Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 1.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Järvenpää Plus-valtuustoryhmän valtuustoaloite palveluverkkokiertueen järjestämisestä syksyllä 2020

JARDno-2020-1648

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 15.6.2020 § 42

LK

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen opetuksen- ja kasvatuksen palvelueelle valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Edellinen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon erillisselvitys 2019-2028 valmistui vuonna 2018. Erillisselvityksessä tutkittiin tapauskohtaisesti kaupungin kannalta järkevin ja taloudellisin tapa palveluiden tuottamiseen ja palvelutuotannon kehittämiseen.

Kevät 2020 kuitenkin osoitti, että palvelutuotannossa ei voida edetä vuonna 2018 toteutetun selvityksen pohjalta, vaan palveluverkkosuunnitelma on tarpeen päivittää. Keväällä 2020 laadittu väestösuunnite ennustaa tuleville vuosille huomattavasti pienempää väestönkasvua kuin mille aiempi palveluverkon erillisselvitys pohjautuu. Toisaalta kevään 2020 aikana uudistettiin ja kehitettiin palvelutarvelaskennan perusteita, joiden johdosta kaupungilla on aiempaa paremmat perusteet tulevista investointitarpeista. Kolmas merkittävä toimintaympäristön muutos on keväällä 2020 puhjennut koronaepidemia, joka entisestään tiukensi kaupungin taloudellista tilannetta. Palveluverkkoa on ollut siis tarpeen tarkastella uudestaan paitsi siksi, että näkemykset palvelujen kysynnästä ja käytettävissä olevasta kapasiteetista ovat muuttuneet, myös siksi, että suunnitellut päiväkoti- ja kouluinvestoinnit eivät tiukentuneessa taloustilanteessa ole enää mahdollisia toteuttaa.

Vuoden 2020 aikana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon erillisselvitystä on valmisteltu Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen johdolla. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue on tehnyt tiivistä yhteistyötä Mestaritoiminta Oy:n ja Boost Brothers Oy:n kanssa muun muassa tilojen kuntokartoitusten, palveluverkkoskenaarioiden ja kustannusvaikutusten analysoimisessa. Oppilasennusteet on tehty kaupunkikehityksen laatiman väestösunnitteen pohjalta ja yhteistyössä kaupunkikehityksen kanssa palveluverkkoratkaisuja on tarkasteltu esimerkiksi yleiskaavatyön, kaupungin yleisen kehityksen, ympäristövaikutusten ja kaupunkikuvan näkökulmista.

Palveluverkkosuunnitelma ja siihen liittyvä investointiohjelma on tarkoitus viedä päätöksentekoon syksyn 2020 aikana. Valtuustoaloitteessa on esitetty, että asukaslähtöisyyden, osallisuuden ja avoimuuden edistämiseksi syksyn 2020 aikana järjestetään palveluverkkokiertue, joka mahdollistaa kaupunkilaisten osallistumisen ja julkisen keskustelun tulevasta koulu- ja päiväkotiverkosta ja tuottaa tietoa palveluiden käyttäjien näkemyksistä ennakkovaikutusten arviointia varten ja valmistelutyön tueksi. Aloite on perusteltu ja asukkaiden kuuleminen ja osallistaminen ovat tärkeä osa valmistelu- ja päätöksentekoprosessia. Vaikka toimintaympäristön nopeat muutokset ovat tuottaneet aikataulullisia haasteita palveluverkon käsittelyyn, ei asukasosallisuutta ole syytä ohittaa.

Kasvatuksen ja koulutuksen palvelualue ja kaupungin viestintä ovat asukkaiden kuulemiseksi ja osallistamiseksi järjestäneet yhteistyössä kaksi palveluverkkosuunnitelmaan liittyvää asukastilaisuutta 20.8. ja 25.8., joista ensimmäinen tilaisuus järjestettiin Teams-kokouksena. Näiden lisäksi suunnitelmaan liittyen on MunJäke-sovelluksessa ollut kysely, jolla asiaan liittyviä näkemyksiä on kartoitettu. Sekä asukastilaisuuksien kommentit että kyselyn tulokset tullaan tuomaan päätöksentekijöiden tietoon palveluverkkosuunnitelmaa käsiteltäessä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää:

  1. antaa palveluverkkokiertuetta koskevaan aloitteeseen edellä olevan selvityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
  2. todeta, että palveluverkkosuunnitelmaan liittyviä asukastilaisuuksia on järjestetty 20.8. ja 25.8., joista ensimmäinen tilaisuus järjestettiin Teams-kokouksena ja lisäksi tietoa on kerätty MunJäke-kyselyllä. Tilaisuuksissa kerätyt näkemykset arvioidaan ja hyödynnetään mahdollisin osin asian jatkovalmistelussa.
  3. esittää, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Käsittely

vt. palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä esitteli lyhyesti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH/KV, aloitteen tekijät