Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 1.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Opetus- ja kasvatuslautakunnan vastineet 2019 arviointikertomukseen

JARDno-2020-1177

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annika Sveholm, tarkastuslautakunnan sihteeri, annika.sveholm@bdo.fi

Perustelut

Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä ja kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta on valmistellut vuioden 2019 arviointikertomusta. Valmistelua on toteutettu suurelta osin pareina ja ryhminä varsinaisten kokousten ulkopuolella koronatilanteesta johtuen. Viranhaltijoilta on saatu selvityksiä sähköisesti.

Ehdotus

Esittelijä

Heini Liimatainen, heini.liimatainen@jarvenpaa.fi

Tarkastuslautakunta päättää

 1. todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet
 2. hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2019 arviointikertomuksen
 3. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallitukselta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa 12.5.2020

Valmistelija

Annika Sveholm, tarkastuslautakunnan sihteeri, annika.sveholm@bdo.fi

Perustelut

Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä ja kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta on valmistellut vuioden 2019 arviointikertomusta. Valmistelua on toteutettu suurelta osin pareina ja ryhminä varsinaisten kokousten ulkopuolella koronatilanteesta johtuen. Viranhaltijoilta on saatu selvityksiä sähköisesti.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heini Liimatainen, heini.liimatainen@jarvenpaa.fi

 

Tarkastuslautakunta päättää

 1. todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet
 2. hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2019 arviointikertomuksen
 3. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallitukselta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös

Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa 12.5.2020

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 1. todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet
 2. hyväksyä vuoden 2019 arviointikertomuksen
 3. esittää arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi
 4. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallitukselta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista

Päätös

Päätettiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Annika Sveholm, tarkastuslautakunnan sihteeri, annika.sveholm@bdo.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta 5.5.2020 § 17 ja 12.5.2020 § 21.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. merkitä arviointikertomuksen tiedoksi.
 2. pyytää kaupunginhallitukselta vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista,​ selvityspyynnöistä ja suosituksista.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on ollut valtuuston käsittelyssä 15.6.2020. Lautakuntien ja palvelualueiden ja muiden yksiköiden tulee antaa vastineensa arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin, selvityspyyntöihin ja suosituksiin. 

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelta pyydettiin arviointikertomuksessa lisäselvityksiä seuraavasti;

Lisäselvitys:

Lastentarhanopettajien vakansseja on ollut täyttämättä useita ja tehtäviä on ollut haussa. Ongelmana on, että hakijoita ei ole ollut tarpeeksi ja lastentarhanopettajat eivät jää alalle.

Minkälaisia toimenpiteitä Järvenpäässä toteutetaan veto- ja pitovoimaa lisäävinä toimenpiteinä lastentarhanopettajien, psykologien ja erityisopettajien saamiseksi ja pysymiseksi kaupungin palveluksessa? 

Vastine:

Järvenpään varhaiskasvatuksessa on monin tavoin panostettu veto- ja pitovoiman lisäämiseen niissä ammattiryhmissä joissa on pulaa koulutetusta henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien palkkaa on järjestelyerän avulla nostettu, ja lisäksi palkkataulukossa on useita portaita joilla tehtävän vaativuuden lisääntyminen näkyy pienenä palkan nousemisena. Varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien palkka on kilpailukelpoinen suhteessa ympäryskuntiin. Vaikka summat ovat suhteellisen pieniä, työntekijät kokevat ne merkityksellisinä.

Varhaiskasvatuksen tehtäväkuvista on pyritty muodostamaan selkeitä ja hallittavia kokonaisuuksia työn mielekkyyden lisäämiseksi. Varhaiskasvatuksessa on selkeät ja toimivat rakenteet, jotka mahdollistavat esimerkiksi opettajille kuuluvan työn suunnittelun, arvioinnin ja toteuttamisen sekä pedagogiikan kehittämisen. Lisäksi on panostettu työn sisältöä tukeviin työvälineisiin (esimerkiksi tiimin pedagoginen toimintasuunnitelma, arviointityö) sekä selkeisiin johtamisrakenteisiin.  Järvenpään varhaiskasvatuksessa pyritään kehittämään työntekijöiden osaamista järjestämällä yhteistä koulutusta ja tukemalla työntekijöiden omaehtoista kouluttautumista. Koulutusta on järjestetty tai järjestetään pedagogiseen johtajuuteen, lapsen tukemisen keinoihin, tvt-työskentelyyn ja monikulttuurisuuteen. Olemme luoneet varhaiskasvatukseen sisäisiä osaamisen jakamisen foorumeita, joilla työntekijät pääsevät lisäksi jakamaan omaa osaamistaan toisille

Konkreettisten tekojen lisäksi varhaiskasvatuksen työntekijöiden menestyksekkääseen rekrytointiin ja pitovoimaan vaikuttaa kunnan varhaiskasvatustoiminnalle muodostunut imago. Olemme olleet positiivisesti näkyvillä varhaiskasvatuksen eri foorumeilla, ja tuoneet onnistuneita työskentelytapojamme ja kehittämiämme työvälineitä myös muiden kuntien toimijoiden tietoon. Useat kaupunkiin muualta rekrytoidut uudet työntekijät ovat kertoneet kuullensa kaupungin varhaiskasvatuksesta hyvää jo ennen täällä aloittamista.

Erityisopettajien saamiseksi ja pitämiseksi Järvenpäässä on panostettu oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittämiseen ja erityisopettajaedustus on vahvasti mukana kaupunkitasoisessa kehittämistyössä. Lisäksi oppimisen tuen näkökulmaan liittyvää täydennyskoulutusta on tarjottu suunnitelmallisesti ja runsaasti. Erityisopettajaresurssissa on pyritty OAJ:n suositukseen 1 erityisopettaja/100 oppilasta ja konsultoivaa tukea on tarjolla niin kaupunkitasolla kuin kuntien välisenä yhteistyönä (konsultoiva erityisopettaja, kuntouttavien luokkien psykiatriset sairaanhoitajat, vaativan erityisen tuen konsultointi/JYK Juholan toimipiste, ALVA vaativan erityisen tuen opiskeluhuolto). Järvenpäässä moniammatillinen verkostoyhteistyö toteutuu hyvin, millä on suuri vaikutus sekä oppilaan saamaan tukeen että työntekijöiden työn mielekkyyteen.

Koulupsykologien osalta yhtenä vetovoimatekijänä on se, että palvelu on kunnan omaa toimintaa eikä osa sote-palvelua. Tällöin johtamisnäkökulma on substanssia ymmärtävää ja oikein johdettua. Psykologin työnkuvaan kuuluu suuri osa pedagogista suunnittelua yhdessä mm.opettajien kanssa. Järvenpäässä on pyritty siihen, että työntekijöiden osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet toteutuvat toimintatapojen suunnittelussa ja prosessimainen työskentelymalli tukee työn mielekkyyttä. Psykologeilla on myös mahdollisuus työnohjaukseen, jonka painopiste on pedagogisessa työssä. Psykologien palkkaus on myös pystytty pitämään kilpailukykyisenä.

Kaikkien ammattiryhmien osalta kaupungin kompakti koko ja hyvät kulkuyhteydet on nähty merkittävänä vetovoimatekijänä ja sitä pitää jatkossakin hyödyntää kaupungin markkinnoinnissa potentiaalisten työntekijöiden suuntaan.

Ehdotus

Esittelijä

 • Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle edellä selosteessa olevan vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2019.

Käsittely

vt. palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä esitteli lyhyesti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH