Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Varhaiskasvatussuunnitelman uudistaminen 1.8.2019 alkaen

JARDno-2018-4303

Valmistelija

  • Mikko Mäkelä, varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Opetushallitus antoi määräyksen uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 19.12.2018. Uudet perusteet tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen ja päivitetyt paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat on otettava käyttöön elokuussa 2019. Aiemmat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on annettu 2016 ja niiden pohjalta laadittu Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2017. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatusta toteutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatimista ohjaa erityisesti varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on päivitetty 1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaiseksi niin, että perusteasiakirjan käsitteet, sisältö sekä lähdeviitteet vastaavat uutta lakia. Myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttaman varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) toimeenpanoon liittyvän arvioinnin tuloksia on hyödynnetty valmistelussa.

Järvenpään kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu kaupungin yhteiseksi kuntatason suunnitelmaksi. Varhaiskasvatussuunnitelmaa toteuttavat kunnalliset ja yksityiset päiväkodit, kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitajat sekä varhaiskasvatuksen avoin kerhotoiminta. Yksiköt laativat varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta vuosittain toimintasuunnitelmat, joissa tarkennetaan toimintavuoden tavoitteita ja painopisteitä. Toimintasuunnitelmien toteutumista arvioidaan vuosittain toimintakertomuksissa.

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden keskeiset muutokset

Uudessa varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjassa on huomioitu erityisesti varhaiskasvatuslain uudistus. Muuttuneita kohtia verrattuna 2016 annettuihin perusteisiin ovat ennen kaikkea seuraavat:

  • Täsmennys paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen (22 §)
  • Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (23 §)
  • Eri toimintamuodot: Lain soveltaminen avoimen varhaiskasvatuksen osalta (1 §)
  • Yhdenvertaisuus lisätty tavoitteisiin (3 §)
  • Lapsen etu nostettu keskiöön (4 §)
  • Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy (10 §)
  • Vuorohoidon järjestäminen (13 §)
  • Tietosuoja ja salassapito (luku 8)

Lisäksi luvussa 1.3 kuvatun lapsen varhaiskasvatussuunnitelman osalta on saadun palautteen perusteella täsmennetty laatimisen prosessimaista luonnetta sekä laadinnan vastuita.

 

Valmisteluprosessi Järvenpäässä

Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman päivitystyö on käynnistynyt tammikuussa 2019 valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman päivityksen valmistuttua. Varhaiskasvatussuunnitelman laatimistyöstä on vastannut varhaiskasvatusjohtaja. Varhaiskasvatussuunnitelmapäivityksen käytännön toteutuksesta vastasi työryhmä, johon on kuulunut varhaiskasvatuksen esimiehiä sekä kunnallisista että yksityisistä päiväkodeista, varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija, erityisopettajia ja henkilöstöä päiväkodeista sekä perhepäivähoidosta. Lisäksi varhaiskasvatuksen esimiehet ovat osallistaneet henkilöstöään yksiköiden keskustelurakenteissa. Yhteistyötä on tehty myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluiden kanssa.

Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelman päivityksessä on huomioitu perusteisiin tulleiden muutosten lisäksi edellisen suunnitelman toteuttamisesta saatu palaute.

Opetus- ja kasvatuslautakunta on käsitellyt suunnitelmaa ja uudistamistyötä iltakouluasiana huhtikuun kokouksessaan. Järvenpään kaupungin hallintosäännön 8.6.2015 § 17 mukaan Opetus- ja kasvatuslautakunta toimii varhaiskasvatuksen järjestäjänä ja hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman.

Voimassa oleva varhaiskasvatussuunnitelma on luettavissa kaupungin internetsivuilla www.jarvenpaa.fi/Kasvatus- ja opetus/Varhaiskasvatus/Lapsi varhaiskasvatuksessa/Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä liitteessä esitetyn Järvenpään kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelman 2019 siten, että suunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2019 alkaen.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin