Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma 2022–2031

JARDno-2020-2395

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Edellinen Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnitelma 2019-2028 (KVALT 10.12.2018, § 103) ja osana suunnittelua Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon erillisselvitys valmistuivat vuonna 2018. Erillisselvityksessä tutkittiin tapauskohtaisesti kaupungin kannalta järkevin ja taloudellisin tapa palveluiden tuottamiseen ja palvelutuotannon kehittämiseen. Työtä edelsi keväällä 2016 tehty Järvenpään kaupungin eteläisen osan kouluverkkoselvitys.

Kevät 2020 osoitti, että palvelutuotannossa ei voida edetä vuonna 2018 hyväksytyn palveluverkon pohjalta, vaan palveluverkkosuunnitelmaa on tarpeen päivittää. Keväällä 2020 laadittu väestösuunnite ennustaa tuleville vuosille huomattavasti pienempää väestönkasvua kuin mille aiempi palveluverkkosuunnitelma pohjautuu. Toisaalta kevään 2020 aikana uudistettiin ja kehitettiin palvelutarvelaskennan perusteita, joiden pohjalta kaupungilla on aiempaa tarkemmat perusteet tuleville investointitarpeille. Kolmas merkittävä toimintaympäristön muutos on keväällä 2020 puhjennut koronaepidemia, joka entisestään tiukensi kaupungin taloudellista tilannetta. Palveluverkkoa on ollut siis tarpeen tarkastella uudestaan paitsi siksi, että näkemykset palvelujen kysynnästä ja käytettävissä olevasta kapasiteetista ovat muuttuneet, myös siksi, että suunnitellut päiväkoti- ja kouluinvestoinnit eivät tiukentuneessa taloustilanteessa ole enää mahdollisia toteuttaa.

Keväällä 2020 palveluverkkoa on tarkasteltu kokonaisuutena osien sijaan yhteistyönä eri toimijoiden kesken. Palveluiden tuotannon ohjaamisesta ja kehittämisestä vastaa Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue, kiinteistökannan käytöstä ja kehittämisestä vastaa Mestaritoiminta oy, ja maankäytön kehittämisestä sekä maanjalostamisesta vastaa kaupunkikehitys. Kiinteistökannan kehittäminen voi tuoda huomattavia kustannussäästöjä ja maankäyttöä kehittämällä luodaan kokonaan uutta arvoa kaupungille tai palautetaan olemassa olevaa maaomaisuutta jalostettavaan muotoon. Kiinteistökannan ja maaomaisuuden käytön tehostaminen mahdollistaa aiempaa laadukkaammat palvelut, mikäli palveluiden tuottamiseen jää enemmän resursseja. Nyt tehdyssä palveluverkkotarkastelussa on haluttu kuitenkin aiempaa enemmän korostaa myös opetuksen ja kasvatuksen resurssien käyttöä osana palveluverkkosuunnittelua. Ryhmäkoolla ja opettajaresurssilla sekä tilankäytön pedagogisella suunnittelulla on merkittävä rooli tehokkaan palveluverkon suunnittelussa.

Vuoden 2020 aikana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelmaa on valmisteltu Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen johdolla. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue on tehnyt tiivistä yhteistyötä Mestaritoiminta Oy:n ja Boost Brothers Oy:n kanssa muun muassa tilojen kuntokartoitusten, palveluverkkoskenaarioiden ja kustannusvaikutusten analysoimisessa. Oppilasennusteet on tehty kaupunkikehityksen laatiman väestösunnitteen pohjalta ja yhteistyössä kaupunkikehityksen kanssa palveluverkkoratkaisuja on tarkasteltu esimerkiksi yleiskaavatyön, kaupungin yleisen kehityksen, ympäristövaikutusten ja kaupunkikuvan näkökulmista. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma 2021-2030 korvaa opetusta- ja kasvatusta koskevat osuudet Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnitelmasta vuosille 2019-2028.

Palveluverkkosuunnitelmaa laadittaessa on tehty vaikutusten ennakkoarviointia ja siihen on osallistettu kuntalaisia sekä työntekijöitä ja lapsia päiväkodeissa ja kouluissa. Palveluverkkosuunnitelman luonnosversioita ja alustavia ehdotuksia muutoksiksi on käsitelty Opetus- ja kasvatuslautakunnan iltakouluasiana ja kaupunginhallituksen seminaarissa. Henkilöstölle on järjestetty sähköiset tilaisuudet, joissa suunnitelmia on esitelty. Tähän asti tehdyt vaikutusten ennakkoarvioinnit ja muu kerätty materiaali on tuotu lautakunnan tietoon oheismateriaalina. Kustakin hankkeesta tehdään tarkemmat ennakkoarvioinnit sitä mukaa, kun hankkeet tuodaan päätöksentekoon.

Nyt saatavilla olleiden selvitysten ja muiden aineistojen, vaikutusten ennakkoarviointien ja eri foorumeilta saatujen palautteiden pohjalta on päädytty siihen, että nyt hyväksyttävän palveluverkkosuunnitelman lisäksi tehdään vielä perusteellisempi selvitys Järvenpään keskisten ja pohjoisten osien kouluverkon kehittämis- ja muutostarpeista vuosikymmenen puolivälistä eteenpäin. Tähän erilliseen selvitykseen kytketään Anttilan koulun ja Mankalan koulun tilanne, 2030-luvulle suunniteltu Saunakallion koulun laajentaminen yhteinäiskouluksi sekä Kartanon koulun niinikään 2030-luvulle suunniteltu uudisrakennus. Selvitys tuodaan päätöksentekoon syksyn 2021 aikana samassa aikataulussa kuin invesvointiohjelma vuosille 2022-2031. Valmistelun aikaisissa luonnoksissa, joita on esitelty eri tilaisuuksissa ja joita kuntalaiset ja muut sidosryhmät ovat saaneet kommentoida, on esitetty Mankalan koulun lakkauttamista vuonna 2027. Saadusta palautteesta iso osa on liittynyt tähän vaihtoehtoon.

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää:

 1. hyväksyä osaltaan liitteenä olevan Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman vuosille 2021-2030
 2. että Saunakallion, Anttilan, Mankalan ja Kartanon koulujen osalta tehdään erillisselvitys, joka tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2021

Käsittely

vt. palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä esitteli asiaa.

Asian esittelyn yhteydessä esittelijä teki seuraavan teknisen korjauksen liitteenä olevaan palveluverkkosuunnitelmaan: sivulla 32 oleva lause "Kinnarin päiväkodissa tehdään tarvittavia teknisiä korjauksia ja siirretään sen yhteyteen Närekadun päiväkodin moduuli 6/2023" täydennetään muotoon "Kinnarin päiväkodissa tehdään tarvittavia teknisiä korjauksia ja siirretään sen yhteyteen Närekadun päiväkodin moduuli 6/2023 ja samassa yhteydessä keskustan päiväkodista luovutaan."

Käsittelyn kuluessa Jenni Marttinen teki Ville Mustosen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: ”Esitän, että yhteisökäyttäjien (asukasyhdistykset, yhdistykset, seurat jne.) edustajat otetaan mukaan erillisselvityksen tekemiseen, jotta erillisselvityksen kohteena olevien Anttilan, Mankalan, Saunakallion ja Kartanon koulujen tila- ja palvelusuunnitelmissa tulisi huomioitua se, miten ​tilat ja ratkaisut palvelevat asukkaiden ja yhdistysten tarpeita ilta-, viikonloppu- ja loma-aikoina.”

Käsittelyn kuluessa Emmi Mäkinen ehdotti Arto Luukkasen kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun. Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta valmisteluun, asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys. 

 

Päätös

Äänestyksen jälkeen äänin 5 JAA ääntä 8 EI ääntä ja 0 TYHJÄÄ ääntä lautakunta päätti palauttaa asiaan uudelleen valmisteltavaksi.

Äänestystulokset

 • Jaa 5 kpl 38%

  Petri Ovaska, Suvi Pohjonen, Jenni Marttinen, Tiia Östberg, Jaana Siukola

 • Ei 8 kpl 62%

  Arto Luukkanen, Ari Alapartanen, Emmi Mäkinen, Mikko Laakkonen, Johanna Santanen, Satu Tuominen, Ville Mustonen, Riikka Juuma

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnitelma on hyväksytty viimeksi kaupunginvaltuustossa 10.12.2018 §103. Osana tätä suunnittelua valmistui perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon erillisselvitys vuonna 2018. Erillisselvityksessä tutkittiin tapauskohtaisesti kaupungin kannalta järkevin ja taloudellisin tapa palveluiden tuottamiseen ja palvelutuotannon kehittämiseen. Työtä edelsi keväällä 2016 tehty Järvenpään kaupungin eteläisen osan kouluverkkoselvitys.

Kevät 2020 osoitti, että palvelutuotannossa ei voida edetä vuonna 2018 hyväksytyn palveluverkon pohjalta, vaan palveluverkkosuunnitelmaa on tarpeen päivittää. Keväällä 2020 laadittu väestösuunnite ennustaa tuleville vuosille huomattavasti pienempää väestönkasvua kuin mille aiempi palveluverkkosuunnitelma pohjautuu. Toisaalta kevään 2020 aikana uudistettiin ja kehitettiin palvelutarvelaskennan perusteita, joiden pohjalta kaupungilla on aiempaa tarkemmat perusteet tuleville investointitarpeille. Kolmas merkittävä toimintaympäristön muutos on keväällä 2020 puhjennut koronaepidemia, joka entisestään tiukensi kaupungin taloudellista tilannetta. Palveluverkkoa on ollut siis tarpeen tarkastella uudestaan paitsi siksi, että näkemykset palvelujen kysynnästä ja käytettävissä olevasta kapasiteetista ovat muuttuneet, myös siksi, että suunnitellut päiväkoti- ja kouluinvestoinnit eivät tiukentuneessa taloustilanteessa ole enää mahdollisia toteuttaa.

Keväällä 2020 palveluverkkoa on tarkasteltu kokonaisuutena osien sijaan yhteistyönä eri toimijoiden kesken. Palveluiden tuotannon ohjaamisesta ja kehittämisestä vastaa Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue, kiinteistökannan käytöstä ja kehittämisestä vastaa Mestaritoiminta oy, ja maankäytön kehittämisestä sekä maanjalostamisesta vastaa kaupunkikehitys. Kiinteistökannan kehittäminen voi tuoda huomattavia kustannussäästöjä ja maankäyttöä kehittämällä luodaan kokonaan uutta arvoa kaupungille tai palautetaan olemassa olevaa maaomaisuutta jalostettavaan muotoon. Kiinteistökannan ja maaomaisuuden käytön tehostaminen mahdollistaa aiempaa laadukkaammat palvelut, mikäli palveluiden tuottamiseen jää enemmän resursseja. Nyt tehdyssä palveluverkkotarkastelussa on haluttu kuitenkin aiempaa enemmän korostaa myös opetuksen ja kasvatuksen resurssien käyttöä osana palveluverkkosuunnittelua. Ryhmäkoolla ja opettajaresurssilla sekä tilankäytön pedagogisella suunnittelulla on merkittävä rooli tehokkaan palveluverkon suunnittelussa.

Vuoden 2020 aikana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelmaa on valmisteltu Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen johdolla. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue on tehnyt tiivistä yhteistyötä Mestaritoiminta Oy:n ja Boost Brothers Oy:n kanssa muun muassa tilojen kuntokartoitusten, palveluverkkoskenaarioiden ja kustannusvaikutusten analysoimisessa. Oppilasennusteet on tehty kaupunkikehityksen laatiman väestösunnitteen pohjalta ja yhteistyössä kaupunkikehityksen kanssa palveluverkkoratkaisuja on tarkasteltu esimerkiksi yleiskaavatyön, kaupungin yleisen kehityksen, ympäristövaikutusten ja kaupunkikuvan näkökulmista. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma 2021-2030 korvaa opetusta- ja kasvatusta koskevat osuudet Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnitelmasta vuosille 2019-2028.

Palveluverkkosuunnitelmaa laadittaessa on tehty vaikutusten ennakkoarviointia ja siihen on osallistettu kuntalaisia sekä työntekijöitä ja lapsia päiväkodeissa ja kouluissa. Palveluverkkosuunnitelman luonnosversioita ja alustavia ehdotuksia muutoksiksi on käsitelty Opetus- ja kasvatuslautakunnan iltakouluasiana ja kaupunginhallituksen seminaarissa. Henkilöstölle on järjestetty sähköiset tilaisuudet, joissa suunnitelmia on esitelty. Tähän asti tehdyt vaikutusten ennakkoarvioinnit ja muu kerätty materiaali on tuotu lautakunnan tietoon oheismateriaalina. Kustakin hankkeesta tehdään tarkemmat ennakkoarvioinnit sitä mukaa, kun hankkeet tuodaan päätöksentekoon.

Nyt saatavilla olleiden selvitysten ja muiden aineistojen, vaikutusten ennakkoarviointien ja eri foorumeilta saatujen palautteiden pohjalta on päädytty siihen, että nyt hyväksyttävän palveluverkkosuunnitelman lisäksi tehdään vielä perusteellisempi selvitys Järvenpään keskisten ja pohjoisten osien kouluverkon kehittämis- ja muutostarpeista vuosikymmenen puolivälistä eteenpäin. Tähän erilliseen selvitykseen kytketään Anttilan koulun ja Mankalan koulun tilanne, 2030-luvulle suunniteltu Saunakallion koulun laajentaminen yhteinäiskouluksi sekä Kartanon koulun niinikään 2030-luvulle suunniteltu uudisrakennus. Selvitys tuodaan päätöksentekoon syksyn 2021 aikana samassa aikataulussa kuin invesvointiohjelma vuosille 2022-2031. Valmistelun aikaisissa luonnoksissa, joita on esitelty eri tilaisuuksissa ja joita kuntalaiset ja muut sidosryhmät ovat saaneet kommentoida, on esitetty Mankalan koulun lakkauttamista vuonna 2027. Saadusta palautteesta iso osa on liittynyt tähän vaihtoehtoon.

Asiaa on esitelty viimeksi 3.10.2020 kaupunginhallituksen ja lautakuntien yhteisseminaarissa sekä opetus- ja kasvatuslautakunnan kokouksessa 6.10.2020 §42, jonka käsittelyn kuluessa, korjattiin palveluverkkosuunnitelman sivulla 32 oleva lause "Kinnarin päiväkodissa tehdään tarvittavia teknisiä korjauksia ja siirretään sen yhteyteen Närekadun päiväkodin moduuli 6/2023" täydennettiin muotoon "Kinnarin päiväkodissa tehdään tarvittavia teknisiä korjauksia ja siirretään sen yhteyteen Närekadun päiväkodin moduuli 6/2023 ja samassa yhteydessä keskustan päiväkodista luovutaan." Tässä samassa opetus- ja kasvatuslautakunnan käsittelyssä päätettiin, että asia palautetaan valmisteluun.

Palveluverkkosuunnitelman palauttaminen valmisteluun ei muuta sen suunniteltua käsittelyä yhteistyötoimikunnassa lokakuussa 2020.

Liitetiedostossa palveluverkkosuunnitelma 2021-2030, henkilöstön lausunnot, kuntalaisvaikutukset ja vaikutusten ennakkoarviointi.

Ehdotus

Esittelijä

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi vt opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtaja Mikko Mäkelän esittelyn ja varaa mahdollisuuden lausua näkemyksensä asiaan. 

Päätös

Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi vt opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtaja Mikko Mäkelän esittelyn ja lausua näkemyksensä asiaan ja toimittaa lausunnot yhteistyötoimikunnan sihteerille vkon 43 aikana.

 

Valmistelija

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan puheenjohtajien jaosto käsittelee tulevaisuuden kehitysarvioihin ja muutostekijöihin liittyviä kysymyksiä. Se toimii strategiavalmistelun apuna ja arvioi strategian ja kaupunkivision toteutumista. Halintosäännön 15 §:n mukaan puheenjohtajien jaosto huolehtii kaupungin strategian ohjauksesta ja seurannasta, toimielinten ja palvelualueiden keskinäisen yhteistyön edistämisestä sekä kaupungin yleistä toimintaa koskevien laajojen kehittämishankkeiden ohjauksesta.

Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola selostaa opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palveluverkkosuunnitelman valmisteluprosessia ja -aikataulua puheenjohtajien jaostossa. 

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto merkitsee valmisteluprosessin ja -aikataulun tiedoksi.

Käsittely

Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola selosti opetuksen ja kasvatuksen palveluverkkosuunnitelman valmistelua.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Nora Saarlemo, erityisasiantuntija, nora.saarlemo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Nykyinen Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnitelma 2019-2028 (KVALT 10.12.2018, §103) ja osana suunnittelua Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon erillisselvitys valmistuivat vuonna 2018.

Kevään 2020 väestösuunnitteen ennustama huomattavasti pienentynyt väestönkasvu ja tiukentunut taloustilanne edellyttivät palveluverkon tarkistamista ja suunniteltujen päiväkoti- ja kouluinvestointien pienentämistä.   Opetus- ja kasvatuslautakunta käsitteli Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoehdotusta vuosille 2021-2030 kokouksessaan (OPKALTK 6.10.2020, §42) ja päätti palauttaa ehdotuksen uudelleen valmisteluun.

Palveluverkkosuunnitelmaa on tarkasteltu kuluvan vuoden aikana yhteistyönä eri toimijoiden kesken. Palveluverkkosuunnitelmaa laadittaessa on tehty vaikutusten ennakkoarviointia ja siihen on osallistettu kuntalaisia, huoltajia ja henkilöstöä kyselyn ja kuntalaisraadin avulla. Palveluverkkosuunnitelmavaihtoehtoja, vaikutusten ennakkoarviointia, taloudellisia vertailuja, kiinteistöjen kuntoluokituksia ja väestösuunnitteita on käsitelty Opetus- ja kasvatuslautakunnan iltakouluissa sekä kaupunginhallituksen seminaareissa. Henkilöstölle, vanhempainyhdistykselle ja nuorisovaltuustolle on järjestetty tilaisuuksia, joissa ehdotuksia ja materiaalia on esitelty. Lisäksi on saatu erillisiä lausuntoja ja selvityspyyntöjä. Kaikki kerätty ja saatu materiaali on otettu valmistelussa huomioon ja toimitettu lautakunnalle oheismateriaalina.

Käsittelyssä ja vertailussa on ollut sekä varhaiskasvatuksen että opetuksen osalta kolme eri vaihtoehtoa (VE0, VE1 ja VE2). VE0 on nykyinen palveluverkkosuunnitelma, VE1 syksyllä 2020 esitelty suunnitelmaehdotus pienin tarkennuksin ja VE2 keväällä 2021 valmisteltu uusi palveluverkkoehdotus. VE0 (nykyinen palveluverkko) ei vastaa muuttuneeseen palvelutarpeeseen eikä tarpeeseen pienentää päiväkoti- ja kouluinvestointeja.

Tehtyjen selvitysten ja muiden aineistojen, vaikutusten ennakkoarviointien ja eri foorumeilta saatujen palautteiden pohjalta esitetään :

 • Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelmaksi vuosille 2022-2031 vaihtoehto 1:tä (VE1)

Perusteet:

 • Palveluverkko riittää palvelutarpeen kattamiseen vuoteen 2032 asti, jolloin lisäinvestointitarve siirtyy myöhemmäksi
 • Kassavirta paranee nykyverkkoon verrattuna ja isommat yksiköt mahdollistavat taloudelliset hyödyt
 • Päästään eroon tiloista, joiden kunto aiheuttaa riskin pidemmällä aikavälillä (Satusauna, Keskusta, Iso-Antti)
 • Hyväkuntoisia tiloja ei jää tyhjilleen (Vihtakatu)
 • Vihtakadun tilojen jääminen palveluverkkoon lisää yhteiskäyttötiloja kuntalaisille

 

 • Opetuksen palveluverkkosuunnitelmaksi vuosille 2022-2031 vaihtoehto 2:ta (VE2)

Perusteet:

 • Palveluverkko riittää palvelutarpeen kattamiseen 2030-luvun loppupuolelle asti. Kartanon yläkoulu, Saunakallion yhtenäiskoulu ja Ainolan koulu toimivat kapasiteetin säätelyssä, mikäli väestösuunnitteet eivät toteudu odotetusti.
 • Lisäinvestointitarve siirtyy myöhemmäksi.
 • Kassavirta paranee nykyverkkoon verrattuna. Oppilassijoittelulla ja ryhmien muodostuksella tehostetaan tilan- ja resurssienkäyttöä.
 • Päästään eroon tiloista, joiden kunto aiheuttaa riskin pidemmällä aikavälillä (Anttilan lisäsiipi)
 • Mankalan koulun jääminen palveluverkkoon lisää yhteiskäyttötiloja kuntalaisille

Ehdotus

Esittelijä

 • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä osaltaan varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelmaksi vuosille 2022-2031 liitteen palveluverkkosuunnitelma 2022_2031 mukaisen varhaiskasvatuksen vaihtoehdon 1 (VE1) ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelmaksi vuosille 2022-2031 liitteen palveluverkkosuunnitelma 2022_2031 mukaisen perusopetuksen vaihtoehdon 2 (VE2).

Käsittely

Tämä pykälä käsiteltiin § 58 jälkeen.

Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola esitteli asiaa.

Käsittelyn kuluessa tehtiin seuraavat muutosehdotukset ja toimenpidealoitteet:

Muutosehdotus Suvi Pohjonen (kannatti Ville Sihvo): ”Muutetaan valmistelussa olevaa opetuksen palveluverkkosuunnitelmaa kauttaaltaan niin, että suunnitelmaksi esitetään nykytilaa kuvaavaa vaihtoehto VE0 eli ns. nollavaihtoehto. Se sisältää sekä Mankalan koulun peruskorjauksen että Anttilan koulun lisäsiiven kunnostamisen.”

Muutosehdotus Reetta Nick 1 (kannatti Riitta Keinänen-Korpela): ”Lisätään palveluverkkosuunnitelmaan kappale suunnitelman seurannasta, arvioinnista ja päivittämisestä sisältäen ainakin kohdat vuosittaisesta seurannasta ja päivittämismahdollisuudesta sekä laajemmasta väliarvioinnista, joka sisältää lapsivaikutusten arvioinnin.”

Muutosehdotus Reetta Nick 2 (kannatti Riitta Keinänen-Korpela): ”Palveluverkkosuunnitelmaan lisätään joustavuutta mainintoihin Haarajoen koulun opetuksen toteuttamisesta. Muutoksen myötä suunnitelmasta käy selkeästi ilmi, että Haarajoen koulussa opetusta toteutetaan palvelutarpeen (lapsimäärän) mukaisesti 1-, 1,5- tai 2-sarjaisena, ja näin ollen jatkossakin turvataan koulupaikka Haarajoen koulusta Haarajoen alueen lapsille.”

Muutosehdotus Erika Turunen 1 (kannatti Reetta Nick): ”Ennen tulevaa valtuuston kokousta 15.11., ennakkovaikutusten arviointia täydennetään huomioimaan lautakunnalle ja palvelualueelle lähetetyt lausunnot. Nyt nämä eivät näy ennakkovaikutusten arvioinneissa. Lapsivaikutusten arviointi tulee tehdä kuulemalla myös lapsia. Myös arvioidut vaikutukset henkilöstöön tulee tarkastaa uudelleen, jotta päätöksenteko perustuu parhaaseen mahdolliseen tietoon. Näin tehtyjä päätöksiä voidaan paremmin myös arvioida prosessin edetessä.”

Muutosehdotus Erika Turunen 2: ”Aloitetaan välittömästi virkamiesvalmistelu, jotta Anttilan koululaisille varmistetaan riittävästi tilaa, esimerkiksi moduuliratkaisuin, lasten hyvinvoinnin ja pedagogiikan varmistamiseksi, kunnes oppilasmäärä on laskenut koulun kapasiteetin kantokyvyn mukaiseksi (kaksisarjainen koulu).”

Toimenpidealoite (ponsi) Mikko Laakkonen (kannatti Reetta Nick ja Antti Taavila): ”Lisätään: Palveluverkon toimeenpanon yhteydessä laaditaan koulukohtaiset selvitykset turvallisen koulutien takaamisesta kaikkialla Järvenpäässä. Selvityksen perusteella tuodaan myöhemmin investointiohjelman päivityksessä koulutien turvallisuutta parantavia ratkaisuja.”

Kokoustauko 18.55-19.20.

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa on tehty kannatettuja muutosehdotuksia, asiasta on äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys ja puheenjohtajan ehdottama äänestysjärjestys. Puheenjohtaja totesi, että Erika Turusen muutosehdotus 1 koskee asian valmistelua olematta kuitenkaan ehdotus asian palauttamisesta valmisteluun, minkä vuoksi ehdotusta ei otettu mukaan yksimielisesti hyväksyttyyn äänestysjärjestykseen.

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, että voidaanko Reetta Nickin muutosehdotus 1 hyväksyä yksimielisesti. Tämä sopi lautakunnalle.

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, että voidaanko Reetta Nickin muutosehdotus 2 hyväksyä yksimielisesti. Tämä sopi lautakunnalle.

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, että voidaanko Mikko Laakkosen toimenpidealoite (ponsi) hyväksyä yksimielisesti liitettäväksi päätökseen. Tämä sopi lautakunnalle.

Erika Turusen muutosehdotus 2 raukesi kannattamattomana.

 

Päätös

Hyväksyttiin äänestykseen jälkeen äänin 8 JAA ääntä 3 EI ääntä ja 0 TYHJÄÄ ääntä esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti. 

Päätettiin lisäksi yksimielisesti hyväksyä Reetta Nickin seuraavat muutosehdotukset: ”Lisätään palveluverkkosuunnitelmaan kappale suunnitelman seurannasta, arvioinnista ja päivittämisestä sisältäen ainakin kohdat vuosittaisesta seurannasta ja päivittämismahdollisuudesta sekä laajemmasta väliarvioinnista, joka sisältää lapsivaikutusten arvioinnin.” ja ”Palveluverkkosuunnitelmaan lisätään joustavuutta mainintoihin Haarajoen koulun opetuksen toteuttamisesta. Muutoksen myötä suunnitelmasta käy selkeästi ilmi, että Haarajoen koulussa opetusta toteutetaan palvelutarpeen (lapsimäärän) mukaisesti 1-, 1,5- tai 2-sarjaisena, ja näin ollen jatkossakin turvataan koulupaikka Haarajoen koulusta Haarajoen alueen lapsille.”

Päätettiin lisäksi yksimielisesti liittää päätökseen seuraava ponsi: "Palveluverkon toimeenpanon yhteydessä laaditaan koulukohtaiset selvitykset turvallisen koulutien takaamisesta kaikkialla Järvenpäässä. Selvityksen perusteella tuodaan myöhemmin investointiohjelman päivityksessä koulutien turvallisuutta parantavia ratkaisuja.”

Äänestystulokset

 • Jaa 8 kpl 73%

  Elina Koivisto, Mikko Laakkonen, Reetta Nick, Antti Taavila, Raimo Finér, Taru Salmivuori, Riitta Keinänen-Korpela, Jouni Takala

 • Ei 3 kpl 27%

  Suvi Pohjonen, Erika Turunen, Ville Sihvo

Tiedoksi

KH