Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 8.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarvioluonnos 2020-2023

JARDno-2019-2732

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi
Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Kaupunginhallitus käy kokouksessaan 26.8.2019 § 211 lähetekeskustelua vuosien 2020-2023 talousohjelmasta.

Talousohjelman käsittely on tarkoitus aloittaa valtuuston lähetekeskustelulla, jonka jälkeen ensimmäinen luonnos etenee eri toimielimiin. Toimielimiä pyydetään ottamaan kantaa siihen, missä järjestyksessä säästöt kannattaa niiden mielestä toteuttaa, jotta säästöistä olisi kuntalaisten saamien palveluiden näkökulmasta mahdollisimman vähän haittaa. Rakennusten osalta toimielimiä pyydetään ottamaan kantaa siihen, mistä rakennuksista voidaan palvelutuotannon näkökulmasta luopua. Toimielimillä on myös mahdollisuus esittää muita säästöjä halutessaan. Säästöjen olennaisuusrajaksi valmistelussa on määritelty 100.000 euroa vuositasolla. Pienempienkin säästöjen tekeminen on tärkeää, mutta palvelualueet tulevat tarvitsemaan ne vuotuisten taloudessa tapahtuvien muutosten kattamiseksi.  Lautakuntien lausunnot tulee antaa 11.10.2019 mennessä.

Priorisointijärjestys auttaa myös siihen, että säästötoimia voidaan perua, jos veropohja kasvaa ennustettua nopeammin.

Talousohjelman ja investointiohjelman käsittelyprosessi on kuvattu oheismateriaalissa.

Kaupunginhallituksen päätösesityksessä pyydetään mm.

 • lautakunnilta lausuntoa ja tarvittavat muutosesitykset palvelualuetta koskevaan osioon talousohjelmaluonnoksessa
 • lautakuntia asettamaan liitteessä olevat säästötoimenpiteet järjestykseen sen mukaan, mistä toimenpiteistä on vähiten haittaa sekä tarvittaessa täydentämään toimenpiteisiin liittyvät vaikutusarviot
 • opetus- ja kasvatuslautakunnalta sekä hyvinvointilautakunnalta näkemystä liitteenä olevien rakennusten omistuksesta oman toimintansa kannalta, sekä
 • lautakunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualuettaan koskevilta osin ja esityksen irtaimistomäärärahan hankekohtaisesta kohdentamisesta

Opetus- ja kasvatuslautakunnan osuus talousohjelmaluonnoksesta 2020-2023 on laadittu kaupungin johdon antamien alustavien säätötavoitteiden  lähtökohdista. Opetuksen ja kasvatuksen sekä Hyvinvoinnin palvelualuiden alustavien säästötavoitteiden kokonaisuutta on tarkasteltu yhdessä vuoteen 2023 saakka. Mikäli liitteenä oleviin materiaaleihin tulee muutoksia käsittelyn edetessä lautakuntaa koskevilta osin ennen lautakunnan kokousta, päivitetään sitä lautakunnan extranetiin tai tarvittaessa tuodaan lautakunnan kokoukseen.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää käydä lähetekeskustelun toiminta- ohjeena vuoden 2020 - 2023 talousohjelmaluonnoksesta  ja siihen liittyvistä esittelytekstissä mainituista  lausunnoista.

 

 

Päätös

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta kävi lähetekeskustelun toimintaohjeena vuoden 2020 - 2023  talousohjelmaluonnoksesta ja siihen liittyvistä esittelytekstissä mainituista lausunnoista.

 

 

 

 

Valmistelija

 • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Talousohjelmaluonnos 2020 - 2023 sisältää kuntalain 110 §:ssä talousarvion vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2023. 

Talousohjelmassa on tarkoitus antaa lautakunnille neljälle vuodelle kehys. Keskeisimpänä osana kehyksessä on se periaate, että ylitykset täytyy kattaa seuraavina vuosina ja vastaavasti budjetin alitukset saa käyttää tulevina vuosina. Menettelyn tarkoituksena on kannustaa taloudellisesti tehokkaaseen toimintaan lyhytnäköisten säästötoimien sijaan.

Talouskehyksen yhteydessä hyväksytään toiminnalliset tavoitteet vuosille 2020 - 2023. Tavoitteiden tulee tukea strategiakartan päämääriä ja parantaa niihin liittyvillä avainmittareilla mitattavia asioita.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarvioesitys ja ehdotus taloussuunnitelmaan vuosille 2020 - 2023 on rakennettu niin, että pohjana ovat vuoden 2019 talousarvion luvut, joita on muutettu tiedossa olevilla tuleville vuosille kohdistuvilla muutostekijöillä sekä huomioitu palvelualueelle ja Hyvinvoinnin palvelualuelle yhdessä osoitettu talousohjelman tasapainottamisvelvoite. 

Opetus- ja kasvatuslautakunnalle ja Hyvinvointilautakunnalle katetavoitteiden lisäksi annetun talouden vajeen kattamisen osuus on vuoteen 2023 mennessä yhteensä 15.404.000 euroa. Tämä tavoite saavutetaan palvelualueiden yhteenlasketuilla toimenpiteillä vuoteen 2023 mennessä. Vajeen kattamisen toimenpiteitä on kohdistettu alkuperäisestä kehyksestä poiketen siten, että kattamista on siirretty 1.706.000 euroa Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelta Hyvinvoinnin palvelualueelle. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarvioesitys ja ehdotus taloussuunnitelmaan vuosille 2020 - 2023 on edellä mainituin muutoksin kaupunginhallituksen antaman alustavan kehyksen mukainen vuoteen 2023 mennessä. 

Samalla lautakunta antaa lausuntonsa lautakunnan toimintalueeseen kuuluvien säästötoimenpiteiden järjestyksestä, alueensa kiinteistöjen tulevasta käytöstä ja investointisuunnitelmaehdotuksesta sekä esityksen irtaimistomäärärahan käytöstä. Oheismateriaalina on kaupungin tarkasteltavien kiinteistöjen kohdeluettelo.  Liitteenä olevaan investointiohjelmaan on tulossa muutoksia, koska kaupunginhallituksen talousjaosto on esittänyt investointien karsimista. Muutoksia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle lausuntonaan

1. liitteenä 1 olevan esityksen palvelualuettaan koskevaan osioon talousohjelmaluonnoksesta 2020 - 2023.

2. liitteenä 2 olevan luettelon säästötoimenpiteistä järjestettynä siten, että vähiten toimintaa haittaava on järjestyksessä ensimmäisenä

3. liitteen 3 mukaisen palvelualuettaan koskevista alustavista investointiohjelmista

4. liitteen 4 mukaisen esityksen irtaimistomäärärahan hankekohtaisesta kohdentamisesta

5. liitteenä 5 olevan näkemyksen rakennusten tulevasta käytöstä oman toimintansa kannalta. 

 

Käsittely:

 

Käsittelyn alussa lautakunnan jäsen Tia Östberg asetti oman esteellisyytensä (asianosaisjääviys) lautakunnan keskusteltavaksi ja harkittavaksi.  Käydyn keskustelun pohjalta Tia Östberg harkitsi ja ilmoitti,  ettei hän ole esteellinen käsittelemään asiaa.

 

Liite 1

Puheenjohtaja ehdotti Emmi Mäkisen kannattamana, että

 • raamiin lisätään 565 000 euroa, jotta resurssiopettajiin kohdistettua suunniteltua leikkausta ei tehdä vaikka kaikki muut toimenpiteet jouduttaisiin toteuttamaan. 

 

Liite 1:n käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, että lautakunta yksimielisesti hyväksyi puheenjohtajan kannatetun ehdotuksen.

Käsittelyn aikana keskustelun perusteella lautakunta yksimielisesti hyväksyi ehdotukseen liitteeseen1 liittyen seuraavan klausuulin:

 • lautakunta toivoo, ettei leikkauslistan viimeisimpinä olevista avustajista eikä resurssiopettajista tulla leikkauksia tekemään, vaan siinä vaiheessa, jos tähän joudutaan, etsitään säästöt muualta.

 

Liite 2

 

Puheenjohtaja Satu Tuominen  esitti Emmi Mäkisen kannattamana, että

 liitteessä 2 " Toimenpiteet kaupungin taloudellisen liikkumavaran lisäämiseksi" poistetaan kohta 12 "Opetuksen tuntiresurssin tehostaminen / Luovutaan opetuksen tukemiseen palkatuista resurssiopettajista  (10) syksy 2020" ja menokehykseen on varattava lisää resursseja palvelualueelle mistä syystä liitteesä 2 oleva luettelo "Toimenpiteet kaupungin taloudellisen liikkumavaran lisäämiseksi" muutetaan esittelijän esityksestä poikkeavasti seuraavaan järjestykseen: 2, 1, 6, 5, 13, 3, 15, 10, 7, 11, 4, 9, 8, 12

 

Jenni  Marttinen esitti Ari Alapartasen kannattamana, että

 liitteessä 2 " Toimenpiteet kaupungin taloudellisen liikkumavaran lisäämiseksi" poistetaan kohdat 8 , 9 ja 12 ja etsitään niille korvaavia toimenpiteitä mikäli listaukseen jäävät toimenpiteet eivät riitä

 

Ari Alapartanen esitti 

liitteessä 2 " Toimenpiteet kaupungin taloudellisen liikkumavaran lisäämiseksi"  olevat seuraavat numeroidut  toimenpideehdotukset 1, 4 , 7 , 8 , 9 , 11 ja 12 poistetaan listalta

 

Arto Luukkanen esitti

että palvelualueen esikunnan jäsenet osallistuvat  opetukseen ikäänkuin symbolisella tavalla samalla täydentäen omaa pedagogista osaamistaan.

 

 

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi,

 • koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava liitteeseen 2 sisältyvä lautakunnan puheenjohtajan tekemä kannatettu ehdotus, jossa toimenpiteiden prioriteettijärjestys poikkesi esittelijän esityksestä, niin asiasta äänestetään
 • että Ari Alapartasen ja Arto Luukkasen esitykset raukesivat kannatuksen puuttuessa

 

Hyväksyttiin äänestystavaksi kättennostoäänestys, siten että nimet kirjataan.

 

Ensiksi puheenjohtajan pyynnöstä ne, jotka kannattivat esittelijän ehdotusta nostivat käden ylös

Äänestyksestä kirjattiin seuraavat esittelijän ehdotusta kannattaneet:

 • Heli Anttila, Ari Alapartanen, Johanna Santanen, Olli Kamunen, Topi Rantala, Suvi Pohjonen, Tia Östberg, Arto Luukkanen = kahdeksan (8) ääntä
 • poissa : Riikka Juuma = yksi (1)

 

Toiseksi, puheenjohtajan pyynnöstä ne jotka kannattivat puheenjohtajan ehdotusta nostivat käden ylös

Äänestyksestä kirjattiin seuraavat puheenjohtajan ehdotusta kannattaneet:

 • Satu Tuominen, Peter Hagman, Jenni Marttinen, Pasi Boehm, Mikko Laakkonen, Emmi Mäkinen = kuusi (6) ääntä
 • poissa: Riikka Juuma = yksi (1)

 

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on äänin kahdeksan (8) puolesta, kuusi (6) vastaan, poissa yksi (1) tullut lautakunnan päätökseksi.

 

Äänestystuloksen toteamisen jälkeen lautakunnan jäsen Suvi Pohjonen poistui kokouksesta eikä hänen tilalleen tullut varajäsentä.

 

Menettelytapavirhe

 

Äänestyksen ja päätöksen toteamisen jälkeen puheenjohtaja, käytyään keskustelun lautakunnan kanssa, totesi edellä toimitetussa ja kirjatussa käsittelyssä tapahtuneen menettelytapavirheen. Menettelytapavirhe johtui siitä, että Jenni Marttinen esitti poistettavaksi listalta toimenpiteet 8 , 9 ja 12 ja etsitään niille korvaavia toimenpiteitä mikäli listaukseen jäävät toimenpiteet eivät riitä ja puheenjohtajan ehdotus oli, että raamiin lisätään lisää resursseja. Ennen edellä mainittua äänestystä puheenjohtaja kysyi, missä vaiheessa Jenni Marttisen esitys käsitellään. Saatuaan tiedon, että numeroinnista äänestämisen jälkeen, oli virkamiehille jäänyt käsitys, että Jenni Marttinen oli vetänyt kannatetun ehdotuksensa pois. Kysyttyään Jenni Marttiselta, puheenjohtaja sai vastauksen, ettei ehdotuksen pois vetämistä ollut tapahtunut vaan piti harkita uusi äänestysjärjestys. Jenni Marttinen ilmoitti kantanaan, että hänen kannatetusta esityksestä äänestetään, vaikka hän ei haluakaan ehdottaa, että 2,3 M€ popistetaan listalta

 

Asian uudelleen käsittely alkuperäisen käsittelyn pohjalta

 

Puheenjohtaja totesi, koska aiemmassa käsittelyssä oli tapahtunut menettelytapavirhe niin asiasta päättäminen käsitellään aiemman käsittelyn pohjalta uudelleen.

Puheenjohtaja totesi,

 • koska oli tehty kaksi esittelijän ehdotuksesta poikeavaa kannatettua ehdotusta niin asiasta äänestetään
 • että Ari Alapartasen ja Arto Luukkasen esitykset raukesivat kannatuksen puuttuessa

 

Hyväksyttiin äänestysjärjestykseksi seuraava:

 • ensiksi äänestetään puheenjohtajan ja Jenni Marttisen kannatettujen esitysten kesken
 • toiseksi äänestetään voitaneen ehdotuksen ja esittelijän ehdotuksen kesken ja voittanut ehdotus tulee lautakunnan päätökseksi

 

Hyväksyttiin äänestystavaksi kättennostoäänestys, siten että nimet kirjataan.

 

1. äänestys

 

Ensiksi puheenjohtajan pyynnöstä ne, jotka kannattivat puheenjohtajan esitystä nostivat käden ylös

Äänestyksestä kirjattiin seuraavat puheenjohtajan ehdotusta kannattaneet:

 • Heli Anttila, Johanna Santanen, Olli Kamunen, Topi Rantala, Tiia Östberg, Peter Hagman, Arto Luukkanen, Pasi Boehm, Mikko Laakkonen, Emmi Mäkinen, Satu Tuominen = yksitoista (11) ääntä
 • poissa : Riikka Juuma , Suvi Pohjonen = kaksi (2)

 

Toiseksi puheenjohtajan pyynnöstä ne, jotka kannattivat Jenni Marttisen ehdotusta nostivat käden ylös

Äänestyksestä kirjattiin seuraavat Jenni Marttisen ehdotusta kannattaneet:

 • Jenni Marttinen, Ari Alapartanen = kaksi (2) ääntä
 • poissa: Riikka Juuma, Suvi Pohjonen = kaksi (2)

 

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan esitys äänin yksitoista (11) puolesta kaksi (2) vastaan, poissa kaksi (2) tuli lautakunnan päätökseksi.

 

2. äänestys

 

Toiseksi äänestettiin liitteessä 2 olevan prioriteettilistauksen järjestyksestä voitaneen ehdotuksen ja esittelijän ehdotuksen kesken

 • Esittelijän ehdotus prioriteettijärjestykseksi: 2, 1, 6, 5, 13, 3, 15, 4, 10, 7, 8, 9, 11, 12
 • Puheenjohtajan ehdotus prioriteettijärjestykseksi: 2, 1, 6, 5, 13, 3, 15, 10, 7, 11, 4, 9, 8, 12

Ensiksi puheenjohtajan pyynnöstä ne, jotka kannattivat esittelijän ehdotusta nostivat käden ylös

Äänestyksestä kirjattiin seuraavat esittelijän ehdotusta kannattaneet:

 • Heli Anttila, Johanna Santanen, Ari Alapartanen, Olli Kamunen, Topi Rantala,, Tiia Östberg, Arto Luukkanen = seitsemän ääntä (7)
 • poissa : Riikka Juuma , Suvi Pohjonen = kaksi (2)

 

Toiseksi puheenjohtajan pyynnöstä ne, jotka kannattivat puheenjohtajan ehdotusta nostivat käden ylös

Äänestyksestä kirjattiin seuraavat puheenjohtajan ehdotusta kannattaneet:

 • Satu Tuominen, Peter Hagman, Jenni Marttinen, Pasi Boehm, Mikko Laakkonen, Emmi Mäkinen = kuusi (6) ääntä
 • poissa: Riikka Juuma, Suvi Pohjonen = kaksi (2)

 

Päätöksen toteaminen

 

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että liitteen kaksi (2) osalta esittelijän ehdotus äänin seitsemän (7) puolesta kuusi (6) vastaan, poissa kaksi (2) tuli lautakunnan päätökseksi.

 

Ennen koko asian käsittelyn päättämistä Emmi Mäkinen esitti, että

silloin kun nyt päätettyjä toimenpiteitä otetaan käyttöön, toteutetaan niiden vaikutuksista arviointia niiden henkilöiden kanssa, joita toimenpiteet arjessa koskettavat. Vaikutusten arviointia tulee suorittaa heti säästötoimenpiteen alettua, jotta mahdollisiin hankaluuksiin voidaan ajoissa puuttua.

 

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, että opetus- ja kasvatuslautakunta yksimielisesti hyväksyi Emmi Mäkisen esityksen liitettäväksi lautakunnan päätökseen.

 

Päätös

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle lausuntonaan

1. liitteenä 1 olevan esityksen palvelualuettaan koskevaan osioon talousohjelmaluonnoksesta 2020 - 2023

seuraavalla lautakunnan yksimielisellä päätöksellä

 • raamiin lisätään 565 000 euroa, jotta resurssiopettajiin kohdistettua suunniteltua leikkausta ei tehdä vaikka kaikki muut toimenpiteet jouduttaisiin toteuttamaan

 

sekä seuraavalla asian käsittelystä kirjatulla yksimielisellä klausuulilla

 • lautakunta toivoo, ettei leikkauslistan viimeisimpinä olevista avustajista eikä resurssiopettajista tulla leikkauksia tekemään, vaan siinä vaiheessa, jos tähän joudutaan, etsitään säästöt muualta

2.äänestyksen jälkeen  liitteenä 2 olevan luettelon säästötoimenpiteistä järjestettynä siten, että vähiten toimintaa haittaava on järjestyksessä ensimmäisenä

3. liitteen 3 mukaisen palvelualuettaan koskevista alustavista investointiohjelmista

4. liitteen 4 mukaisen esityksen irtaimistomäärärahan hankekohtaisesta kohdentamisesta

5. liitteenä 5 olevan näkemyksen rakennusten tulevasta käytöstä oman toimintansa kannalta.

6.  yksimielisesti seuraavan lisäyksen 

 • silloin kun nyt päätettyjä toimenpiteitä otetaan käyttöön, toteutetaan niiden vaikutuksista arviointia niiden henkilöiden kanssa, joita toimenpiteet arjessa koskettavat. Vaikutusten arviointia tulee suorittaa heti säästötoimenpiteen alettua, jotta mahdollisiin hankaluuksiin voidaan ajoissa puuttua.