Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Toimivallan siirtäminen ja organisaatiorakenne Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella 1.12.2021 alkaen.

JARDno-2018-4106

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon siirtyminen Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymään, vaikuttaa merkittävästi koko kaupungin palvelualueen rakenteisiin ja toimintaan.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.11.2018 § 99 hallintosäännön uudistamisen 1.1.2019 alkaen. Hallintosäännössä on määritelty uuden kunnan tuleva organisaatiorakenne ja kuntaan jäävät palvelualueet sekä uusi lautakuntarakenne. Lautakunnat päättävät tarkemmin palvelualueen organisoitumisesta sekä toimivallan edelleen siirtämisestä.

Entisen Lasten ja nuorten palvelualueen sijalle muodostetaan Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue 1.1.2019 alkaen ja lasten ja nuorten lautakunnan sijalle opetus- ja kasvatuslautakunta.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue muodostuu esikunnasta ja kahdesta avainalueesta:

 • Varhaiskasvatuspalvelut
 • Opetuspalvelut

Perusopeutuksen  kanssa samalle avainalueelle siirtyy Opiskeluhuoltopalvelut nykyiseltä kasvun tuen avainalueelta sekä lukiokoulutus nykyiseltä Sivistyksen ja vapaa- ajan palvelualueelta. Näin muodostuu uusi opetuspalvelujen  avainalue, jota johtaa opetusjohtaja, entinen perusopetusjohtaja. Avainalueen  toimintaksiköitä ovat perusopetus, oppimisen ja koulunkäynnin tuki, lukiokoulutus sekä  opiskeluhuoltopalvelut. Kullakin avainaluelle on oma palvelupäällikkö ja perusopetuksen päällikkönä toimii opetusjohtaja. Kukin koulu muodostaa oman toimintayksikön,jonka päällikönä toimii  koulun rehtori. 

Varhaiskasvatuksessa tulee  muutoksia toimintayksiköihin. Uudet toimintayksiköt  ovat eteläinen varhaiskasvatus, pohjoinen varhaiskasvatu ja yksityinen varhaiskasvatus ja nillä on kullakin oma päällikkö. 

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen organisoituminen ja toimivalta on esitetty liitteessä. Lisäksi liitteenä on Lasten ja nuortn  palvelualueen  aiemmin määritetly toimivallan siirtäminen..

Viranhaltijoiden tehtävänimikkeet  muutetaan uuden organisaation mukaisiksi  henkilöstöjohtajan päätöksellä

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää

 • hyväksyä liitteenä olevan Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen organisaatiorakenteen ja toimivallan edelleen siirtämisen noudatettavaksi 1.1.2019 alkaen
 • hyväksyä omalta osaltaan uuden hyvinvointitehtävän palveluprosessit sekä organisaatiokaavion 1.1.2019 alkaen.
 • todeta, että  näihin sisältyvät nimikemuutokset ovat ehdollisia, kunnes niistä on tehty  päätökset.

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Valmistelija

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännössä määritellyn toimivallan edelleen siirtäminen ja organisaatiorakenne Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella on hyväksytty lasten ja nuorten lautakunnassa 18.12.2018 § 69.  Kaupungin hallintosääntö uudistetaan kevään 2020 aikana ja tässä vaiheessa delegointisäännökseen tehdään vain välttämättömät korjaukset. Organisaatiorakenteeseen on tullut muutoksia lähinnä esikunnan ICT-yksikön siirtymisestä konsernipalvelujen alaisuuteen sekä koulujen yhdistymiseen vaikuttavat muutokset. Lisäksi viranhaltijoiden päätösvaltaan on täydennetty investointiosan päätösvalta.

Liittessä on esitetty punaisella ja yliviivauksin tehdyt muutokset ja lisäykset. 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimivallan siirtämiseen ja organisaatiorakenteeseen esitetyt muutokset liitteen mukaisesti 1.3.2020 alkaen. 

Valmistelija

Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Opiskeluhuollon päällikön siirtyessä toiselle työnantajalle, on hänelle kuuluneet tehtävät ja toimivalta tarpeen delegoida lakisääteisten päätösten toteutumiseksi. Lisäksi oppivelvollisuuslain voimaantulosta johtuen on tarpeen delegoida kyseisen lain nojalla tarvittavat muut mahdolliset hallinnolliset päätökset, joita ei ole aiemmin delegoitu kenelläkään viranhaltijalle opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella. Opetusjohtajalle delegoitaisiin oppivelvollisuuslakiin 1214/2020 liittyvä opiskelijoiden oppivelvollisuuden toteutumisen ohjauksen – ja valvonnan toteuttamisen organisointi ja oppivelvollisuuslain mukaiset tarvittavat hallinnolliset päätökset.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen päällikölle delegoitaisiin opiskeluhuollon päällikön tehtäviin kuuluneet asiat seuraavasti:

 1. päättää hankinnoista ratkaisuvaltarajojen puitteissa
 2. antaa pyydettäessä lausuntoja ja selvityksiä tulosyksikköään koskien
 3. päättää opiskeluhuollon (koulukuraattori ja psykologitoiminta) palvelujen kohdentamisesta kuntatason suunnitelman mukaisesti
 4. päättää yksikössään tuotettujen rekisteritietoja sisältämien asiakirjojen luovuttamisesta /luovuttamatta jättämisestä henkilötietolain ja julkisuuslain mukaisesti
 5. valmistelee vastineen lakien perusteella tehtyihin muistutuksiin, kanteluihin ja lausuntopyyntöihin asiakkuusjohtajan ratkaistavaksi
 6. päättää johtamaansa aluetta koskevat yksittäiset tutkimusluvat

Hallintosäännössä on määritelty mm. lautakuntien tehtävät. Lautakunta päättää palvelualueilla viranhaltijoiden toimivallan edelleen siirtämisestä ja palvelualueen organisaatiorakenteesta. Uuden 1.1.2021 voimaan tulleen oppivelvollisuuslain opiskelupaikan osoittamista koskeva päätösvalta lisättiin Opetus- ja kasvatuslautakunnan 25.5.2021 § 44 opiskeluhuollon päällikön tehtäväksi.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen organisaatiorakennetta ja viranhaltijoiden päätösvaltaa koskeva dokumentti on tarkoitus päivittää laajemmin syksyllä 2021. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää delegoida päätösvallan

 1. opetusjohtajalle oppivelvollisuuslakiin liittyvän opiskelijoiden oppivelvollisuuden toteutumisen ohjausta – ja valvonnan toteuttamisen organisointia ja oppivelvollisuuslain nojalla annettavia hallinnollisia päätöksiä koskien
 2. oppimisen ja koulunkäynnin tuen päällikölle koskien seuraavia opiskeluhuollon päällikölle kuuluneita tehtäviä:
  1. päättää hankinnoista ratkaisuvaltarajojen puitteissa
  2. antaa pyydettäessä lausuntoja ja selvityksiä tulosyksikköään koskien
  3. päättää opiskeluhuollon (koulukuraattori ja psykologitoiminta) palvelujen kohdentamisesta kuntatason suunnitelman mukaisesti
  4. päättää yksikössään tuotettujen rekisteritietoja sisältämien asiakirjojen luovuttamisesta /luovuttamatta jättämisestä henkilötietolain ja julkisuuslain mukaisesti
  5. valmistelee vastineen lakien perusteella tehtyihin muistutuksiin, kanteluihin ja lausuntopyyntöihin asiakkuusjohtajan ratkaistavaksi
  6. päättää johtamaansa aluetta koskevat yksittäiset tutkimusluvat

Käsittely

Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Hanna-Leena Holmström, aluepäällikkö, hanna-leena.holmstrom@jarvenpaa.fi

Perustelut

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen organisaatiomuutos on käynnistynyt alkuvuodesta 2020, ja jatkuu edelleen. Opetus- ja kasvatuslautakunnan 25.2.2020 § 10 hyväksymään opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen organisaatiorakennetta ja viranhaltijoiden päätösvaltaa koskevaan asiakirjaan esitetään nyt tehtävän liitteiden mukaiset muutokset. Muutokset ehdotetaan tulevan voimaan 1.12.2021 alkaen. Hallintosääntö sekä organisaatiorakennetta ja toimivallansiirtoa koskeva asiakirja ovat tulossa laajemmin päivitettäväksi vuoden 2022 aikana.

Nyt ehdotettavat keskeiset muutokset ovat: 

- Päätöksessä huomioidaan hyvinvoinnin palvelualueen siirtyminen omaksi palvelualueekseen sekä esikunnan siirtyminen pääasiassa konsernipalveluihin (esim. talouspäällikkö)

- Päätöksessä huomioidaan opetus- ja kasvatuslautakunnan 21.9.2021 § 52 hyväksymä toimivallan delegointi opiskeluhuollon palveluita koskien

- Oppimisen ja kasvun tuki siirtyy osaksi opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen yhteisiä palveluita (ent. esikunta), samalla varhaiskasvatuksen tuen päätökset siirtyvät osaksi oppimisen ja kasvun tuen kokonaisuutta. 

- Kunnallinen varhaiskasvatus on aiemmin muodostunut kahdesta alueesta, eteläisestä ja pohjoisesta. Jatkossa erillisiä alueita ei ole, vaan koko kunnallisesta toimintayksiköstä vastaa varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö

- Varhaiskasvatuksen osalta on huomioitu subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautus, jolloin tarvetta 20h laajennettuihin päätöksiin ei enää ole

- Peruskoulun osalta on lisätty, että virka-apulaisrehtorit voivat toimia esihenkilötehtävissä sekä vastata opiskeluhuollosta

- Sijaistuksia päivitetty vastaamaan organisaatiomuutosta

- Tekstiin tehty pieniä tarkennuksia esim. kokousten kokoonpanojen ja yksiköiden palvelutehtävien osalta

Päätöksen liitteenä esitetään asiakirjat joista on nähtävissä sekä päätökseksi ehdotettu kokonaisuus että edelliseen hyväksyttyyn toimivallan siirtämiseen tehdyt muutokset. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen organisaatiorakenteeseen ja toimivallan siirtämiseen esitetyt muutokset liitteiden mukaisesti 1.12.2021 alkaen. 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palvelualueen esihenkilöt, Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen hallinto