Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 3.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Arviointikertomus 2018/Opetus- ja kasvatuslautakunnan vastineet

JARDno-2019-757

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Uusi kuntalaki (410 / 2015) tarkensi tarkastuslautakunnan tehtäviä. Monet muutokset olivat jo vakiintuneiden käytäntöjen kirjaamista lakiin, kuten arviointisuunnitelman laatiminen ja arviointikertomuksesta annettava kunnanhallituksen lausunto. Yksi täysin uusi tehtävä tarkastuslautakunnille on kuitenkin annettu - sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta ja ilmoittaminen valtuustolle.

 

Tarkastuslautakunnan asema ja kokoonpano

Tarkastuslautakunnan kokoonpanoon, nimeen tai toimikauteen tai hallinnon ja talouden tarkastuksen valmistelua koskeviin tehtäviin ei tullut uudessa kuntalaissa muutoksia. Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

Tarkastuslautakunnan tehtävät ovat luonteeltaan sellaisia, että ne yleensä edellyttävät koko lautakunnan ratkaisuja. Lautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen yksittäistoiminta voi olla vain lautakunnan asioiden valmistelua ja sen tulee perustua lautakunnan päätökseen.

Tarkastuslautakunnalla on kuntalain (KuntaL 124.1 §) mukaan oikeus saada tietoja salassa pidettävistä asioista, mikäli se katsoo ne tarpeelliseksi arviointitehtävän hoitamiseksi. 

Tarkastuslautakuntaan sovelletaan lautakuntia koskevia säännöksiä, jollei toisin ole säädetty. Kuntalain mukaisesti tällaisia poikkeuksia ovat mm. jäsenten vaalikelpoisuus ja puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa koskeva vaatimus sekä tilintarkastusasioiden valmistelu kunnanhallituksen sijasta suoraan valtuustolle. Muutoin tarkastuslautakunta on verrattavissa muihin lautakuntiin.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

 1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
 2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
 3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
 4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
 5. valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
 6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

 

Edellä mainitut tarkastuslautakunnan tehtävät voidaan jakaa kolmeen tehtäväkokonaisuuteen:

 • hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen
 •  arviointi ja
 • muut tehtävät

 

Hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen

Hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat valtuustonätettävät asiat valmistelee kunnanhallituksen sijasta tarkastuslautakunta (KuntaL 93 § ja 121 §). Tämä on poikkeus kunnanhallituksen valmisteluvelvollisuudesta. Tarkastuslautakunnan edellä mainittuihin valmistelutehtäviin kuuluu: 

 • tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu
 • tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä koskevan päätösehdotuksen valmistelu
 • tilintarkastuskertomuksessa esitetyistä muistutuksista asianomaisen selityksen ja kunnanhallituksen lausunnon hankkiminen
  • mikäli tilintarkastuskertomukseen sisältyy muistutus, lautakunnan on pyydettävä muistutuksesta asianomaisen selitys ja kunnanhallituksen lausunto (125 §).
  • saatuaan muistutuksen kohteen selityksen ja kunnanhallituksen lausunnon, lautakunta valmistelee valtuustolle päätösehdotuksen. Jokaisen muistutuksen osalta on noudatettava samaa menettelyä.
 •  kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittaminen
 • ohjeiden antaminen tilintarkastajalle .
 • tilintarkastuksen toteutumisen seuranta tilintarkastajan antamien raporttien ja muun selvityksen avulla
 • niiden toimenpiteiden seuranta, jotka aiheutuvat tilintarkastajan havaitsemista epäkohdista ja valtuuston tarkastusta koskevista päätöksistä
 • esitysten tekeminen lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien suorittamisen yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla
 • hallintosäännön määräysten ja talousarvion valmistelu

 

Tavoitteiden toteutumisen arviointi ja raportointi

 

 • arvioinnin suunnittelu ja arviointimenetelmät
 • arvioinnin sisältö
  • tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on valtuuston talousarviossa kunnalle ja kuntakonsernille asettamien tavoitteiden arviointi. Valtuuston asettamien sitovien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta annetaan selvitys toimintakertomuksessa. Tarkastuslautakunnan arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti niihin tavoitteisiin, jotka eivät ole toteutuneet. Mikäli toimielimet eivät ole selvittäneet perusteluja valtuuston asettamien tavoitteiden ja toteutuneen toiminnan merkittäviin eroihin, on se lautakunnan tehtävä. Lautakunta voi pyytää asianomaisen toimielimen selvittämään nämä erot sekä erojen syyt ja mahdolliset seuraukset. 
  • talousarviossa asetettujen tavoitteiden lisäksi tarkastuslautakunta voi harkitsemassaan laajuudessa arvioida esimerkiksi kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä sitä toteuttavatko talousarviossa asetetut tavoitteet kuntastrategiaa. 
  • tavoitteiden toteutumisen arvioinnin lisäksi tarkastuslautakunta voi arvioida myös kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunnan ei tule kuitenkaan puuttua operatiiviseen toimintaan ja päivän politiikkaan. 
 • talouden tasapainotuksen toteutumisen ja taloussuunnitelman riittävyyden arviointi
  • jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on lisäksi arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä. Tarkastuslautakunnan on siten puututtava arviointikertomuksessaan kunnan talouden tasapainotukseen, jos kunnan talous tai taloutta koskevat suunnitelmat ovat alijäämäisiä.
 • arviointitulosten raportointi
  • arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Arviointikertomus on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, kuinka kunnan tilivelvolliset ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa.

 

Muut tehtävät

 • sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta ja ilmoittaminen valtuustolle
  • tarkastuslautakunnalle on uudessa kuntalaissa säädetty täysin uusi tehtävä eli kuntalain 84 §:ssä mainittujen sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonta sekä ilmoitusten käsittely ja vienti valtuustolle tiedoksi
  • lähtökohtaisesti jokainen ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä ja sen oikeellisuudesta mutta tarkastuslautakunnalla olisi valvontavelvollisuuteensa liittyen mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuudet ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestä ja vaalikelpoisuusesteistä asioista päätettäessä. 

 

Vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelu

 

Tarkastuslautakunta on kokouksissaan 13.3. ; 27.3. ; 3.4. ; 10.4.; 17.4. ; 24.4.  ja 6.5. valmistellut vuioden 2018 arviointikertomusta. Valmisteluun on oleelisena osana kuulunut Mestariasuntoihin ja Mestaritoimintaan tutustuminen sekä palvelualuejohtajien ja kaupungin johdon kuuleminen.

 

Arvioinnista on annettu arviointikertomus.

 

 

Ehdotus

 

Tarkastuslautakunta päättää

 • todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet
 • hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2018 arviointikertomuksen
 • esittää kaupunginvaltuustolle, että lautakunnilta ja toimialoilta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle

 

 

Päätös

 

Tarkastuslautakunta päätti

 • todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet
 • hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2018 arviointikertomuksen
 • esittää kaupunginvaltuustolle, että lautakunnilta ja toimialoilta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle

 

 

 

 

 

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Ehdotus

 

Kaupunginvaltuusto päättää pyytää lautakunnilta ja palvelualueilta vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle.

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Valmistelija

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Lautakuntien ja palvelualueiden ja muiden yksiköiden tulee antaa vastineensa arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin, selvityspyyntöihin ja suosituksiin syyskuun loppuun mennessä.  Arviointikertomuksessa on arvioinnit ja havainnot tehty vuoden 2018 organisaation mukaisesti lasten ja nuorten palvelualueelta. Uusi organisaatio astui voimaan 1.1.2019 ja sen mukaisesti lausunno antaa opetus- ja kasvatuslautakunta.

Arviointikertomuksessa pyydettiin lisäselvityksiä ja ehdotettiin toimintakäytäntöjä seuraavasti;

4.2. Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen 

4.2.1. LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE 

1. Kiusaamisen nollatoleranssi 

Tarkastuslautakunnan pyytämä lisäselvitys: 

 • Tarkastuslautakunta pyytää numeerista raporttia koulukiusaamisen esiintymisestä. Raportissa toivotaan myös koulutoimen laadullista arvioita kiusaamisen esiintyvyydestä kouluasteiden ja koulualueiden välillä, sekä mihin toimenpiteisiin on tulosten pohjalta tarpeen ryhtyä. 

 • Vastine: Koulukiusaamista on tarkemmin seurattu vuoden 2018 alusta. Jokaiseen kiusaamistapaukseen ja myös epäasialliseen käytökseen puututaan havaittaessa. Havaitsemiseen koulutetaan henkilöstöä jatkuvasti. Raportoinnissa pyritään siihen, että koulusta pystyttäisiin luomaan mahdollisimman positiivinen paikka, jossa jokainen voi kasvaa ja kehittyä omalla tavallaan pelkäämättä leimatuksi tulemista. Pienemmissä kiusoittelutilanteissa käytetään restoratiivista selvittelymallia, jossa kohtaamisen, kuuntelun, vuorovaikutuksen ja dialogin keinoin pyritään selvittämään myös tilanteeseen johtavat syyt. 

Kevätlukukaudella 2018 uuden mallin mukaisia selvittelyjä oli 25, joista 19 saatiin selvitettyä loppuun. Syyslukukaudella 2018 selvittelyjä tehtiin 59 kappaletta, joista ratkenneiksi todettiin 48, kesken oleviksi 4 ja edelleen seurannassa oleviksi 7. Tarvittaessa tarkastuslautakunnalle voidaan toimittaa erillinen tilasto selvittelyjen kokonaismääristä.  Kouluasteiden ja koulualueiden välillä ei ole ollut juuri vaihtelua. Kiusaamista ja sen selvittelyjä tehdään koko kaupungissa ja jokaisella koululla.  Kokonaisraportointi toimitetaan lautakunnalle puolivuosittain tiedoksi. Koulukohtaisia tietoja ei ole käsitelty lautakunnassa, mutta niitä seurataan osana koulukohtaista johtamista ja toiminnan kehittämistä.    Keinoja ja ratkaisumalleja työstetään jatkuvasti ja moniammatillisesti. Kun koulun keinot ei riitä kiusaamisen selvittelyyn tai tilanteessa on mukana ulkopuolisia, tekijöitä otetaan moniammatillinen K-0 selvittely käyttöön.  

2. Sisäilma 

Tarkastuslautakunnan ehdottama toimintakäytäntö: 

 • Tarkastuslautakunta pyytää palvelualuetta raportoimaan valtuustolle säännöllisesti väistötilojen käyttöä ja analysoimaan opetusjärjestelyjen vaikutuksia oppilaiden koulumatkojen turvallisuuteen, oppimispolkujen eheyteen, ryhmädynamiikkaan ja opettajien resurssiin, työajan riittävyyteen ja työhyvinvointiin. Samaa selvitystä toivotaan myös varhaiskasvatuksen osalta. 

 • Sisäilmaongelmiin liittyvien selvitysten ja raporttien tulee olla kuntalaisten helposti löydettävissä. 

 • Vastine: Ensimmäinen ehdotus huomioidaan osana toimintakertomusta.  Sisäilman osalta kaupungissa on toimintamalli, jota päivitetään parhaillaan. Myös selvitysten ja raporttien osalta on pohdittu, mikä on paras tapa jakaa tietoutta. Yksittäinen tutkimusraportti ei avaudu kuntalaiselle helposti ilman asiantuntijan selostusta.   Sisäilmakohteissa on järjestetty sekä henkilöstön että huoltajien/ asukkaiden infotilaisuuksia, joissa raporttien tuloksia on asiantuntijat käyneet läpi. Lisäksi ympäristöterveysviranomainen on pyydettäessä avannut raportteja yksittäisille kuntalaisille. Mestaritoiminta on pyynnöstä toimittanut sisäilmaraportit paperikopiona postitse kysyjille. (MM)  

3. Hyvinvointikyselyt 

Tarkastuslautakunnan ehdottama toimintakäytäntö: 

 • Hyvinvointikyselyn tuloksia koskeva koontiaineisto tulee olla selkeästi esitettynä ja helposti löydettävissä kaupungin verkkosivuilta. 

 • Vastine: Huoltaja- ja oppilaskysely on jo nähtävissä jarvenpaa.fi sivuilla, opetuksen ja kasvatuksen alla[Symboli]perusopetus[Symboli] kodin ja koulun välinen yhteistyö. Kyselystä lähetettiin helmi -viestillä huoltajille tiedote ja yhteenveto 15.10.2018. Tiedote sisälsi myös ohjeen mistä koko materiaali löytyy. Lisäksi koulut käyvät kyselyitä läpi vanhempainilloissa ja yhteisöllisessä oppilashuollossa. Jatkossa hyödynnämme Wilman viestintäkanavia ja voimme laatia myös lehdistö/sometiedotteen tulosten ilmestymisestä ja panostaa selkeään luettavuuteen. 

4. Kasvun tuki ja perhesosiaalityö 

Tarkastuslautakunnan pyytämä lisäselvitys. 

 • Palvelualuetta pyydetään analysoimaan, onko hyvinvointia lisääviin ja terveyttä edistäviin palveluihin riittävästi resurssia, löytääkö kuntalaiset tarvitsemansa palvelut ja onko yhteistyö Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kanssa sujuvaa ja yhteen sovitettua. 

 • Vastine: Vuoden 2018 elokuussa hyväksyttiin Lasten ja nuorten palvelualueella uusi organisaatio, jossa erotettiin valmisteilla olevaan Keski-Uudenmaan sosiaali- terveyspalvelujen kuntayhtymään (Keusoteen)  siirtyvät  palvelut  kuntiin jäävistä. Tuolloin Kasvun tuen avainalueelle sijoittui kuntaan jäävät ja Perhesosiaalityön palveluihin Keusoteen siirtyvät palvelut. Loppusyksyn aikana valmisteltiin sekä kuntiin jäävien palvelujen että Keusoten siirtyvien palvelujen yhdyspintoja.  

 Palveluiden löytämisessä on vielä haastetta koska Keusoten  organisaatio on vielä osittain muutosvaiheessa. Kuntalaisille tiedon löytäminen voi olla vielä vaikeampaa, kun sekä Keusoten että kaupungin nettisivut ovat kummallakin puutteelliset, osittain eriytymättömät, mutta niitä ollaan uudistamassa ja eri osapuolten viestinnät tekevät yhteistyötä. Osa palveluista mm. varhaisen tuen palvelut löytyvät Facebookista ja instagramista.  

 Vuoden 2019 alusta, kun Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä aloitti, muodostettiin myös kaupunkiin uusi organisaatio ja uudet palvelualueet. Hyvinvoinnin palvelualueelle perustettiin uusi Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainalue.  Aikaisemmin kiinteästi yhdessä toimineet Kasvun tuen palvelut jakautuivat siten, että opiskeluhuoltopalvelut sijoittuivat Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen opetuspalvelujen avainalueelle ja perheen varhaisen tuen palvelut (9 hlö) hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainalueelle ( hyte).  Tälle uudelle hyte-avainalulle koottiin myös nuorten (8 hlö ) sekä työikäisten ja ikäihmisten (4 hlö) palveluja. Avainaluetta johtaa oma Hyte- asiakkuusjohtaja, joka aloitti tehtävässään huhtikuun alusta.  

Järvenpään kaupunki on aiempina vuosina resursoinut ennaltaehkäiseviin ja varhaisen puuttumisen palveluihin  lakisääteisiä sosiaali- ja terveyspalveluja enemmän, ja tämä on  luonut pohjaa naapurikuntia vahvemmille  kaupungin hyte-palveluille. Esimerkiksi lapsiperheiden varhaisessa tuessa toimii 5 perheohjaajaa perusopetusikäisten lasten ja perheiden tukena ja 3 ohjaajaa alle kouluikäisten perheiden kanssa, lähinnä varhaiskasvatuksen yhteistyön kautta.  Ryhmämuotoiseen tukeen ja yhteistyöhön resurssit riittävät, avointa vertaistoimintaa kehitetään, lapsi- ja perhekohtainen työ ja yhteys Keusoten perhetyöhön on vasta muototumassa. 

Muista yksiköistä  hyteen siirtyneistä palveluissa on  hyödynnetty toimivia vanhoja toimintamalleja ja kehitetään yhdessä  uusia. Nuorten palvelut on tiivistänyt   yhteistyötä ja kehittävät palveluja yhdessä   lapsiperheiden varhaisen tuen kanssa. Työikäisten hyte-toiminta on ollut vähäistä ja lähivuosien painopisteenä on  nykyaikaisten, kiireiseen elämänrytmiin soveltuvien palvelujen kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden mm. vapaa-aikapalvelujen kanssa. 

Järvenpäässä on aiempaan, asiakaslähtöisiin palvelukokonaisuuksiin ja prosesseihin perustuvassa organisaatiossa työskentelyyn perustuen keskimääräistä paremmat lähtökohdat toimia joustavasti yli yksikkö- ja organisaatiorajojen. Vaikka Keusoten organisaation palvelukokonaisuudet ovat pääsoin tuttuja mm.  lasten ja perheiden palvelukokonaisuus, on osa palveluja hajautunut    ja organisaatiossa vastuut ovat vielä osin kesken.  Aiemmat yhteistyökumppanimme ja- prosessit ovat osittain jakautuneet uudessa organisaatiossa ja siksi yhteistyö on vielä alkuvaiheessa.  Yhteistyörakenteita ja -ryhmiä on jo olemassa mm. Hyte-ryhmä ja yhteisesti kehitettäviä prosesseja on tunnistettu.  Myös pienimutoisia työntekijäryhmien tapaamisia on ollut ja ollaan suunnittelemassa  

5. Varhaiskasvatus 

Tarkastuslautakunnan pyytämä lisäselvitys: 

 • Kuinka iso osa palvelusetelipaikoista on ollut täytettynä 31.12.2018 

 • Vastine: Kaikki Järvenpäässä sijaitsevat yksityiset päiväkodit ovat olleet palvelusetelipäiväkoteja 1.8.2018 alkaen. Kaikki järvenpääläiset lapset, joille huoltajat ovat hakeneet palveluseteliä, ovat saaneet palvelusetelin. Järvenpään yksityisten päiväkotien paikat ovat olleet 31.12.2018 lähes kokonaan käytössä. Vain joissakin päiväkodeissa oli tuona ajankohtana yksittäisiä paikkoja vapaana. Järvenpään kaupunki maksaa yksityiseen päiväkotiin palvelusetelin vain niistä varhaiskasvatuspaikoista, joissa on parhaillaan järvenpääläinen lapsi varhaiskasvatuksessa, eli käyttämättömistä paikoista ei makseta.  

Palvelusetelillä toimivien yksityisten päiväkotien lisäksi yksi ruotsinkielinen päiväkoti tarjoaa ruotsinkielistä ostopalveluvarhaiskasvatusta 35-50 paikan verran. 

 • Kuinka moni perhe on jäänyt vaille päivähoitopaikkaa, koska perhe ei ole täyttänyt laajaa päivähoito-oikeuden kriteereitä? 

 • Millä tavoin matalan kynnyksen ja ennaltaehkäisevän palveluiden kysynnän kasvu on yhteydessä rajattuun päivähoito-oikeuteen? 

 • Vastine: Varhaiskasvatuspaikka on myönnetty kaikille lapsille, jotka sitä ovat hakeneet. Tarkkaa lukua siitä, kuinka moni 20h perheistä olisi mahdollisesti toivonut enemmän tunteja käytettäväkseen ei ole. Keväällä 2019 tehdyn kyselyn perusteella määrää voidaan kuitenkin arvioida. 20h varhaiskasvatuksen piirissä oli 18.4.2019 197 lasta. Kyselyyn vastanneista perheistä n. 67% olisi valinnut laajemman varhaiskasvatuksen mikäli mahdollista, jolloin noin 130 lapsen voidaan arvioida jääneen ilman kokoaikaista paikkaa. Laajennetun varhaiskasvatuksen päätöksiä on tehty matalalla kynnyksellä lastensuojelun, perhetyön sekä varhaiskasvatuksen esimiehen tai asiantuntijoiden aloitteesta vuoden 2018 aikana Järvenpään varhaiskasvatuksessa yhteensä 70kpl. 

Matalan kynnyksen ja ennaltaehkäisevien palveluiden kysynnän ja varhaiskasvatusoikeuden välillä ei ole tiedossa olevaa yhteyttä. 

Tarkastuslautakunnan ehdottama toimintakäytäntö: 

 • Varhaiskasvatukseen on laadittu Keski-Uudenmaan kuntien yhteinen valvontakäsikirja. Käsikirjaan on viitattu useissa dokumenteissa. Tällaisien dokumenttien tulisi löytyä sujuvasti kaupungin verkkosivuilta. 

 • Tarkastuslautakunta esittää, että kiinnitetään huomioita siihen, että alakoulujen I- ja II-luokkalaisten koulumatka säilyy kohtuullisena ja turvallisena. Tuon ikäisten kehitykselliset valmiudet eivät turvaa yksin liikkumista vilkkaassa liikenteessä. Turvallisuutta lisäävät hyvät liikenteelliset järjestelyt ja turvalliset kävely- ja pyöräilyreitit. 

 • Palvelualueen tulisi kehittää laadunhallinnan toimintakäytäntö, mikä varmistaa oppilaiden ja vanhempien kuulemisen, oikea-aikaisen tiedottamisen ja tiedon saavutettavauuden.  

 • Myönteisenä tarkastuslautakunta pitää sitä, että Harjulan koulun suunniteltu rakennettavan uudelleen 2021 eikä tämän alueen lasten tarvitse siirtyä pysyvästi pidemmän koulumatkan opinahjoon. 

 • Vastine: Kuuma-kuntien varhaiskasvatuksen valvontakäsikirja on viety kaupungin Internet-sivuille alkukesästä, ja se löytyy kohdasta: Opetus ja kasvatus/Varhaiskasvatus/Yksityinen varhaiskasvatus:  https://www.jarvenpaa.fi/--Yksityinen_varhaiskasvatus--/sivu.tmpl?sivu_id=6093  Tarkastuslautakunnan ehdottamat toimintakäytännöt otetaan huomioon toiminnassa ja sen valmistelussa. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle edellä  selosteessa olevan vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2018.

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

KH