Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 5.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Perusopetuksen opetussuunnitelmamuutokset arviointikäytänteisiin liittyen

JARDno-2019-3222

Valmistelija

  • Arja Korhonen, opetusjohtaja, arja.korhonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Lasten ja nuorten lautakunta on hyväksynyt Järvenpään perusopetuksen uuden opetussuunnitelman kokouksessaan 20.4.2016. Opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen vuosiluokilla 1 - 6 ja vuosien 2017 – 2019 aikana vaiheittain vuosiluokilla 7 – 9. Uusi opetussuunnitelma on tällä hetkellä käytössä kaikilla luokka-asteilla.

 

Arviointikeskustelujen ajankohta ja välitodistuksen antoajankohta vuosiluokilla 5 – 6 syksystä 2019 alkaen

Hyväksytyssä opetussuunnitelmassa on kuvattu järvenpääläiset arviointikäytänteet kullakin vuosiluokalla 1 – 9. Arviointikulttuurissamme painottuvat positiivisen ja kannustavan ilmapiirin luominen, arvioinnin monipuolisuus sekä oppimista edistävän ja ohjaavan palautteen antaminen. Myös vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on osa hyvää arviointikulttuuria. Uuden opetussuunnitelman myötä kaikilla vuosiluokilla otettiin käyttöön arviointikeskustelut osana väliarviointia. Keskusteluihin osallistuvat oppilas, huoltajat ja luokanopettaja, yläkouluissa luokanvalvoja. Arviointikeskustelu korvaa vuosiluokilla 1 – 4 välitodistuksen ja vuosiluokilla 5 – 6 oppilaat saavat välitodistuksen arviointikeskustelun yhteydessä. Yläluokkien oppilaat puolestaan saavat välitodistuksen ennen joululomaa.

Arviointikeskustelujen ajankohta on hyväksytyssä opetussuunnitelmassa määritelty tammikuulle.

Arviointityöryhmä esittää, että arviointikeskustelujen järjestämiseen varataan enemmän aikaa ja keskustelujen ajankohta olisi joulukuusta helmikuun loppuun ja erityisen tuen oppilailla tarvittaessa maaliskuun loppuun. Lisäksi arviointityöryhmä esittää, että myös 5. - 6. luokkien oppilaat saavat välitodistuksen ennen joululomaa samaan aikaan 7. - 9. luokkalaisten kanssa.

 

Väliarviointitodistus vuosiluokilla 1 – 4 vuodesta 2020 alkaen

Arviointityöryhmä esittää, että vuoden 2020 alusta myös 1. – 4. luokkien oppilaille annetaan samaan aikaan muiden oppilaiden kanssa väliarviointitodistus, jossa käytetään samaa todistuspohjaa kuin lukuvuositodistuksessa. Tällöin vahvuudet ja kehittämiskohteet –lomake jää pois.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää, että

 

  • perusopetuksen opetussuunnitelmaa muutetaan  seuraavasti syksystä 2019 alkaen
    • arviointikeskustelujen ajankohta on joulukuusta helmikuun loppuun ja erityisen tuen oppilailla tarvittaessa maaliskuun loppuun aiemman tammikuun sijaan
    • 5. - 6. luokkien oppilaat saavat välitodistuksen ennen joululomaa samaan aikaan 7. - 9. luokkalaisten kanssa,  aiemmin välitodistus on annettu arviointikeskustelujen yhteydessä tammikuussa

 

  • että lukuvuoden 2020-2021 alusta
    • 1. – 4. luokkien oppilaille annetaan samaan aikaan muiden oppilaiden kanssa väliarviointitodistus, jossa käytetään samaa todistuspohjaa kuin lukuvuositodistuksessa. Tällöin aiemmin todistuksen korvannut vahvuudet ja kehittämiskohteet –lomake jää pois.

 

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin