Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirja 1.8.2021

JARDno-2017-1599

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Miia Kemppi, varhaiskasvatusjohtaja, miia.kemppi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin lasten ja nuorten lautakunta on hyväksynyt Järvenpään kaupungin palvelusetelin sääntökirjan 8.2.2017. Palvelusetelin sääntökirjassa kaupungin varhaiskasvatuspalvelut asettavat  toiminta- ja menettelytapaohjeet palvelusetelitapahtuman eri osapuolille. Sääntökirja ei ole sopimus kunnan ja palvelutuottajan välillä. Sopimussuhde syntyy setelitapahtumassa asiakkaan ja palveluntuottajan välille. Sääntökirjasta löytyvät lakisääteiset ja kunnan itse asettamat kriteerit palvelutuottajien valitsemiselle. Palveluntuottajan on sitouduttava noudattamaan sääntökirjan ohjeita. Kunta valvoo lakisääteisenä valvontaviranomaisena sääntökirjan noudattamista. Mikäli palveluntuottaja ei noudata sääntökirjaa hänet voidaan poistaa palvelusetelitoimijoiden joukosta. Palvelusetelisääntökirjassa on myös ohjeet asiakkaille palvelusetelin hakemiseksi, yhteystiedot kuntaan ja palvelusetelitoiminnasta aiheutuvat maksukäytännöt palveluntuottajalle. 

Nyt kuluvan syksyn aikana on havaittu tarpeita tarkentaa tiettyjä yksityiskohtia sekä korjata virheellinen muutoksenhakuaika. Muutokset sääntökirjan yleiseen osaan vahvistaa lautakunta ja niistä on tiedotettava sääntökirjan mukaisesti palveluntuottajia. Liitteenä päivitetty palvelusetelin sääntökirja, johon muutokset on kirjattu kursiivilla. 

Alla keskeiset kappaleisiin esitetyt muutokset:

 1.2  korjataan muutosilmoituksen lähettämisaikaa 60 päivästä 30 päivään 

 2.1 ja  4.4 muutetaan palvelusopimuksen kopion toimittaminen palvelusetelihakemuksen liitteeksi palveluntuottajan tehtäväksi.

 2.2  tarkennetaan, ettei ilman palvelusopimusta voida myöntää palveluseteliä, eikä sitä myönnetä takautuvasti. Samaan kappaleeseen korjataan lain nimi  ja tarkennus irtisanomisajasta sekä ilmoittamisvelvollisuudesta Kelalle.  Lisäykseen kirjattu, että Järvenpään kaupunki ilmoittaa palvelusetelin myöntämisestä ja päättymisestä Kelaan taannehtivasti kerran kuussa.

 2.3 otsikkoa täsmennetään sekä tarkennetaan asiakkaan vastuuta ilman setelipäätöstä. Asiakas vastaa kokonaisuudessaan varhaiskasvatusmaksusta yksityiselle palveluntuottajalle. Lisäksi kappaleeseen täsmennetään ilmaisua palveluntuottajan perimästä maksusta sekä palveluntuottajan velvollisuudesta pitää kirjaa lasten läsnäolotiedoista ja niiden toimittamisesta kaupungille.  Samaan kappaleeseen tarkennetaan prosessia ja palvelusetelin päättymistä lapsen varhaiskasvatussuhteen loppuessa. 

2.5  tarkennetaan varhaiskasvatuspaikan vaihdon prosesssin etenemistä. 

 4.1 sekä 9.2  tarkennetaan tukea tarvitsevan lapsen palveluseteliä ja tuen järjestämistä. 

 4.9  muutetaan oikaisuvaatimusaika 14 päivän sijasta 30 päivään.

 5.5 lisätään palveluntuottajalle velvoite lunastaa setelit oikein kesken kuukautta alkavissa ja päättyvissä palvelusopimuksissa toteutuneiden päivien mukaan 

9.7 lisätään vaatimus palveluntuottajalle laatia perheen kanssa kaupungin edellytysten mukainen palvelusopimus sekä osallistua aktitiivisesti kaupungin edellyttämiin työryhmiin. 

5.6 kohtaan päivitetään uusi lain kohta Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden palvelusetelin sääntökirjan muutoksia tehtäessä on tiedottettu ja kuultu yksityisiä palveluntuottajia marraskuussa 2018. Asiakasmaksulain mahdolliset muutokset huomioidaan automaattisesti palvelusetelin arvoa määriteltäessä. 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää  hyväksyä  liitteenä olevan palvelusetelin sääntökirjan muutoksineen 1.1.2018 alkaen.

Päätös

 

Hyväksyttiin

Valmistelija

Marju Niinisalo, aluepäällikkö, marju.niinisalo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin lasten ja nuorten lautakunta on hyväksynyt Järvenpään kaupungin palvelusetelin sääntökirjan 8.2.2017. Palvelusetelin sääntökirjassa kaupungin varhaiskasvatuspalvelut asettavat  toiminta- ja menettelytapaohjeet palvelusetelitapahtuman eri osapuolille. Sääntökirja ei ole sopimus kunnan ja palvelutuottajan välillä. Sopimussuhde syntyy setelitapahtumassa asiakkaan ja palveluntuottajan välille. Sääntökirjasta löytyvät lakisääteiset ja kunnan itse asettamat kriteerit palvelutuottajien valitsemiselle. Palveluntuottajan on sitouduttava noudattamaan sääntökirjan ohjeita. Kunta valvoo lakisääteisenä valvontaviranomaisena sääntökirjan noudattamista. Mikäli palveluntuottaja ei noudata sääntökirjaa hänet voidaan poistaa palvelusetelitoimijoiden joukosta. Palvelusetelisääntökirjassa on myös ohjeet asiakkaille palvelusetelin hakemiseksi, yhteystiedot kuntaan ja palvelusetelitoiminnasta aiheutuvat maksukäytännöt palveluntuottajalle.

 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismäärät ja pienimmän perittävän asiakasmaksun euromäärä on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä. Indeksitarkistus ei tuo varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin korotuksia vaan ylin maksu alenee yhdellä eurolla ja muut asiakasmaksut pysyvät samana.Tämän vuoksi varhaiskasvatuksen avainalue esittää, että palvelusetelin enimmäisarvoon , 820 € ei tehdä indeksitarkistuksia 1.8.2018 alkaen, vaan enimmäisarvo pysyy samana.

Palvelusetelisääntökirjaan päivitetään asiakkaille tarjottavien tuotteiden tuntirajat vastaamaan kunnallisen varhaiskasvatuksen tuntirajoja. Palvelusetelisääntökirjaan lisätään uusi osa-aikaisen varhaiskasvatuksen 85 -105 tuntia kuukaudessa palvelusetelin kertoimeksi 0,6.  Täten kertoiemt ovat 1.8.2018 alkaen seuraavat:

Ikäkerroin:

 • Alle 3-vuotiaat lapset, kerroin 1,55
 • 3 vuotta täyttänyt lapsi, kerroin 1

Varhaiskasvatusaikakerroin (kuukausituntimäärät on laskettu 21 päivän mukaan):

 • Kokoaikainen varhaiskasvatus (147 tuntia kuukaudessa tai enemmän), kerroin 1,0
 • Osa-aikainen varhaiskasvatus
  • kerroin 0,5: keskimäärin enintään 20 tuntia viikossa, 84 tuntia kuukaudessa 
  • kerroin 0,6: keskimäärin enintään 25 tuntia viikossa, 85 - 105 tuntia kuukaudessa
  • kerroin 0,75: keskimäärin enintään 34 tuntia viikossa, 106 – 146 tuntia kuukaudessa 
 • Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus, kerroin 0,46 
 • Varhaiserityiskasvatus, kerroin 1,1 - 2,0

Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden palvelusetelin sääntökirjan muutoksia tehtäessä on tiedottettu ja kuultu yksityisiä palveluntuottajia helmikuussa 2018. Asiakasmaksulain mahdolliset muutokset huomioidaan automaattisesti palvelusetelin arvoa määriteltäessä. 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää 

 • hyväksyä palvelusetelin sääntökirjan edellä kuvatut muutokset 1.8.2018 alkaen
 • ettei opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen (840/2017) mukaiset  varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen sekä asiakasmaksujen määräämisessä käytettyjen tulorajojen lakisääteiset indeksitarkistukset  1.8.2018 alkaen  aiheuta palvelusetelin määrään muutoksia.  

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupungin lasten ja nuorten lautakunta on hyväksynyt Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan 08.02.2017 (päivitetty lautakunnassa 12.12.2017 § 41 ja 03.05.2018 § 13). Palvelusetelin sääntökirjassa kaupungin varhaiskasvatuspalvelut asettavat  toiminta- ja menettelytapaohjeet palvelusetelitapahtuman eri osapuolille. Sääntökirja ei ole sopimus kunnan ja palvelutuottajan välillä. Sopimussuhde syntyy setelitapahtumassa asiakkaan ja palveluntuottajan välille. Sääntökirjasta löytyvät lakisääteiset ja kunnan itse asettamat kriteerit palvelutuottajien valitsemiselle. Palveluntuottajan on sitouduttava noudattamaan sääntökirjan ohjeita. Kunta valvoo lakisääteisenä valvontaviranomaisena sääntökirjan noudattamista. Mikäli palveluntuottaja ei noudata sääntökirjaa hänet voidaan poistaa palvelusetelitoimijoiden joukosta. Palvelusetelisääntökirjassa on myös ohjeet asiakkaille palvelusetelin hakemiseksi, yhteystiedot kuntaan ja palvelusetelitoiminnasta aiheutuvat maksukäytännöt palveluntuottajalle.

Nyt kuluvan syksyn aikana on havaittu tarpeita tarkentaa tiettyjä yksityiskohtia sekä päivittää sääntökirja 1.9.2018 voimaan tulleen uuden varhaiskasvatuslain sekä varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaiseksi. Muutokset sääntökirjan yleiseen osaan vahvistaa lautakunta. Liitteenä päivitetty varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirja, johon muutokset on kirjattu punaisella. 

Alla keskeiset sääntökirjaan esitetyt muutokset pääpiirteittäin alkaen 1.1.2019:

 • sisältö päivitetty uuden varhaiskasvatuslain (540/2018) ja varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (753/2018) mukaiseksi
 • muutettu verkkopalvelutuottaja Smartum Oy Vaana Oy:ksi
 • varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija muutettu toimivaltaiseksi viranomaiseksi
 • poistettu maininta elokuun suhteutetun esiopetuskorvauksen maksamisesta, koska elokuussa maksetaan kokonainen esiopetuskorvaus
 • tarkennettu palvelusetelin arvon tarkistusperiaatteen laskemista eli indeksin laskemisen periaatteita
 • arvonlisäverolain (416/2018) muutoksen vuoksi lisätty maininta, että Vaana Oy:n voimassa oleviin palvelupalkkioihin lisätään 1.1.2019 lähtien 24 prosentin arvonlisävero
 • asiakirjojen käsittelyn ja arkistoinnin päivitys voimassaolevan lainsäädännön mukaiseksi
 • ohjeistukset täsmennetty käytännön toimintojen mukaiseksi
 • täsmennyksiä: sanoihin/lauseisiin, tuen järjestämiseen ja muun kunnan alueella sijaitsevan päiväkodin palvelusetelipäiväkotituottajaksi hakeutumiseen

Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden palvelusetelin sääntökirjan korjauksista tiedotetaan yksityisiä palveluntuottajia joulukuussa 2018.

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan edellä kuvatut muutokset 1.1.2019 alkaen.

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjassa kaupungin varhaiskasvatuspalvelut asettavat  toiminta- ja menettelytapaohjeet palvelusetelitapahtuman eri osapuolille. Sääntökirja ei ole sopimus kunnan ja palvelutuottajan välillä. Sopimussuhde syntyy setelitapahtumassa asiakkaan ja palveluntuottajan välille. Sääntökirjasta löytyvät lakisääteiset ja kunnan itse asettamat kriteerit palvelutuottajien valitsemiselle. Palveluntuottajan on sitouduttava noudattamaan sääntökirjan ohjeita. Kunta valvoo lakisääteisenä valvontaviranomaisena sääntökirjan noudattamista. Mikäli palveluntuottaja ei noudata sääntökirjaa hänet voidaan poistaa palvelusetelitoimijoiden joukosta. Palvelusetelisääntökirjassa on myös ohjeet asiakkaille palvelusetelin hakemiseksi, yhteystiedot kuntaan ja palvelusetelitoiminnasta aiheutuvat maksukäytännöt palveluntuottajalle. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirja on hyväksytty lasten ja nuorten lautakunnassa 18.12.2018 § 65. 

Järvenpää on mukana 5- vuotiaiden lasten maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilussa. Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjaa on päivitetty ja huomioitu 5- vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen osalta tulevat muutokset. Muutokset on kirjattu liitteeseen punaisella värillä. Muutos ei vaikuta palveluntuottajan saamaan kuukausittaiseen kokonaiskorvaukseen lapsesta.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan edellä kuvatut muutokset 1.8.2019 alkaen.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjassa kaupungin varhaiskasvatuspalvelut asettavat  toiminta- ja menettelytapaohjeet palvelusetelitapahtuman eri osapuolille. Sääntökirja ei ole sopimus kunnan ja palvelutuottajan välillä. Sääntökirjasta löytyvät lakisääteiset ja kunnan itse asettamat kriteerit palvelutuottajien valitsemiselle. Palveluntuottajan on sitouduttava noudattamaan sääntökirjan ohjeita. Kunta valvoo lakisääteisenä valvontaviranomaisena sääntökirjan noudattamista. Mikäli palveluntuottaja ei noudata sääntökirjaa hänet voidaan poistaa palvelusetelitoimijoiden joukosta. Palvelusetelisääntökirjassa on myös ohjeet asiakkaille palvelusetelin hakemiseksi, yhteystiedot kuntaan ja palvelusetelitoiminnasta aiheutuvat maksukäytännöt palveluntuottajalle. 

Järvenpään kaupunki siirtyy käyttämään varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittelyssä tulorekisteriä 1.1.2020 alkaen. Jatkossa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun sekä varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon ja asiakkaan omavastuuosuuden määrittelyä varten kaupunki saa tulonsaajan palkkatiedot pääsääntöisesti tulorekisteristä. Palvelustelisääntökirjaan on tehty tekniset korjaukset tulorekisterin osalta. Muutokset on kirjattu liitteeseen punaisella värillä. 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevaan varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjaan tehdyt muutokset noudatettavaksi 1.1.2020 alkaen.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Mikko Mäkelä ja Meiju-Leena Heinonen

Yksityisessä päiväkodissa järjestettävää varhaiskasvatusta varten kunta myöntää lapselle palvelusetelin, joka korvaa osan kustannuksista. Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjassa Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuspalvelut asettavat toiminta- ja menettelytapaohjeet palvelusetelitapahtuman eri osapuolille, joita ovat yksityiset varhaiskasvatuspalvelun tuottajat, Järvenpään kaupunki sekä perheet. Sääntökirja ei ole sopimus kunnan ja palveluntuottajan välillä. Sääntökirjasta löytyvät lakisääteiset ja kunnan itse asettamat kriteerit palveluntuottajien valitsemiselle. Palveluntuottajan on sitouduttava noudattamaan sääntökirjan ohjeita ja linjauksia. Kunta valvoo lakisääteisenä valvontaviranomaisena sääntökirjan ja muiden ohjeiden noudattamista. Mikäli palveluntuottaja ei noudata sääntökirjaa hänet voidaan poistaa palvelusetelitoimijoiden joukosta. Palvelusetelisääntökirjassa on myös ohjeet asiakkaille palvelusetelin hakemiseksi, yhteystiedot kuntaan ja palvelusetelitoiminnasta aiheutuvat maksukäytännöt palveluntuottajalle.

Palvelustelisääntökirjaan esitetään tehtäväksi seuraavat päivitykset alla olevien asioiden osalta. Muutokset on kirjattu liitteeseen punaisella värillä ja poistettavat asiat on yliviivattu.

 1. Palvelusteliasiakkaiden tulotietojen selvittämisessä ei voida käyttää tulorekisteriä, sillä käyttötarkoitusta ei ole kirjattu tulorekisterilain 13 §:ään. Järvenpään kaupunki pyytää palveluseteliasiakkaita toimittamaan tulotietonsa, kuten on aikaisemminkin toimittu.
 2. Palvelusetelisääntökirjasta poistetaan 1.8.2020 alkaen maininta 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen järjestämisestä, sillä toimikaudella 2020-2021 Järvenpäässä ei tarjota 5-vuotiaille lapsille maksutonta varhaiskasvatusta. Muutos ei vaikuta palveluntuottajan saamaan kuukausittaiseen kokonaiskorvaukseen lapsesta.
 3. Palvelusetelisääntökirjaan tehdään muutos, jossa palvelusetelin arvo tarkistetaan 1.8.2020 lähtien vuosittain palvelusetelisääntökirjassa mainittuihin indekseihin perustuen. Aiemmin tarkistus on tehty kahden vuoden välein.
 4. Palvelusetelisääntökirjan mukaisesti palveluseteliin tehdään indeksikorotus 1.8.2020 alkaen. Palvelusetelisääntökirjassa mainitut sosiaalipalveluiden ansiotason indeksi (50 %) ja elinkustannusindeksi (50%) ovat muuttuneet siten, että palvelusetelin korotus on ennakollisen sosiaalipalvelujen ansiotasoindeksin ja vahvistetun elinkustannusindeksin muutosten mukaisesti 3,4 %:ia. Yli 3-vuotiaan lapsen palvelusetelin arvo nostetaan ennakollisen tiedon mukaan 1.8.2020 alkaen 850 euroon.
 5. Alle 3-vuotiaan lapsen palvelusetelin kerroin nostetaan siten, että se on jatkossa 1.60. Tähän asti on käytetty kerrointa 1,55, mikä ei ole vastannut todellisia kustannuksia, kun huomioidaan alle 3-vuotiaille laissa edellytetty henkilöstömitoitus. Todellisten kustannusten mukainen kerroin olisi 1,68, mutta kaupungin taloudellisen tilanteen takia tähän ei ole tällä hetkellä mahdollisuuksia.
 6. Palveluntuottajien mahdollisuuteen veloittaa palvelusetelit tulee muutos siten, että palveluntuottajat voivat jatkossa veloittaa setelit kerran kuukaudessa. Tähän asti mahdollisuus on ollut kaksi kertaa kuussa, mutta käytännössä palveluntuottajat eivät ole tätä mahdollisuutta käyttäneet ja se on siinä mielessä tarpeeton.
 7. Palvelusetelisääntökirjaan muutetaan lasten ja nuorten lautakunnan tilalle opetus- ja kasvatuslautakunta. Lisäksi  palvelusetelisääntökirjaan korjataan jo 1.1.2019 alkaen voimassa ollut toimivallan siirtoon liittyvä linjaus, jonka mukaan päätöksen palvelusetelituottajan hyväksymisestä tekee varhaiskasvatuksen toimivaltainen viranomainen eli varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, ei varhaiskasvatusjohtaja kuten aiemmin.

Palvelusetelin indeksikorotuksen kustannusten arvioidaan olevan noin 169 000 euroa vuodessa. Tämän lisäksi alle 3-vuotiaan lapsen palvelusetelikertoimen nostamisen 1,6:een arvioidut kustannusvaikutukset ovat noin 46 000 euroa vuodessa. Palvelusetelimenojen kokonaiskustannukset näiden muutosten myötä kasvavat yhteensä noin 215 000 euroa vuodessa. Yhteensä palvelusetelimenot ovat Järvenpäässä noin 3,4 miljoonaa euroa vuodessa.

Asia on käsiteltävä kiireellisenä eikä voi odottaa poikkeustilanteen päättymistä, koska asia vaikuttaa oleellisesti yksityisten palveluntuottajien syksyn toimintaan sekä siihen millaisia tuotteita ja minkälaisia palveluja heillä on tarjolla. Yksityisten päiväkotien pitää ilmoittaa kaupungille huhtikuun loppuun mennessä, mitä tuotteita heillä on palveluvalikoimassa. Tämä vaikuttaa kaupungilla tehtävään syksyn varhaiskasvatukseen hakijoiden sijoittelun kokonaisuuteen, johon yksityisten päiväkotien tilanne vaikuttaa oleellisesti.

TL

Toimivalta

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää 

 1. hyväksyä varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan edellä kuvatut muutokset 1.8.2020 alkaen.
 2. hyväksyä yli 3-vuotiaan palvelusetelin uudeksi arvoksi 850 euroa alkaen 1.8.2020. Mikäli lopullisesti vahvistettu indeksin mukainen muutos poikkeaa ennakkotiedollisesta summasta, valtuutetaan varhaiskasvatusjohtaja vahvistamaan lopullinen summa.
 3. hyväksyä alle 3-vuotiaan palvelusetelin kertoimeksi 1,60 aiemman 1,55 asemesta.
 4. hyväksyä kohdan 1 tulotietojen toimittamisen osalta muutokset varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjaan voimaan heti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Hanna-Leena Holmström, aluepäällikkö, hanna-leena.holmstrom@jarvenpaa.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirja päivitetään vuosittain indeksikorotusten vuoksi. Lisäksi tässä päivityksessä huomioidaan tulorekisterin käyttöönotto sekä muita yksittäisiä muutoksia.

Palvelusetelisääntökirjaa päivitetään alla olevien tietojen osalta:

Lisätään: Tulorekisterin käyttö palvelusetelin arvon määrittämisessä (luku 2.1, 2.2 ja 4.4)

Poistetaan kohta, koska tieto Kelaan tulee Vardasta: ”Järvenpään kaupunki ilmoittaa palvelusetelin myöntämisestä ja päättymisestä Kelaan taannehtivasti kerran kuukaudessa.” (luku 2.1)

Korotetaan palvelusetelin perushinta indeksikorotuksen mukaisesti: Palvelusetelin perushinta on ennakollisen tiedon mukaan 859 € (luku 4.1)

Lisätään Vardasta maininta: Varhaiskasvatuslain 68 §:n nojalla kunnalla on velvollisuus tallentaa varhaiskasvatuksen valtakunnalliseen tietovarantoon (Varda) tietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja lasten huoltajista tuottamansa palvelun osalta. (luku 6.2)

Tarkennus omavalvontasuunnitelma käyttöön: Omavalvontasuunnitelma laaditaan Valviran 20.1.2021 antaman määräyksen yhteydessä julkaistulle pohjalle (luku 9.1)

Ehdotus

Esittelijä

 • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää

 1. hyväksyä liitteenä olevaan varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjaan tehdyt yllä kuvatut muutokset noudatettavaksi 1.8.2021 alkaen
 2. että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohje päivitetään muutoksia vastaavaksi

Käsittely

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Hanna-Leena Holmström esitteli asiaa lyhyesti.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, varhaiskasvatussihteerit