Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimintakertomus 2019

JARDno-2020-395

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi
  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Palvelualueiden tulee antaa toiminnastaan ja tavoitteiden toteumasta sekä määrärahojen käytöstä toimintakertomus, joka liitetään osaksi kaupungin vuoden 2019 toimintakertomusta, jonka kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy.

Tilinpäätös vuodelta 2019 ei ole vielä valmistunut, joten toimintakertomuksen euroihin saattaa tulla vielä pieniä muutoksia. Muutokset eivät kuitenkaan olennaisesti muuta Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimintakatetta. 

Palvelualueet raportoivat talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja niiden mittareiden sekä taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta hyväksytyn talousarvion mukaisesti.

Palvelualueen vuoden 2019 talousarviota muutettiin kerran, KV 21.10.2019 § 71. Muutoksessa siirrettiin lukiopalveluiden ICT-määrärahat Hyvinvoinnin palvelualueelta Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle.

Palvelualueen toimintakate oli -72.893.000 euroa, ollen 1.157.000 euroa (101,6 %) muutettua talousarviota suurempi.  Toimintatuotot toteutuivat 5.346.000 euroa, mikä on 408.000 euroa muutettua talousarviota enemmän (108 %). Toimintakulut -78.239.000 euroa (102 %), ylittivät 1.565.000 eurolla muutettuun talousarvioon. Kun toimintakuluista vähennetään ateria- ja siivouspalvelujen (Jatsi Oy) lisälaskutus 350.000 euroa ja lomapalkkavarauksen muutos 415.000 euroa on toimintakatteem poikkeama 385.000 euroa (100,5%) talousarviota suurempi. Merkittävä kulujen ylitystä aiheuttava tekijä  on ollut  perusopetuksen  kotikuntakorvausten toteutuminen 520.000 euroa arvioitua suurempana. Myös erityisesti perusopetuksessa on sisäilmaongelmien vuoksi syntynyt  merkittäviä sijaiskustannuksia  sekä  uuden kouluyksikön aloittamiseen liittyviä  ennakoimattomia palkkauskustannuksia.  Osaan henkilöstökustannusten noususta ei ole löydetty selitystä  ja  selvitystyötä jatketaan henkilöstöpalvelujen ja palveluntuottajan kanssa. 

Toimintakertomukseen liittyvä palvelualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi esitellään erillisenä materiaalina. Lautakunnan kokouksessa käsittelemä selvitys annetaan edelleen kaupungin Konsernipalveluille, joka selvitysten perusteella laatii selonteon kaupungin vuoden 2019 toimintakertomukseen.

 


 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää

  1. esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden 2019 toimintakertomuksen liitteen mukaisena.
  2. antaa kaupungin Konsernipalveluille arviointinsa palvelualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta.
  3. valtuuttaa ao. vastuuhenkilöt tekemään toimintakertomukseen tekniset korjaukset ja päivitykset.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KH/KV