Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 4.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Valtuustoaloite / Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin

JARDno-2021-369

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän Jenni Komonen ja kuusi muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen aloitteen: Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin.

Ehdotus

Päätetään merkitä tiedoksi.  

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi saapuneen aloitteen ja lähettää sen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 15.12.2021 § 12

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää saapuneen valtuustoaloitteen koskien maksuttomasta aamupalatarjoilusta peruskouluihin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle valmisteluun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Arja Korhonen, opetusjohtaja, arja.korhonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Jenni Komonen ja kuusi muuta valtuutettua jättivät 1.3.2021 aloitteen maksuttoman aamupalatarjoilun järjestämisestä peruskouluihin. Valtuutetut esittävät, että kaupunki tarjoaa jatkossa perusopetuksen oppilaille maksuttoman aamupalan kouluissa. Toimella pystymme tasaamaan oppilaiden välisiä sosioekonomisia eroja sekä rauhoittamaan koulupäiviä. Lisäksi esitetään, että maksuttoman aamupalan tarjoamisen vaikutuksia oppilaiden jaksamiseen ja hyvinvointiin seurataan.

Järvenpään perusopetuksen kouluissa maksuttoman aamupalan tarjoaminen tarkoittaisi toiminnan aloittamista kouluilla viimeistään klo 7.00. Aamupalan järjestämiseen tarvitaan paljon henkilöstöresurssia sekä aamupalan ruokatuotantoon että valvontaan. Jatsi Oy:n laskelmien mukaan, pelkkien aamupuurokustannusten hinta ilman henkilöstökuluja olisi noin 6 500 euroa päivässä ja lukuvuodessa 1 235 000 euroa. Tällaiseen kustannukseen ei ole varauduttu. Huomioitakoon, että tuolla summalla voisi vastaavasti palkata yli 20 opettajaa lukuvuodeksi.

Oppilaiden hyvinvointi on oleellinen perusta oppimiselle. Elämänhallintataidot, kuten ruokailuun ja lepoon liittyvät taidot opitaan kotona, mutta koululla on mahdollisuus vaikuttaa etenkin asenteisiin. Järvenpään perusopetuksessa voidaan koulukohtaisesti kiinnittää huomiota esimerkiksi aamupalan tärkeyteen ja järjestää pienimuotoisia koulukohtaisia aamupaloja, koulun näin parhaaksi nähdessä yhteistyössä ruokapalveluiden kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää

  1. hyväksyä edellä selosteessa olevan vastauksen vastauksena valtuustoryhmän aloitteeseen koskien maksuttoman  aamupalatarjoilun järjestämistä peruskouluissa.
  2. todeta aloitteen osaltaan loppuun käsitellyksi.
  3. esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
  4. todeta, että aloite ja siihen annettu vastaus saatetaan valtuustolle tiedoksi hallintosäännön 71.3 §:n mukaisesti kerran vuodessa viimeistään maaliskuun loppuun mennessä valtuuston käsiteltäväksi toimitettavan koonnin yhteydessä.

Käsittely

Opetusjohtaja Arja Korhonen esitteli asiaa.

Käsittelyn kuluessa Ari Alapartanen teki muutosehdotuksen, jossa aloitteeseen annettavaan vastaukseen lisättäisiin seuraava:

"Selvitetään maksuttoman aamupalan kustannukset seuraavanlaisen vaihtoehdon suhteen:
Tarjolla olisi edellisenä päivänä valmistettu kylmä aamupalatuote. Aamupala saattaa olla esim. leipää, rahkaa, tuorepuuroa tai smoothie. Aamupalalla olisi tarjolla koulun ruokasalissa klo 7.45-8.30 kouluaamuina. Aamupala olisi vapaaehtoinen oppilaille."

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Helinä Perttu poistui klo 19.08

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijät