Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Lasten ja nuorten palvelualueen toimintakertomus 2018

JARDno-2019-584

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Palvelualueiden tulee antaa toiminnastaan ja tavoitteiden toteumasta sekä määrärahojen käytöstä toimintakertomus, joka liitetään osaksi kaupungin vuoden 2018 toimintakertomusta, jonka kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy.

Tilinpäätös vuodelta 2018 ei ole vielä valmistunut, joten toimintakertomuksen euroihin saattaa tulla vielä pieniä muutoksia. Muutokset eivät kuitenkaan olennaisesti muuta Lasten ja nuorten palvelualueen toimintakatetta. 

Lopullinen toimintakertomus sisältää kertomustekstin, sitovien tavoitteiden toteutumisen, sitovien määräraha- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisen sekä suoritteiden toteutumisen. 

Palvelualueen vuoden 2018 talousarviota muutettiin yhteensä kaksi kertaa.

Palvelualueen toimintakate oli -77.927.000 euroa, ollen 1.118.000 euroa (101,5 %) muutettua talousarviota suurempi.  Toimintatuotot toteutuivat 7.219.000 euroa, mikä on 770.000 euroa muutettua talousarviota enemmän (112 %). Toimintakulut -85.146.000 euroa (102 %), ylittivät 1.889.000 eurolla muutetun talousarvion. Kun toimintakuluista vähennetään ateria- ja siivouspalvelujen (Jatsi Oy) kulujen 473.076 euron ylitys, ovat kulut 1.415.513 euroa (101,7%) ja toimintakate 645.027 euroa (100,8%) talousarviota suuremmat. Muita merkittäviä kulujen ylitystä aiheuttavia tekijöitä ovat olleet  perusopetuksen kotikuntakorvausten ja oppilaskuljetusten sekä lastensuojelun ostopalvelujen  ja Nuovon, nuorten matalankynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen käytön kasvu. Kasvua on ollut myös perhesosiaalityön kuntien yhteisissä palveluissa, jotka ovat kasvattaneet sekä kuluja että tuottaneet tuloja.

Palvelualueen sitovat tavoitteet ovat toteutuneet pääsääntöisesti toivottuun suuntaan, lukuunottamatta lasten ja nuorten oireilua ja lastensuojelun sijoituksia, joiden määrät kasvoivat erityisesti kesän jälkeen.  Edelleen tarvitaan yhteistyötä ja varhaista puuttumista, jotta saadaan raskaiden korjaavien palvelujen tarvetta vähennettyä. Kaupungin väestön merkittävä kasvu näkyy erityisesti peruspalveluiden suoritteiden kasvuna.

Toimintakertomukseen liittyvä palvelualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi esitellään erillisenä materiaalina extranetissa materiaalipankki- sivustolla. Lautakunnan kokouksessa käsittelemä selvitys annetaan edelleen kaupungin Konsernipalveluille, joka selvitysten perusteella laatii selonteon kaupungin vuoden 2018 toimintakertomukseen.

 


 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää

  • esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Lasten ja nuorten palvelualueen vuoden 2018 toimintakertomuksen liitteen mukaisena
  • antaa kaupungin Konsernipalveluille arviointinsa palvelualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta
  • valtuuttaa ao. vastuuhenkilöt tekemään toimintakertomukseen tekniset korjaukset ja päivitykset

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin