Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 LISÄPYKÄLÄ: Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisen muutokset (lisäpykälä)

JARDno-2019-648

Valmistelija

  • Arja Korhonen, opetusjohtaja, arja.korhonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Talousarviossa 2018 perusopetuksella oli sitovana tavoitteena erityisen tuen uudelleen organisointi 1.8.2018 alkaen. Tavoitetta jatkettiin vuodelle 2019 oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudelleen organisoinnin muutoksena. Uudelleen organisointia on valmisteltu yhteistyössä rehtoreiden ja erityisopettajien kanssa rehtorikokouksissa ja rehtoreiden henkilökohtaisissa haastatteluissa, opintokäynneillä, erityisopettajien työkokouksissa ja oppimisen tuen kehittämistyöryhmässä. Jokaisen koulun rehtorin tehtävänä on ollut omassa koulussaan viedä uudistusta eteenpäin sekä vastata koulukohtaisesta suunnittelusta. Henkilöstölle on laadittu ja toteutettu uudistukseen liittyen koulutussuunnitelmaa keväästä 2017 alkaen.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistamisen lähtökohtana on valtakunnallinen koko perusopetusta koskeva uudistus. Opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan perusopetusta kehitetään inkluusioperiaatteen suuntaisesti. Oppimisen tuen näkökulmasta tämä tarkoittaa oppilaiden mahdollisuutta opiskella lähikoulussaan, jossa tuen antamista toteutetaan ensisijaisesti heidän omassa opetusryhmässään erilaisin joustavin järjestelyin esimerkiksi pienemmissä oppimisryhmissä.  Vain jos oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellyttää oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun, hänelle osoitetaan paikka hänelle soveltuvasta ryhmästä.

 

 

  • Järvenpäässä oppilailla on jo lähtökohtaisesti mahdollisuus pääsääntöisesti opiskella omissa osoitteen mukaisissa lähikouluissaan.
  • koulukohtaiset ratkaisut tuen järjestämiseksi suunnitellaan lukuvuosittain oppimisen ja koulunkäynnin tuen päällikön kanssa
  • opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta oppilaille tarkastellaan ja edistetään monipuolisesti erilaisia pedagogisia, oppilaiden tukeen liittyviä ratkaisuja (esim. joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, yhteisopettajuus, opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat ja kommunikointitavat). 
  • tavoitteena on, että jatkossa jokaisella koululla on mahdollisuus järjestää opetusta erityistä tukea tarvitsevan oppilaan tarpeen mukaisessa joustavassa koulukohtaisessa pienryhmässä. Tämä mahdollistuu erityisen tuen resurssia tasaamalla. Jatkossa, oppilasmäärän lisääntyessä on resurssia tarkasteltava ja lisättävä tarpeen mukaan.
  • Järvenpään Yhteiskoulun Juholan vaativan erityisen tuen ryhmät (vammaisopetus) säilyvät. Lisäksi kaupunkitasoisesti palvelevat kuntouttavat ryhmät ns. Omppuluokat jatkavat toimintaansa.

 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisen muutosta seurataan ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä pääosin lukuvuosittain. Olemme mukana Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen Instituutin "Tukea tuen järjestäjille"- kehittämisohjelmassa, jossa saadaan valtakunnallista ohjausta uudistukseen.

.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus - ja kasvatuslautakunta päättää merkitä tiedoksi edellä kuvatut Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisen muutokset.

 

Käsittely:

Asiantuntijoina asiassa oli kuultavana opetusjohtaja Arja Korhonen sekä Oppimisen tuen kehittämistyöryhmästä Sari Juuti ja Tiina Erkkilä- Wahtera.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin