Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Opetus- ja kasvatuslautakunnan kokouskalenteri kevät 2022

JARDno-2021-2187

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lotta Kaje, johdon erityisavustaja, lotta.kaje@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Liitteenä on luonnos Järvenpään kaupungin toimielinten kokouskalenteriksi kevätkaudelle 2022. Kokouskalenteri on ollut arvioitavana lautakuntien esittelijöillä sekä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajalla. 

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto päättää osaltaan hyväksyä liitteenä olevan ohjeellisen kokouskalenterin ja kehottaa toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Puheenjohtajien jaosto on käsitellyt kevään 2022 kokouskalenteria kokouksessaan 2.11.2021 § 23  ja kehottanut myös kaupungin muita toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Opetus- ja kasvatuslautakunnan kevään 2022 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

  • 25.1.
  • 15.2.
  • 22.3.
  • 12.4.
  • 3.5.
  • 7.6.

Kokousten ehdotetaan alkavan kello 17.00, ellei muuta ilmoiteta.

Kokouspaikka ja kokoustapa

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n 1 momentin mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Opetus- ja kasvatuslautakunta on päätöksellään 24.8.2021 § 47 päättänyt delegoida hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä opetus- ja kasvatuslautakunnan puheenjohtajalle. Päätösvallan delegointi opetus- ja kasvatuslautakunnan puheenjohtajalle on voimassa opetus- ja kasvatuslautakunnan toimikauden loppuun. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset kokousajankohdat.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Päätöksenteon tuki, kirjaamopalvelut, opetuksen- ja kasvatuksen palvelualueen johtoryhmä