Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 5.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Lautakunta-aloite: Maksuton varhaiskasvatus

JARDno-2017-1768

Aikaisempi käsittely

Perustelut

 

Järvenpään valtuusto on kokouksessaan 27.2.2017 hyväksynyt aloitteen maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymisestä Järvenpäässä:

Aloitteen teksti:

"Suomi on jäljessä EU:n asettamasta (ET 2020 -ohjelma) varhaiskasvatukseen osallistumisen tavoitearvosta. Päämääränä on, että EU- maissa 95 prosenttia 4- vuotiaista lapsista osallistuisi varhaiskasvatukseen. Vuonna 2013 Suomessa 4 - 6– vuotiaista lapsista vain 84 % osallistui varhaiskasvatukseen, kun samaan aikaan muissa Pohjoismaissa 4– vuotiaiden osallistumisasteet ylittivät 90 % ikäluokasta. OECD- maiden vertailussa Suomi onkin varhaiskasvatukseen osallistumisasteessa keskiarvon alapuolella.

Laadukkaalla varhaiskasvatuksella on suuri merkitys lapsen oppimiselle ja kehitykselle. Varhaiskasvatus ennaltaehkäisee tehokkaasti myöhempiä oppimisvaikeuksia ja ehkäisee syrjäytymistä. Tutkimusten mukaan laadukas varhaiskasvatus hyödyntää lasta enemmän kuin mikään muu koulutus. Siihen siis kannattaa satsata.

Samalla kun varhaiskasvatukseen osallistuminen hyödyttää lasta, mahdollistaa se myös vanhempien työssäkäynnin ja opiskelun. Ongelma on, että nykytasolla varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muodostavat kannustinloukkuja työhön osallistumiselle ja vähentävät lasten osallistumista varhaiskasvatukseen. Yhteiskunnallisesti ja talouspoliittisesti tällainen kehitys on huolestuttavaa.

Varhaiskasvatus on osa lapsen opintietä ja sen tulisi olla maksutonta, kuten perusopetuksenkin. Valtakunnallista linjausta maksuttomasta varhaiskasvatuksesta ei ole odotettavissa nykyhallituksen aikana. Kunnat voivat kuitenkin viimekädessä itse päättää maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymisestä. Järvenpää on lapsiperheystävällinen kaupunki, joka haluaa panostaa laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja opetukseen. Korkea osaamistaso ja hyvinvoivat perheet, lapset ja nuoret ovat se, jonka varaan tulevaisuuden Järvenpäätä rakennetaan.

Siksi Järvenpäässä on käynnistettävä selvitystyö maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymisestä. Laissa varhaiskasvatusoikeudeksi määritellään 20 tuntia viikossa, joka käytännössä olisi maksuton osuus.

Maksuttomuuteen tulisi siirtyä asteittain, jotta kustannukset jakautuisivat useammalle vuodelle ja tilatarjonta voitaisiin sopeuttaa kysynnän kasvuun. Porrastus voitaisiin toteuttaa esimerkiksi ikäluokkakohtaiseen maksuttomuuteen siirtymällä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Järvenpää käynnistää selvitystyön asteittaisesta siirtymisestä maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Selvitystyöhön tulisi sisällyttää lapsivaikutusten ennakkoarviointi sekä maksuttomuuden vaikutus tilatarpeisiin ja talouteen."

 

Tämä aloite on jo annettu lasten- ja nuorten palvelualueelle valmisteluun kaupunginhallituksen päätöksellä 6.3.2017.

Valtion hallitus käynnistää kokeilun viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta yhteistyössä kuntien kanssa.  Valmistelu on käynnissä ja siitä tiedotetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta erikseen. Kokeiluun käytettäneen viisi miljoonaa euroa valtion rahoituksesta (tämän hetkinen tieto). Katsomme, että Järvenpään tulee aktiivisesti kuntana hakeutua mukaan tähän kokeiluun, sillä se kulkee samassa linjassa jo valmistelussa olevan valtuustoaloitteen kanssa ja tuo kunnalle mahdollisten aikaisempien laskentojen sijaan vähemmän taloudellisia vaikutuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote talousarvioehdotukseksi vuodelle 2018

http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/okm-n-talousarvioehdotus-vuodelle-20-1

 

Emmi Mäkinen, Sd

Mikko Laakkonen, Sd

Satu Tuominen, Plus

 

Päätös

 

Aloite päätettiin lähettää palvelualueelle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Mikko Mäkelä, varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 27.2.2017 hyväksynyt aloitteen maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymisestä Järvenpäässä. Aloite on siirretty valmisteluun lasten- ja nuorten palvelualueelle.Lisäksi lasten ja nuorten lautakunnan jäsenet Emmi Mäkinen, Satu Tuominen ja Mikko Laakkonen  ovat tehneet (pvä) lautakunta-aloitteen liittyen porrastettuun maksuttomuuteen siirtymisestä. Palvelualueella on tehty aloitteen pohjalta eri selvityksiä ja näitä tuloksia on esitelty alustavasti lasten ja nuorten lautakunnalle 12.6.2018. 

Vastauksena valtuustoaloitteeseen opetuksen ja kasvatuksen palvelualue esittää seuraavaa:

Aloitteessa todetaan, että laadukkaalla varhaiskasvatuksella on suuri merkitys lapsen oppimiselle ja kehitykselle ja että varhaiskasvatus ennaltaehkäisee tehokkaasti myöhempiä oppimisvaikeuksia ja ehkäisee syrjäytymistä. Aloitteessa nostetaan esiin se, että Suomessa varhaiskasvatukseen osallistumisaste on OECD-maiden keskiarvon alapuolella. Maksuttomuus lisäisi aloitteen mukaan varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja parantaisi lapsiperheiden asemaa Järvenpään kaupungissa.

Aloitteessa esitetään, että Järvenpäässä siirryttäisiin maksuttomaan varhaiskasvatukseen asteittain, jotta kustannukset jakautuisivat useammalle vuodelle ja kasvaneeseen tilatarpeeseen pystyttäisiin vastaamaan paremmin. Maksutonta varhaiskasvatusta tarjottaisiin neljä tuntia päivässä.

Maan hallitus on myös käynnistänyt kokeilun viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta, jonka toinen vaihe käynnistyy syksyllä 2019. Kokeilun tavoitteena on selvittää, miten maksuttomuus vaikuttaa 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen, selvittää kokeilun vaikutusta perheen nuorempien lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen, selvittää maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia, edistää vanhempien työllistymistä, kehittää 5- vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen toimintamalleja ja pedagogiikkaa sekä eheää jatkumoa esiopetukseen sekä varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen.

Järvenpäässä varhaiskasvatuksen osallistumisaste on kasvanut tasaisesti niin, että tällä hetkellä 1 - 6- vuotiaiden osallistumisaste on noin 71 %. 5- vuotiaista 89,7 % on tällä hetkellä palvelujen piirissä. Tämä tarkoittaa, että tällä hetkellä viisivuotaista noin 50 lasta ei osallistu varhaiskasvatukseen. Neljän tunnin maksuttomuuden on arvioitu lisäävän varhaiskasvatukseen osallistumista niin, että lapsia tulisi palveluiden piiriin noin yhden ryhmän (24 lasta) verran lisää. Tämä edellyttää kolmen uuden kasvattajan palkkaamista, minkä kustannukset vuositasolla ovat noin 100 000 euroa.

Asiakasmaksukertymä viisivuotiaiden osalta on noin 640 000 euroa vuodessa. Arvioiden mukaan neljän tunnin maksuttomuus vähentäisi asiakasmaksutulojen kertymää noin 400 000 eurolla, mutta tähän vaikuttaa se, kuinka paljon perheet varaisivat varhaiskasvatusta neljän tunnin lisäksi. Asiakasmaksut määräytyvät perheen tulojen mukaan ja tällä hetkellä ns. nollamaksuluokassa on 88 5- vuotiasta lasta, joiden osalta maksuttomuudella ei olisi vaikutusta.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt osana vuoden 2019 talousarviota, että elokuussa käynnistetään viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus neljä tuntia päivässä. Lisäksi Järvenpään kaupunki on hakenut Opetus- ja kulttuuriministeriön maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun, josta on mahdollisuus saada korvausta asiakasmaksutulojen menetyksestä enintään 40 % menetetyistä tuloista. Kokeilun aikana seurataan maksuttomuuden vaikutuksia sekä osallistumisasteeseen että asiakasmaksutuloihin.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus-  ja kasvatuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää

 

  • hyväksyä edellä selosteessa olevan vastauksen vastauksena Pirjo Komulaisen ja  Sdp:n valtuustoryhmän aloitteeseen koskien maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymisestä sekä lautakunnan jäsenten Emmi Mäkinen, Satu Tuominen ja Mikko Laakkonen   tekemään aloitteeseen koskien porrastettuun maksuttomuuteen siirtymiseen  liittyen 

 

  • todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin