Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Lukion lisäpaikat  (lisäpykälä)

Perustelut

 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 4.10.2018 § 48

JARDno-2018-3391

 

Kuvaus

Opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa säädetään Lukiolaissa (21.8.1998/629 ja 20.12.2013/1044) sekä Opetusministeriön asetuksilla 856 / 2006 ja 948 / 2007.  Koulun ylläpitäjän on vuosittain tarkistettava lukion aloituspaikkamäärä ja valintakriteerit opetushallinnon opintopolkupalveluun lukiokoulutuksen opiskelijavalinnassa. Syksyn 2018 aikana yhteishaun yksityiskohtaiset aikataulut päättää Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus antaa määräyksen opiskelijavalintarekisterin aikataulusta (asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä 294/2014 7 §:n 1 mom.).

Järvenpään lukion tilat riittävät nykyiselle opiskelijamäärälle: päivälukion opiskelijaksi on pääsääntöisesti voitu ottaa yhteensä enintään 300 opiskelijaa. Talouden tasapainotusohjelmassa aloituspaikkamäärät päätettiin tavanomaista suuremmaksi (v. 2015: 315 ja v. 2016: 310 opiskelijaa).

Järvenpään perusopetuksen päättävien ikäluokan koko on ollut laskeva vv. 2012 – 2018, mutta vuodesta 2019 alkaen ikäluokkien koot kasvavat. Järvenpään lukioon on ollut erinomaisesti ensisijaisia hakijoita, vaikka perusopetuksen päättävien ikäluokan koko on ollut laskeva. Keväällä 2018 ikäluokan koko oli pienimmillään ja esisijaisia hakijoita oli 401.

 Vuodelle 2019 ei esitetä olennaisia muutoksia opiskelijavalinnan perusteisiin. Aloituspaikkamääräksi nuorten lukiokoulutukseen esitetään 300, mikä on sama kuin v. 2018. Perusteita sisäänoton nostamiseksi ei ole, koska nuorten lukiokoulutuksen opiskelijamäärä on v. 2018 kasvanut noin 1 000 opiskelijaan ja on edelleen samalla tasolla v. 2019, kun sisäänotto on sama 300 opiskelijaa. Edellytyksiä suuremmalle opiskelijamäärälle ei ole olemassa tilojen ja henkilöstön puolesta. Yksityiskohtaiset opiskelijavalinnan perusteet 2019 ovat liitteenä, jossa muutokset on esitetty kursiivilla.  

Asetuksen 856 / 2006 § 2 peruslähtökohtana on, että opiskelijat otetaan lukioon perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden aritmeettisen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Koulutuksen järjestäjä voi halutessaan määrätä etukäteen alarajan käytettävälle keskiarvolle. Sivistyslautakunta on 16.9.2008 § 60 päättänyt lukion opiskelijavalinnan perusteista siten, että yleislinjalle valittavien opiskelijoiden alin hyväksytty keskiarvo on 7,0.

Koulutuksen järjestäjä voi ottaa osan opiskelijoista muilla kuin perusopetuksen päättötodistuksella koulutukseen hakevista arvioituaan hakijoiden edellytykset selviytyä lukio- opinnoista. Koulutuksen järjestäjä voi päättää myös joidenkin aineiden painotuksesta keskiarvoa laskettaessa, pääsy- tai soveltuvuuskokeiden järjestämisestä sekä muun koulutuksen ja harrastusten huomioimisesta valinnassa. Jos koulutuksen järjestäjä käyttää em. asetuksen 2 §:ssä tarkoitetussa opiskelijavalinnassa pääsy- tai soveltuvuuskokeita, saadaan kokeiden tulokset valinnassa ottaa huomioon siten, että niiden vaikutus on enintään puolet enimmäispistemäärästä. Koulutuksen järjestäjä voi päättää pääsy- ja soveltuvuuskokeista saatavan alimman hyväksyttävän pistemäärän, jota alemmilla pisteillä ei voi tulla valituksi, vaikka kokonaispistemäärä tätä muuten edellyttäisi.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 4.10.2018 § 48 hyväksyä lukion aloituspaikkamäärät ja opiskelijavalinnan perusteet edellä selosteessa kuvatun sekä sitä täydentävän liitteen mukaisesti 1.1.2019 alkaen.

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta  11.6.2019 § 36

 

Järvenpään lukioon on kevään 2019 yhteishaussa ollut 426 ensisijaista hakijaa ja toisaalta kaupungilla on jo kuluvana vuonna taloudellisia   paineita toiminnan tehostamiseen. Järvenpään lukion rehtori on esittänyt 11.6.2019, että vaikka lukion aloituspaikkamääräksi on aiemmin päätetty 300, rehtorille annettaisiin oikeudet ottaa 310 uutta opiskelijoita aloittamaan opintonsa elokuussa   2019.

 

 

Ehdotus

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää

  • ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväksi
  • antaa Järvenpään lukion rehtorille oikeuden ottaa lukioon 310 uutta opiskelijaa aloittamaan opintonsa elokuussa   2019

 

 

Päätös

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti

  • ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväksi
  • antaa Järvenpään lukion rehtorille oikeuden ottaa lukioon 310 uutta opiskelijaa aloittamaan opintonsa elokuussa 2019