Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 8.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Lukion aloituspaikkamäärä ja opiskelijavalinnan perusteet 2020

JARDno-2019-2955

Valmistelija

  • Marja-Liisa Lehtiniemi, rehtori, marja-liisa.lehtiniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa säädetään Lukiolaissa (21.8.1998/629 ja 20.12.2013/1044) sekä Opetusministeriön asetuksilla 856 / 2006 ja 948 / 2007.  Koulun ylläpitäjän on vuosittain tarkistettava lukion aloituspaikkamäärä ja valintakriteerit opetushallinnon opintopolkupalveluun lukiokoulutuksen opiskelijavalinnassa. Opetushallitus on antanut ohjeen 29.8.2019 (OPH-1940-2019) kevään 2020 yhteishaun päivittämisen osalta.  

Järvenpään lukion tilat riittävät nuorten lukiokoulutuksessa noin 1000:lle opiskelijalle. Vuosittain nuorten lukiokoulutukseen on pääsääntöisesti otettu 300 opiskelijaa. Vuonna 2019 päätettiin ottaa 310 opiskelijaa ja myös vuodelle 2020 on linjattu talouden tehostamistoimenpiteinä otettavaksi 310 opiskelijaa. Yli 310 opiskelijan sisäänotto on aiheuttanut paineita lisäryhmien perustamiseen. 

Järvenpään perusopetuksen päättävien ikäluokan koko on ollut laskeva vv. 2012–2018, mutta vuodesta 2019 alkaen ikäluokkien ovat kasvamassa. Järvenpään lukioon on ollut erinomaisesti ensisijaisia hakijoita, vaikka perusopetuksen päättävien ikäluokan koko on ollut laskeva. Keväällä 2018 ikäluokan koko oli pienimmillään ja esisijaisia hakijoita oli 401. Keväällä 2019 ensisijaisia hakijoita oli 426.

Vuodelle 2020 ei esitetä olennaisia muutoksia opiskelijavalinnan perusteisiin. Aloituspaikkamääräksi nuorten lukiokoulutukseen esitetään 310, mikä on sama kuin v. 2019. Edellytyksiä suuremmalle opiskelijamäärälle ei ole olemassa tilojen ja henkilöstön puolesta. Yksityiskohtaiset opiskelijavalinnan perusteet 2020 ovat liitteenä, jossa muutokset on esitetty kursiivilla.  

Asetuksen 856 / 2006 § 2 peruslähtökohtana on, että opiskelijat otetaan lukioon perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden aritmeettisen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Koulutuksen järjestäjä voi halutessaan määrätä etukäteen alarajan käytettävälle keskiarvolle. Sivistyslautakunta on 16.9.2008 § 60 päättänyt lukion opiskelijavalinnan perusteista siten, että yleislinjalle valittavien opiskelijoiden alin hyväksytty keskiarvo on 7,0.

Koulutuksen järjestäjä voi ottaa osan opiskelijoista muilla kuin perusopetuksen päättötodistuksella koulutukseen hakevista arvioituaan hakijoiden edellytykset selviytyä lukio- opinnoista. Koulutuksen järjestäjä voi päättää myös joidenkin aineiden painotuksesta keskiarvoa laskettaessa, pääsy- tai soveltuvuuskokeiden järjestämisestä sekä muun koulutuksen ja harrastusten huomioimisesta valinnassa. Jos koulutuksen järjestäjä käyttää em. asetuksen 2 §:ssä tarkoitetussa opiskelijavalinnassa pääsy- tai soveltuvuuskokeita, saadaan kokeiden tulokset valinnassa ottaa huomioon siten, että niiden vaikutus on enintään puolet enimmäispistemäärästä. Koulutuksen järjestäjä voi päättää pääsy- ja soveltuvuuskokeista saatavan alimman hyväksyttävän pistemäärän, jota alemmilla pisteillä ei voi tulla valituksi, vaikka kokonaispistemäärä tätä muuten edellyttäisi.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää vahvistaa lukion kokonaisaloituspaikaksi 310 ja hyväksyä lukion opiskelijavalinnan perusteet edellä selosteessa kuvatun sekä sitä täydentävän liitteen mukaisesti 1.1.2020 alkaen.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin