Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 5.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Järvenpään kaupungin perusopetuksen oppilaaksi ottamisen periaatteet

JARDno-2019-95

Valmistelija

 • Arja Korhonen, opetusjohtaja, arja.korhonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Lasten ja nuorten lautakunta on 9.3.2016 §11 päättänyt Järvenpään kaupungin perusopetuksen oppilaaksi ottamisen periaatteet. Kouluverkon muuttuessa siten, että kaupunkiin tulee yksi yhtenäiskoulu lisää 1.8.2019 alkaen ei enää voida puhua opetussuunnitelman mukaisesta aluemallista, sillä uusi Kinnarin koulu kuuluu Järvenpään Yhteiskoulun kanssa samalle alueelle eli Järvenpään Yhteiskoulun alueelle. Jatkossa meillä on vain yksi oppilaaksiottoalue, jossa lähikoulu määritellään oppilaaksi ottamisen yhteydessä.  Lisäksi nykyään käsite perusopetusryhmä on vanhentunut mutta yksinkertainen tapa esittää luokka- asteittaisia opetusryhmiä. Varsinainen opetus tapahtuu kuitenkin pedagogisesti järkevästi muodostetuissa joustavissa ryhmissä, jotka koulu muodostaa tilanteen mukaan. Tästä syystä ehdotamme muutettavaksi, että käytämme laskennan perusteluokka 24 oppilasta ei tavoiteluokkakokoa ja lisättäväksi tekstin: Koulu muodostaa opetusryhmiä pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tekstissä on mainittu Kinnarin koulussa lukuvuonna 2019 – 2020 alkava LuMa- painotus.

Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Kunta osoittaa oppilaille lähikoulun, jonne koulumatkat ovat asutuksen, koulujen sijainti ja liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. (Perusopetuslaki 4 ja 6 §.) Tämä tarkoittaa ensisijaista oppilaaksiottoa.

Oppilas voi pyrkiä myös muuhun kuin hänelle osoitettuun kouluun, jolloin oppilaaksi ottamisen periaatteeksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Kunta voi päättää, että sen järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia. (Perusopetuslaki 28 ja 32 §.) Näissä tapauksissa puhutaan toissijaisesta oppilaaksiotosta.

Oppilaaksioton viranhaltijan päätös- ja ratkaisuvalta on määritelty lautakunnan hyväksymässä palvelualueen toimivallan siirtämisessä.

 

Oppilaaksiotto 19 vuosiluokille

 

Ensisijainen oppilaaksiotto  

Järvenpään kaupungin koulut muodostavat yhden oppilaaksi ottoalueen. Lähikoulupaikka määräytyy tärkeysjärjestyksessä seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 1. Laskennan perusteluokkakoko 24 oppilasta
 2. Terveydentila tai muu oppilashuollollinen syy
 3. Koulumatka
 4. Sisarusperiaate

 

Perusopetusryhmien laskennan perusteluokkakoko on 24 oppilasta. Ryhmien tarkoituksenmukaisessa sijoittelussa eri kouluihin huomioidaan koulujen tilat ja käytettävissä olevat resurssit. Opetusryhmän laskennallinen enimmäiskoko voidaan ylittää tilanteissa, jossa oppilaalla on erityisen painava terveydentilaan liittyvä tai muu oppilashuollollinen syy.  Opetusryhmä on asetuksen mukaisesti enintään 20 oppilasta silloin, kun ryhmään sijoitetaan pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas. Toimivaltainen viranhaltija voi perustellusta syystä osoittaa koulupaikan myös toisin. Koulu muodostaa opetusryhmiä pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Terveydentila tai muu oppilashuollollinen syy

 • Ensimmäisenä osoitetaan lähikoulupaikka sellaisille oppilaille, joilla on koulutuksen järjestäjän määrittelemän asiantuntijan lausunto terveydentilastaan tai muusta oppilashuollollisesta seikasta.

Koulumatka

 • Toiseksi oppilaille osoitetaan lähikoulu siten, että koulumatkasta tulee oppilaan ikä ja kehitystaso huomioiden mahdollisimman turvallinen ja lyhyt. Lähikouluksi voidaan osoittaa muukin kuin oppilaan asuinpaikkaa fyysisesti lähinnä oleva koulu.

Sisarusperiaate

 • Kolmanneksi osoitetaan nuoremmalle samassa osoitteessa asuvalle sisarukselle sama lähikoulu, jossa vanhempi sisarus on jo oppilaana päätöksentekohetkellä, jos huoltaja niin haluaa ja laskennallisesti opetusryhmissä on tilaa. Sisarusperustetta ei kuitenkaan sovelleta, jos huoltaja ei sitä halua tai vanhempi sisarus on päätöksentekohetkellä kyseisen koulun ylimmällä luokalla.

 

Oppilaalle osoitetaan lähikoulupaikka, kun hän aloittaa perusopetuksen tai valmistavan opetuksen, siirtyy joustavaan perusopetukseen, lisäopetukseen tai oppilas tarvitsee erityistä tukea. Lähikoulupaikka osoitetaan oppilaalle myös hänen muuttaessaan Järvenpäähän tai Järvenpään sisällä. Näissä tapauksissa puhutaan ensisijaisesta oppilaaksi otosta. Lähikoulupaikka voidaan osoittaa myös muusta kuin oppilaan asuinosoitetta lähimpänä olevasta koulusta, opetusryhmien muodostamiseksi tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Perusopetuksen 7. vuosiluokalle oppilaat siirtyvät asuinalueensa yläkouluun. Erityistä tukea tarvitseville oppilaille osoitetaan koulupaikka pääsääntöisesti heidän asuinalueensa yläkoulusta. Muiden opetuksen järjestäjien kouluista siirtyville järvenpääläisille oppilaille osoitetaan lähikoulu asuinosoitteen mukaan.

Järvenpääläisen oppilaan koulupaikka tarkistetaan oppilaan kotiosoitteen muututtua.

 • Vuosiluokkien 1 – 6 oppilaalle osoitetaan uusi lähikoulu, jos jokin muu kuin entinen koulu on lähempänä uutta kotia. Muuttava oppilas saa halutessaan jatkaa vanhassa koulussa lukuvuoden loppuun asti. Mikäli oppilas haluaa jatkaa edelleen seuraavana lukuvuonna vanhassa koulussaan, huoltaja voi hakea oppilaalle toissijaista koulupaikkaa.
 • Vuosiluokkien 7 – 9 oppilaalle määritellään uusi koulupaikka vain huoltajan toiveesta. Vanhassa koulussa jatkaminen katsotaan toissijaiseksi koulupaikaksi.

 

Toissijainen oppilaaksiotto vuosiluokilla 19

Toissijaisesta oppilaaksiotosta puhutaan silloin, kun huoltaja hakee lapselle oppilaspaikkaa muusta kuin tälle osoitetusta lähikoulusta. Perusopetusryhmän laskennallisen koon ollessa 1 – 2 vuosiluokilla 22 tai enemmän, 3 – 6 vuosiluokilla 24 tai enemmän ja 7 – 9 vuosiluokilla 24 tai enemmän, toissijaista oppilaaksiottamista ei tehdä, vaan oppilaalle tehdään kielteinen päätös.

Toissijainen koulu ei ole perusopetuslain määrittämä lähikoulu eli huoltaja vastaa mahdollisista koulumatkojen järjestämisestä ja matkakustannuksista. Poikkeuksena voidaan huomioida ne oppilaat, joille syntyisi myös lähikouluun oikeus koulumatkaetuuteen, eivätkä aiheutuvat kustannukset ylitä koulumatkakustannuksia ensisijaiseen lähikouluun.

Toissijaisen haun kautta osoitetaan koulupaikka vapaaksi jääneille oppilaspaikoille seuraavassa järjestyksessä:

 1. Oppilas asuu Järvenpäässä
 2. Oppilaalla on asiantuntijan lausunto terveydentilasta tai muusta oppilashuollollisesta seikasta, joka tulee huomioida koulua osoitettaessa. Syyn täytyy suoranaisesti vaikuttaa siihen, mikä koulu oppilaalle soveltuu
 3. Sisarusperuste kuten ensisijaisessa oppilaaksiotossa
 4. Koulumatkat

 

Jokaisen kriteerin kohdalla käytetään tarvittaessa lisäksi arvontaa, mikäli kyseisen kriteerin perusteella kouluun olisi tulossa enemmän oppilaita kuin kouluun mahtuu. Ulkopaikkakuntalaisten oppilaaksiotto tapahtuu vasta ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen.

Järvenpään Yhteiskoulun Juholan toimipisteen ja peruskoulujen erityisluokille otetaan ulkopaikkakuntalaisia oppilaita vain toissijaisen oppilaaksioton kautta, sillä edellytyksellä, että kyseisen oppilaan asuinkunta on tehnyt asiasta sopimuksen tai maksusitoumuksen Järvenpään kaupungille. Kuuma- kunnista siirtyvien oppilaiden osalta noudatetaan kuntien kesken sovittua käytäntöä.

 

Painotettu opetus

Painotettua opetusta järjestetään vuosiluokilla 7 – 9. Järvenpään Yhteiskoulussa sekä Kinnarin, Kartanon ja Koivusaaren kouluissa. Painotettavat aineet ovat kuvataide ja media, musiikki ja liikunta. Lukuvuonna 2019 – 2020 aloitetaan matemaattis- luonnontieteellisten aineiden painotuskokeilu Kinnarin koulussa.

Painotettuun opetukseen haetaan 6. luokalla. Kuhunkin painotettuun opetukseen otetaan enintään 25 oppilasta. Mikäli hakijoita on alle 20, painotettua opetusta ei aloiteta. Mikäli hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja tai koulu katsoo soveltuvuuskokeet muuten tarpeelliseksi, järjestetään soveltuvuuskokeet oppilasvalintoja varten. Oppilaspaikat ovat tarkoitettu ensisijaisesti järvenpääläisille oppilaille. Painotetun opetuksen oppilaat sijoitetaan opetusryhmiin pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Myös painotetun opetuksen oppilaille osoitetaan lähikoulupaikka.

 

Ruotsinkielinen perusopetus

Niille oppilaille, joiden äidinkieli on ruotsi, järjestetään ruotsinkielinen perusopetus sopimuksen mukaan yhteistyökunnan kanssa, joka päättää oppilaaksiotosta.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä edellä kuvatut perusopetuksen oppilaaksi oton periaatteet 6.2.2018 alkaen.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin