kokonaismäärää saattaa laskea alle kolmevuotiaiden osuuden kasvaessa.  Rakennuksen hyötypinta-ala on 1 065 hum2 ja bruttoala 1 200 brm2.

Kustannustaso

Päiväkodin kustannusarvio on n. 3,5 miljoonaa euroa. Kustannustaso vastaa Järvenpään kaupungin investointiohjelma ja palveluverkkosuunnitelma 2019-2028 esitettyä kustannustasoa (KV 10.12.2018 § 103). Kustannusarvio tarkentuu, kun Mestaritoiminta on kilpailuttanut päiväkotihankinnan.

Tontinkäyttösuunnittelun yhteydessä on tullut alkuperäisen päiväkodin aidatun piha-alueen lisäksi esiin tarve pysäköintialueen muutostöille sekä koulun pyörätelineiden siirrolle. Näihin töihin tarvitaan alkuperäisessä kustannusarviossa pihatöille varatun noin 200 000 euron lisäksi noin 100 000 euroa, joka pyritään kattamaan Mestaritoiminnan vuoden 2019 investointivarauksista.  

Pedagoginen ja kaupunkikehityksellinen visio

Saunakallion moduulipäiväkoti tarjoaa lapsille turvalliset ja terveet tilat, joissa voidaan toteuttaa uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa. Tilaratkaisuissa korostuu oppimisympäristön monikäyttöisyys ja lapsilähtöisyys sekä mahdollisuudet toteuttaa pienryhmätoimintaa. Oppimisympäristön suunnittelussa huomioidaan lasten osallisuuden toteutuminen sekä perheiden mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa päiväkodin toimintaan. Lasten ja huoltajien sekä alueen muiden toimijoiden näkemyksiä päiväkodin suunnitteluun kartoitetaan kevään 2019 aikana osallistavissa tilaisuuksissa.

Tilojen suunnittelussa huomioidaan myös ilta- ja viikonloppukäytön mahdollisuudet niin, että tilat olisivat mahdollisimman tehokkaasti kaupunkilaisten käytössä.

Aikataulu

Tavoitteena on, että päiväkodin hankinnan edellyttämä puitesopimuksen minikilpailutus voidaan käynnistää välittömästi. Rakennuksen suunnittelu, tarvittavien viranomaislupien sekä rakentamisen valmistelu kestää arviolta maaliskuun loppuun. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa huhtikuussa ja uusi päiväkoti on tarkoitus ottaa käyttöön mahdollisuuksien mukaan elokuussa 2019. Tarkempi käyttöönottoajankohta selviää, kun minikilpailutus on tehty ja hankkeen valmistelu on edennyt riittävän pitkälle. Käyttöönoton jälkeen voidaan luopua väistötiloista, joihin päiväkoti Jampan nykyinen toiminta on sijoitettu.

Asiaa on käsitelty edellisen kerran Lasten ja nuorten lautakunnassa 20.11.2018.

Liitteenä (liite 1.) Mestaritoiminta Oy:n laatima esitys päiväkotihankinnasta.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää:

  1. Antaa Mestaritoiminta Oy:lle valtuudet kilpailuttaa Saunakallion päiväkotihankinnan alkuvuodesta 2019.
  2. Antaa Mestaritoiminta Oy:lle valtuudet toteuttaa hankinnan yhteistyössä käyttäjien kanssa ja allekirjoittaa hankintasopimuksen sillä ehdolla, että hankinnan kokonaisarvo ei ylitä investointiohjelmassa hyväksyttyä kustannustasoa 3,5 miljoonaa euroa alv 0%.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mikko Mäkelä, varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Saunakallion moduulipäiväkoti korvaa Jampan elokuussa 2018 käytöstä poistuneen päiväkodin, jonka toiminta toteutuu tällä hetkellä väistötiloissa useassa eri osoitteessa. Päiväkoti on osa Järvenpään pysyvää palveluverkkoa ja se sisältyy syksyllä 2018 hyväksyttyyn (KV 10.12.2018 § 103) palveluverkkosuunnitelmaan ja investointiohjelmaan.

Päiväkotia on suunniteltu viidelle ryhmälle ja rakennuksen hyötypinta- ala on 1 065 hum2 ja bruttoala 1 200 brm2.

Päiväkodin sijoittumista Saunakallion koulun tontille on käsitelty yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja kaupunkikehityksen kanssa. Sijoittelussa on huomioitu tarkoituksenmukaisuus päiväkodin toiminnan kannalta, koulun toiminta sekä Jampan alueen muu kehittäminen. Tilojen suunnittelussa huomioidaan myös ilta- ja viikonloppukäytön mahdollisuudet niin, että tilat olisivat mahdollisimman tehokkaasti kaupunkilaisten käytössä.

Lasten ja nuorten lautakunta on käsitellyt asiaa 20.11.2018 ja hyväksynyt  omalta osaltaan hankkeen tavoitteet, pedagogiset lähtökohdat ja hankkeen koon lähtökohtana hankkeen jatkovalmistelulle.

Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa 21.1.2019 ja antanut Mestaritoiminta Oy:lle valtuudet kilpailuttaa Saunakallion päiväkotihankinnan alkuvuodesta 2019. Lisäksi kaupunginhallitus antoi Mestaritoiminta Oy:lle valtuudet toteuttaa hankinnan yhteistyössä käyttäjien kanssa sillä ehdolla, että hankinnan kokonaisarvo ei ylitä investointiohjelmassa hyväksyttyä kustannustasoa 3,5 miljoonaa euroa alv 0 %.

Kilpailutuksen jälkeen hankkeen toteuttajaksi on valittu Teijotalot Oy, jonka kanssa on aloitettu toteutussuunnittelu 18.3.2019. Rakennushanke tullaan toteuttamaan annetun kustannusraamin puitteissa.

Rakennuksen suunnittelu ja rakentamisen valmistelu kestää arviolta kesäkuun loppuun. Rakentaminen maansiirto- perustamistöiden osalta on tarkoitus aloittaa heinäkuussa ja moduulien (varsinaisen rakennuksen) asennustyöt elo-syyskuussa. Uusi päiväkoti on tarkoitus ottaa käyttöön mahdollisuuksien mukaan syyskuun lopussa 2019. Suunniteltu aikataulu edellyttää, että tarvittavat viranomaisluvat saadaan riittävän ajoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää merkitä tiedoksi Saunakallion uuden moduulipäiväkotihankeen toteuttamisen ja rakentamisen aikataulun.

 

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.