Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 3.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarvio 2020-2023

JARDno-2019-2732

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi
  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Kaupunginhallitus käy kokouksessaan 26.8.2019 § 211 lähetekeskustelua vuosien 2020-2023 talousohjelmasta.

Talousohjelman käsittely on tarkoitus aloittaa valtuuston lähetekeskustelulla, jonka jälkeen ensimmäinen luonnos etenee eri toimielimiin. Toimielimiä pyydetään ottamaan kantaa siihen, missä järjestyksessä säästöt kannattaa niiden mielestä toteuttaa, jotta säästöistä olisi kuntalaisten saamien palveluiden näkökulmasta mahdollisimman vähän haittaa. Rakennusten osalta toimielimiä pyydetään ottamaan kantaa siihen, mistä rakennuksista voidaan palvelutuotannon näkökulmasta luopua. Toimielimillä on myös mahdollisuus esittää muita säästöjä halutessaan. Säästöjen olennaisuusrajaksi valmistelussa on määritelty 100.000 euroa vuositasolla. Pienempienkin säästöjen tekeminen on tärkeää, mutta palvelualueet tulevat tarvitsemaan ne vuotuisten taloudessa tapahtuvien muutosten kattamiseksi.  Lautakuntien lausunnot tulee antaa 11.10.2019 mennessä.

Priorisointijärjestys auttaa myös siihen, että säästötoimia voidaan perua, jos veropohja kasvaa ennustettua nopeammin.

Talousohjelman ja investointiohjelman käsittelyprosessi on kuvattu oheismateriaalissa.

Kaupunginhallituksen päätösesityksessä pyydetään mm.

  • lautakunnilta lausuntoa ja tarvittavat muutosesitykset palvelualuetta koskevaan osioon talousohjelmaluonnoksessa
  • lautakuntia asettamaan liitteessä olevat säästötoimenpiteet järjestykseen sen mukaan, mistä toimenpiteistä on vähiten haittaa sekä tarvittaessa täydentämään toimenpiteisiin liittyvät vaikutusarviot
  • opetus- ja kasvatuslautakunnalta sekä hyvinvointilautakunnalta näkemystä liitteenä olevien rakennusten omistuksesta oman toimintansa kannalta, sekä
  • lautakunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualuettaan koskevilta osin ja esityksen irtaimistomäärärahan hankekohtaisesta kohdentamisesta

Opetus- ja kasvatuslautakunnan osuus talousohjelmaluonnoksesta 2020-2023 on laadittu kaupungin johdon antamien alustavien säätötavoitteiden  lähtökohdista. Opetuksen ja kasvatuksen sekä Hyvinvoinnin palvelualuiden alustavien säästötavoitteiden kokonaisuutta on tarkasteltu yhdessä vuoteen 2023 saakka. Mikäli liitteenä oleviin materiaaleihin tulee muutoksia käsittelyn edetessä lautakuntaa koskevilta osin ennen lautakunnan kokousta, päivitetään sitä lautakunnan extranetiin tai tarvittaessa tuodaan lautakunnan kokoukseen.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää käydä lähetekeskustelun toiminta- ohjeena vuoden 2020 - 2023 talousohjelmaluonnoksesta  ja siihen liittyvistä esittelytekstissä mainituista  lausunnoista.

 

 

Päätös

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta kävi lähetekeskustelun toimintaohjeena vuoden 2020 - 2023  talousohjelmaluonnoksesta ja siihen liittyvistä esittelytekstissä mainituista lausunnoista.