Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 3.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Järvenpään lukion opetussuunnitelman muutokset, syksy 2019

JARDno-2019-2711

Valmistelija

  • Marja-Liisa Lehtiniemi, rehtori, marja-liisa.lehtiniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Lukiolain (11 §) mukaan: ”Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma tulee laatia siten, että se antaa opiskelijoille mahdollisuuden yksilöllisiin opintoja koskeviin valintoihin tarvittaessa myös muiden koulutuksen järjestäjien antamaa opetusta hyväksi käyttäen."

Oppilaitoksessa on nuorten lukiokoulutuksessa yleislinja ja erikoistumislinjoja ja –painotuksia. Lisäksi oppilaitoksessa toimii aikuislinja, joka tarjoaa opetusta aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman mukaan.

Järvenpään lukio on yksi Suomen suurimmista lukioista, jonka yhtenä keskeisenä vetovoimatekijänä on monipuolinen ja laaja kurssitarjonta. Tämän iso oppilaitos pystyy tarjoamaan kustannustehokkaasti. Järvenpään lukion kaikissa oppiaineissa on koulukohtaisia opintoja, jotka mahdollistavat yksilölliset opinto-ohjelmat. Koulukohtaisina tarjottavia kursseja on mm.

  1. niille, jotka tarvitsevat tukea tai lisähaastetta opintoihin, kuten kielissä ja matematiikassa
  2. kirjoitusaineissa ylioppilaskirjoituksiin valmentavia kursseja.
  3. tietotekniikassa, jota on esitetyissä muutoksissa erityisesti esitetty uudistettavan
  4. oppiainerajat ylittäviä soveltavia kursseja.

Voimassa olevat lukion opetussuunnitelman perusteet:

  • Lukion valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet niin aikuisten kuin nuorten lukiokoulutuksen osalta ovat vuodelta 2015, jotka otettiin käyttöön kaikissa lukioissa 1.8.2016 aloittavilla opiskelijoilla. Näiden lukion opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetussuunnitelma on hyväksytty Järvenpään Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnassa 16.6.2016 (§ 21). Viimeisimmät muutokset on tehty Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnassa 23.11.2017 (§ 30) ja 6.9.2018 (§ 41).

Liitteessä on esitetty uudistettu nuorten lukiokoulutuksen tuntijako, joissa on huomioitu eri vuosina tehdyt opetussuunnitelmamuutokset ja lisäksi on esitetty opetussuunnitelmamuutokset. Esitetyt muutokset koskevat sekä ennen että jälkeen 1.8.2016 aloittaneita opiskelijoita. Esitetyt muutokset ovat pääasiassa sisällöllisiä tarkistuksia. Määrällisesti on lisätty 5 kurssia, joista 4 kurssia kohdistuu tietotekniikkaan ja 1 kurssi kansainväliseen toimintaan.

Lukiolain 27 §:n mukaan opiskelijakuntaa on kuultava ennen opetussuunnitelman hyväksymistä, silloin kun se olennaisesti vaikuttaa opiskelijan asemaan, ellei se ole asian luonteen vuoksi ilmeisen tarpeetonta. Esitetyt muutokset eivät vaikuta olennaisesti opiskelijan asemaan. Muutoksista ei aiheudu taloudellisia vaikutuksia.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat

  1. Järvenpään lukion opetussuunnitelman perustana olevan tuntijaon nuorten lukiokoulutuksen osalta 1.8.2019 alkaen
  2. Järvenpään lukion opetussuunnitelman muutokset 

 

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin