Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 3.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Järvenpään vammaisneuvoston asettaminen

JARDno-2019-2106

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kuntalain 26, 27 ja 28 §:ssä säädetään nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston (arkikielessä eläkeläisneuvosto) ja vammaisneuvoston asettamisesta. Kuntalakiin on siis otettu vuorovaikutus- ja vaikuttamistoimielimiä koskevat säännökset. Tällä on pyritty siihen, että kuntalaista näkyisi kunnan toiminnan ja hallinnon kokonaisuus. Kuntalain mukaan vaikuttamistoimielimiin kuuluvat

 

 • nuorisovaltuusto
 • vanhusneuvosto (arkikielessä eläkeläisneuvosto) ja
 • vammaisneuvosto

 

Kuntalain kommentaarin mukaan vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa ryhmän osallistumis- ja vaikuttamiskanavia. Ne eivät ole kunnan varsinaisia toimielimiä, joista säädetään Kuntalain 30 §:ssä. Kaikki vaikuttajatoimielimet ovat lakisääteisiä toimielimiä, joten kunnanhallituksen on ne asetettava. Vanhus- ja vammaisneuvostoa koskeva sääntely on siirretty erityislaista kuntalakiin. Nuorisovaltuustoa koskeva sääntely on kokonaan uusi, vaikka monessa kunnassa nuorisovaltuustoja on jo ollut.

Keskeinen ero vaikuttamistoimielinten ja varsinaisen toimielinten välillä on se, ettei vaikuttajatoimielin voi tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä. Niille ei voida siirtää toimivaltaa hallintopäätösten tekemiseen. Muutenkaan varsinaisia toimielimiä koskevaa sääntelyä ei sovelleta vaikuttamistoimielimiin. Vaikuttamistoimielin- nimitys kuvaa hyvin niiden asemaa. Ne ovat edustamansa ryhmän kuulemis- ja vaikuttamiskanavia ja välittävät ryhmän näkemykset kunnan päätöksentekoon. 

Vaikuttamistoimielinten jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä eikä jäsenten kelpoisuudesta säädetä laissa. Usein toimielimiin pyydetään edustajia kunnassa toimivista alan yhdistyksistä ja muista järjestöistä. Kunnanhallitus voi asettaa toimielimen järjestöjen ehdotusten pohjalta. Toimielimen jäsenen ei tarvitse olla kunnan asukas. Myöskään tasa- arvolain vaatimukset eivät suoraan tule sovellettaviksi vaikka kokoonpanossa on syytä pyrkiä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen.

Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. Edelleen kuntalaissa säädetään, että vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemansa palvelujen kannalta.

Järvenpään vammaisneuvosto on kokouksessaan 21.5.2019 tehnyt esityksen vammaisneuvoston kokoonpanosta. Vammaisjärjestöt ovat  em. kokouksessa asettaneet vammaisneuvostoon seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

 

Varsinainen jäsen                                       Varajäsen

 

Keski-Uudenmaan omaishoitajat ja

läheiset ry

Anu Lönnqvist                                              Ei nimettynä

Keski-Uudenmaan hengitysyhdistys 

Irma Saari                                                     Jaana Pahkamäki

Keski-Uudenmaan Kuulo ry 

Maarit Tallgren                                             Jaana Leinonen

Tuusulajärven Reuma ry

Seija Lahti                                                    Pirkko Pessi

Uudenmaan Parkinson Yhdistys ry:n

Keski- uudenmaan Parkinson kerho            

Tarja Paakkinen                                            Seppo Nieminen

Järvenpään seudun Invalidit 

Marja Pelkonen                                            Annukka Karajais- Kaukonen

Uudenmaan Epilepsiayhdistys ry

Hanna Gröhn                                               Ei nimettynä

 

Hyvinvointilautakunta

 • nimeää oman edustajan

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta

 • nimeää oman edustajan

 

Kaupunkikehityslautakunta

 • Minna- Maria Solanterä ; varsinainen jäsen
 • Saana Korhonen ; varajäsen

 

Nuorisovaltuusto

 • Saga Santonen ; varsinainen jäsen
 • Emilia Suhonen ; varajäsen

 

Spesia

 • nimeää edustajat syyslukukauden alettua

 

Asukasedustaja

 • Jonna Kiviniemi

 

Puheenjohtaja

Keski-Uudenmaan omaishoitajat ja läheiset ry Anu Lönnqvist       

 

Edelleen Järvenpään vammaisneuvosto on toimittanut kaupunginhallitukselle toimintasuunnitelman vuodelle 2019.               

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

1. nimetä toimikaudekseen 2019 - 2021 Järvenpään vammaisneuvostoon vammaisjärjestöjen edustajat seuraavasti:

Varsinainen jäsen                                       Varajäsen

 

Keski-Uudenmaan omaishoitajat ja

läheiset ry

Anu Lönnqvist                                              Ei nimettynä

 

Keski-Uudenmaan hengitysyhdistys 

Irma Saari                                                     Jaana Pahkamäki

 

Keski-Uudenmaan Kuulo ry 

Maarit Tallgren                                             Jaana Leinonen

 

Tuusulajärven Reuma ry

Seija Lahti                                                    Pirkko Pessi

 

Uudenmaan Parkinson Yhdistys ry:n

Keski- uudenmaan Parkinson kerho            

Tarja Paakkinen                                            Seppo Nieminen

 

Järvenpään seudun Invalidit 

Marja Pelkonen                                            Annukka Karajais- Kaukonen

 

Uudenmaan Epilepsiayhdistys ry

Hanna Gröhn                                               Ei nimettynä

 

Hyvinvointilautakunta

 • nimeää oman edustajan

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta

 • nimeää oman edustajan

 

Kaupunkikehityslautakunta

 • Minna- Maria Solanterä ; varsinainen jäsen
 • Saana Korhonen ; varajäsen

 

Nuorisovaltuusto

 • Saga Santonen ; varsinainen jäsen
 • Emilia Suhonen ; varajäsen

 

Spesia

 • nimeää edustajat syyslukukauden alettua

 

Asukasedustaja

 • Jonna Kiviniemi

 

Puheenjohtaja

Keski-Uudenmaan omaishoitajat ja läheiset ry Anu Lönnqvist     

 

2. että opetus- ja kasvatuslautakunta ja hyvinvointilautakunta nimeävät jäsenen ja varajäsenen vammaisneuvostoon  

3. merkitä tiedoksi vammaisneuvoston toimintasuunnitelman vuodelle 2019

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää nimetä keskuudestaan varsinaisen jäsenen ja varajäsenen Järvenpään vammaisneuvostoon.

 

Käsittely:

Käydyn keskustelun perusteella puheenjiohtaja totesi, että lautakunta yksimielisesti päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.

Päätös

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.