Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösuunnitelmat 2020

JARDno-2019-3531

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 § 81 taloussuunnitelmasta vuosille 2020-2023 ja talousarviosta vuodelle 2020, jossa Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden 2020 toimintakate on -73.165.195 euroa ja vuosien 2020-2023 yhteenlaskettu toimintakate -296.624.393 euroa. Määrärahat ovat nettositovia eli sitovia toimintakatteen osalta. Hyväksyttyyn talousarvioon 2020 ja taloussuunnitelmaaan 2020-2023 ei ole sisällytetty subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajentumisen ja ryhmäkoon pienentymisen vaikutuksia, koska niitä koskevat valtakunnalliset päätökset on tehty vasta kaupungin taloussuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Tätä muutosta koskevat talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020-2023 muutosesitykset valmistellaan kevään aikana.  

Talousarvion mukaan lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2020 tammikuun 2020 loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa avainalueille/vastuualueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avain-/vastuualueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnetyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain. Käyttösuunnitelmassa sovelletaan samaa rakennetta kuin talousarviossa. 

Käyttösuunnitelmiin sisältyviä eriä on käsitelty lautakunnassa alustavasti talousarvioehdotusta tehtäessä 8.10.2019 § 53 ja käyttösuunnitelmiin sisältyvät maksut ja taksat on hyväksytty Opetus- ja kasvatuslautakunnassa 10.12.2019 § 64.

Osana talouden tasapainotusta tullaan viemään läpi konsernin kaikkia hallintotehtäviä koskeva säästöohjelma. Työnjaon muutosten seurauksena tarvittavista määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä päättää kaupunginjohtaja. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen osalta muutos koskee palvelualueiden esikunnassa olevaa ICT-tiimiä, joka siirretään sellaisenaan konsernipalveluiden tietohallinto -yksikköön. ICT-tiimin määrärahat sisältyvät käyttösuunnitelmassa esikunnan määrärahoihin, mutta tullaan siirtämään kaupunginjohtajan päätöksen jälkeen konsernipalveluihin. 

Kaikki ulkoiset tilakulut on keskitetty tilaomistukseen konsernipalveluihin. Tilakulut laskutetaan palvelualueilta sisäisinä ylläpitovuokrina, mikä muuttaa ulkoisten ja sisäisten kulujen määrää kaikilla palvelualueilla. Tilakulujen muutosten laskenta yksikkökohtaisesti on palvelualueella kesken, jonka vuoksi avainalueiden ja esikunnan välillä saatetaan joutua tekemään vielä euromääräisiä täsmennyksiä. 

Muutoin Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahat on kohdennettu aiemmin lautakunnassa käytyjen linjausten perusteella ja laadittu niitä vastaavat avainaluekohtaiset sekä esikunnan käyttösuunnitelmat, jotka ovat esitelty liitteessä. 

Valmistelussa olevaa ja vuodelle 2020 suunniteltua palvelualueen johtoon liittyvää organisaatiomuutosta ei ole vielä huomioitu talousarviossa eikä käyttösuunnitelmissa.  

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää

  1. hyväksyä Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösuunnitelmat vuodelle 2020 liitteen mukaisesti.
  2. valtuuttaa viranhaltijat tekemään esikunnan käyttösuunnitelmaan euroihin kaupunginjohtajan tekemän päätöksen mukaiset ICT-tiimiä koskevat määrärahamuutokset.
  3. valtuuttaa viranhaltijat tekemään käyttösuunnitelman euroihin kiinteistöihin liittyvät määrärahamuutokset palvelualueen avainalueiden sekä esikunnan välillä.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset