Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 3.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Selvitys sosiaaliasiamiehen toiminnasta sekä sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehityksestä Järvenpäässä vuonna 2018

JARDno-2019-2423

Valmistelija

  • Kirsi-Marja Karjalainen, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Sosiaaliasiamiespalvelut kuuluvat kunnan lakisääteisiin palveluihin,​ jotka kunnan on järjestettävä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain perusteella (812/2000,​ 24 §). Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita  asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa,​ avustaa asiakasta muistutusasioissa,​ tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimia niiden edistämiseksi sekä seurata asiakkaiden aseman ja oikeuksien kehitystä kunnassa. Tehtävään kuuluu myös vuosittaisen selvityksen antaminen kunnanhallitukselle. Järvenpään kaupunki ostaa sosiaaliasiamiespalvelut Tuusulan kunnan osana toimivasta Keski-​Uudenmaan asiamies-​ ja neuvontapalveluyksiköstä. Sosiaaliasiamiespalveluiden lisäksi Järvenpää ostaa yksiköstä holhoustoimen yleisen edunvalvojan tehtävät,​ talous-​ ja velkaneuvonnan sekä potilasasiamiestoiminnan. Järvenpään sosiaaliasiamiehenä toimii vs. asiamies Arto Nätkynmäki.

Sosiaaliasiamies nostaa raportissaan keskeisiksi asioiksi seuraavaa. Talousarviosta päättävien luottamushenkilöiden ja asiaa valmistelevien viranhaltijoiden velvollisuutena on osoittaa sosiaalipalveluille sellaiset voimavarat, jotka mahdollistavat asukkaiden palvelutarvetta vastaavien palveluiden järjestämisen ja tuottamisen. Järvenpäässä. Tässä näytetään vuoden 2018 osalta onnistuneen hyvin.  Asukkaiden oikeutettujen odotusten kannalta on tärkeää, että palvelua tarvitsevien  asia käsitellään tehokkaasti ja tarvittavat viranomaispäätökset tehdään asianmukaisten selvitysten saamisen jälkeen nopeasti ilman aiheetonta viivyttelyä. Säädettyjä määräaikoja on noudatettava. Laissa käsittelylle säädetyt määräajat velvoittavat asian käsittelystä vastaavaa tahoa jokaisessa yksittäistapauksessa. Näin ollen jos yhdenkin asian osalta esimerkiksi päätöksen tekemiselle, yksilöidyn täydennyskehotuksen lähettämiselle tai palvelutarpeen selvityksen tekemiselle säädettyä määräaikaa ei kyetä noudattamaan, tältä osin on toimittu lain nimenomaisen säännöksen vastaisesti. Eräiden määräaikojen noudattamista koskeviin kuntakyselyn uusiin kysymyksiin ei ollut tilastoitua tietoa, mutta erityistä epäonnistumistakaan määräaikojen noudattamisessa ei kyselyn valossa ilmene. 

Palveluiden riittävyyden ja ajallisen saavutettavuuden ohella olennaista on myös palvelun laatu, joka muodostuu useasta tekijästä. Näiden tekijöiden mittaaminen on em. määräaikoja vaikeampaa. Sosiaaliasiamies kannustaa asiakaspalautteen, omavalvonnan tms. keinoin suunnitelmallisesti ja säännöllisesti keräämään palvelujen laadusta systemaattisesti palautetta ja käsittelemään sen osana palveluiden laadunseurantaa ja –kehittämistä. 

Sosiaaliasiamieheen yhteyttä ottaneet asiakkaat eivät edusta keskimääräistä sosiaalipalveluiden asiakasta. Keskimääräinen asiakas on saamaansa palveluun tyytyväisempi kuin sosiaaliasiamiehen asiakkaat. Tämä ei poista sitä, etteikö sosiaaliasiamiehelle välittyvät kokemukset palveluiden saavutettavuudesta, laadusta ja asiakkaiden palvelusta yms. olisi huomioon otettava tekijä pitkäjänteisessä palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä.   

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle,​ että opetus- ja kasvatuslautakunnan osalta sosiaaliasiamiehen raporttiin ei ole lausuttavaa.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

KH