Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahojen siirto

JARDno-2021-570

Valmistelija

  • Mirja-Liisa Autere, Controller, mirja-liisa.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Talousarvion sitovuusmääräykset

Sitovuustasojen taloussuunnitelma laaditaan nettositovana vuosille 2021-2023. Määrärahojen sitovuus koskee siis koko kolmivuotiskautta. Mikäli lautakunnat alittavat budjettinsa yksittäisenä vuonna, saavat ne määrärahan käyttöönsä seuraavana vuonna. Toisaalta lautakunnille ei myönnetä lisämäärärahaa, elleivät ne ota rahaa tulevien vuosien kehyksistään. Lautakunnat päättävät, millä toimenpiteillä ne tasapainottavat taloutensa.

Lautakunta tekee esityksensä vuosille 2021-2023 siirrettävistä euroista ja rahankäyttökohteista maaliskuussa 2021. Kaupunginhallitus käsittelee esitykset 12.4.2021 ja valtuusto päättää talousarviomuutoksesta 26.4.2021.

Siirtomäärärahaa ei voi käyttää pysyvien menolisäyksien kattamiseen.

  • raha ei siis jää pysyvästi palvelualueen toimintakuluihin, vaan vain valituiksi vuosiksi
  • soveltuvia kohteita esimerkiksi kehittämishankkeet (konsultointi, määräaikaiset projektihlöiden rekryt), laitehankinnat, tyhy.

Mikäli määräraha on ylittynyt ilman, että on haettu lisämäärärahaa joulukuun valtuustolta, tulee tehdä esitys, miten ylitys katetaan tulevina talousarviovuosina. Joulukuussa saadusta lisämäärärahasta ei voida hakea siirtoa tuleville vuosille.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarvio toteutui toimintakatteen osalta noin 549 000 euroa budjetoitua parempana. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden 2020 talousarviota muutettiin vuoden aikana 3 kertaa: KJ  22.6.2020 § 15, KV 7.9.2020 § 52 ja KV 14.2.2020 § 85. Ensimmäisessä talousarviomuutoksessa KJ 22.6.2020 § 15 siirrettiin ICT-toimintojen määrärahoja 255 000 euroa konsernipalveluille. Toisessa talousarviomuutoksessa KV 7.9.2020 § 52 asetettiin lisäsäästötoimenpiteitä 2 095 000 euroa vuodelle 2020. Kolmannessa talousarviomuutoksessa KV 14.12.2020 § 85 myönnettiin lisämääräraha 1 548 000 euroa vuodelle 2020. Tästä 766 000 euroa oli koronatilanteeseen liittyvää lisämäärärahaa, eikä siitä syntyneitä säästöjä voida päätöksen mukaan siirtää seuraaville vuosille. Edellisessä talousarviomuutoksessa päätetty henkilöstösopeutuksen ylitys 782 000 euroa päätettiin siirtää katettavaksi seuraaville vuosille siten, että vuosina 2022 ja 2023 on molempina säästettävä 391 000 euroa. Varhaiskasvatuksen osalta joulukuun määrärahalisäys vastasi likimain puuttumaan jäänyttä henkilöstösopeutusta ja lisämäärärahaa jäi käyttämättä 20 000 euroa. Opetus saavutti sille KV 7.9.2020 § 52 asetetun henkilöstösopeutuksen, joten joulukuussa henkilöstösopeutukseen annettu lisämääräraha jäi käyttämättä.

 

Käyttötalouden määrärahojen siirtoesitys:

 

Vuosien 2022-2023 lisäsopeutusvaateen pienentäminen

Varhaiskasvatuksen osalta joulukuun määrärahalisäys vastasi likimain puuttumaan jäänyttä henkilöstösopeutusta ja lisämäärärahaa jäi käyttämättä 20 000 euroa. Erotus esitetään kohdennettavaksi pienentämään tulevien vuosien lisäsopeutusvaadetta. Opetus saavutti sille KV 7.9.2020 § 52 asetetun henkilöstösopeutuksen, joten joulukuussa henkilöstösopeutukseen annettu lisämääräraha jäi käyttämättä. Opetuksen osalta lisäsopeutukset vuosilta 2022 ja 2023 esitetään tästä syystä poistettaviksi. Yhteensä vuosien 2022 ja 2023 lisäsopeutuksia esitetään pienennettäviksi 320 802 euroa eli160 401 euroa/vuosi.

 

Muut siirrettävät erät

Esikunnan ja opetuksen osalta säästyi 188 000 euroa enemmän kuin henkilöstösopeutuksissa vaadittiin ja tästä syystä vuodelta 2020 esitetään 185 700 euron määrärahasiirtoa vuosille 2021-2023 seuraavasti:

 

Kulttuuri-/liikuntasetelit Opkan henkilöstölle 53 700 euroa

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen henkilöstölle 50 euroa/hlö kulttuuri-/liikuntaseteleitä tukemaan työssäjaksamista. Satsaus on kertaluontoinen keväälle 2021.

 

Yhteinen konsertti opkan (tai kaupungin) työntekijöille (Stream tai ulkotapahtuma) 15 000 euroa

Panostus kertaluontoinen. Vaikutus etenkin hyvinvointiin ja työnantajapositiivisuuteen.

 

Lukion opetussuunnitelmaan opetusväline- ja materiaalihankintoihin 10 000 euroa

Kertaluontoinen satsaus, mutta välineistöä käytetään useita vuosia.

 

Luonnontieteiden opetusmateriaaleja ja välineitä perusopetukseen 15 000 euroa

Kertaluontoinen satsaus, mutta välineistöä käytetään useita vuosia.

 

Varhaiskasvatuksen asiantuntijaresurssin vahvistaminen 51 000 euroa

Varhaiskasvatuksen asiantuntijaresurssin vahvistaminen määräaikaisesti työsuman purkamiseksi ja perehtymisen varmistamiseksi tehtävää tällä hetkellä hoitavien henkilöiden eläköityessä.

 

Tiimin pedagogisen toimintasuunnitelman kehittäminen 20 000 euroa

Kehitystyöhön ei ole tällä hetkellä resursseja koronatilanteen takia. Kustannukset kohdistetaan tarpeen mukaan henkilöstökustannuksiin, palveluiden ostamiseen sekä mahdolliseen ohjelmahankintaan.

 

Palveluverkon arviointi ja mallinnus 21 000 euroa

Palveluverkkotyökalun laatiminen ja selvitys suunniteltujen palveluverkkoratkaisujen taloudellisista vaikutuksista ostopalveluna.

 

Irtaimistoinvestointien siirtäminen vuodelle 2021

Irtaimistoinvestointeihin oli budjetoitu 200 000 euroa vuodelle 2020, mutta niistä käytettiin vain 5 000 euroa mm. koronasta ja toimitilojen muutoista johtuvista syistä. Lisäksi Cooperin päiväkodin ensikertainen varustelu oli budjetoitu vuodelle 2020, mutta se valmistuu vasta vuoden 2021 puolella. Siirrettävien erien käyttökohteet on kuvattu tarkemmin liitteessä. Irtaimistoinvestoinneista esitetään siirrettäväksi 140 000 euroa vuodelle 2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan esityksen mukaisesti

  1. käyttötalouden määrärahojen siirtämisestä vuosille 2021-2023
  2. irtaimistoinvestointien määrärahojen siirtämisestä vuodelle 2021.

Käsittely

Mirja-Liisa Autere saapui klo 20.13

Käsittelyn aluksi esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Yllä päätöksen kuvauksessa oleva kappale, joka on otsikoitu ”Kulttuuri-/liikuntasetelit Opkan henkilöstölle 53 700 euroa” korvataan seuraavalla otsikolla ja kappaleella:

Lisämääräraha työhyvinvointiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen henkilöstölle 53 700 euroa

Lisämääräraha 50 euroa/hlö tukemaan työssäjaksamista. Satsaus on kertaluontoinen keväälle 2021.”

 

Siirtoesitys-nimisessä liitteessä taulukon ensimmäinen rivi korvataan seuraavalla:

”Lisämääräraha työhyvinvointiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen henkilöstölle, 50 euroa/hlö (erillinen liite)”

 

Perustelut siirtoesityksille -nimisessä liitteessä kohdan 1 otsikko ja ensimmäinen kappale korvataan seuraavalla otsikolla ja kappaleella:

”1.Lisämääräraha työhyvinvointiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen henkilöstölle

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen henkilöstölle esitetään määrärahan lisäystä 50 euroa/hlö työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä tukemaan työssäjaksamista. Satsaus on kertaluontoinen keväälle 2021.”

 

Controller Mirja-Liisa Autere esitteli asiaa.

Mirja-Liisa Autere poistui klo 20.24

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Opkan palvelualuejohtaja, opetusjohtaja, varhaiskasvatusjohtajat, talouspalvelut