Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Lisäys Järvenpään kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan A1 -kieli

JARDno-2019-172

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arja Korhonen, opetusjohtaja, arja.korhonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Lasten ja nuorten lautakunta on 25.11.2015 § 44 päättänyt Järvenpään kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kieliohjelmasta silloisen valtioneuvoston asetuksen linjausten mukaisesti.  Vuosiluokilla 3 – 9 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa kielessä eli yhteisessä A1- kielessä sekä B1- kielessä. Tämän lisäksi oppilaalla on mahdollisuus valita ylimääräisenä valinnaisena kielenä A2- kieli sekä yhtenä 8 – 9 luokan valinnaisaineena B2- kieli. (Opetussuunnitelman 2016 perusteet).

Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti B1- kielen opiskelu alkaa jo alakoulun puolella, Järvenpäässä 6 vuosiluokalta. Valinnaisen A2- kielen opetus aloitetaan 4 vuosiluokalta A2- kielen opetusta on jokaisella 4 – 9 vuosiluokalla 2 vuosiviikkotuntia. Lisäksi A2- kieli on yläkoulunkin puolella valinnaisten oppiaineiden ulkopuolella, oppilaan tuntimäärää kahdella vuosiviikkotunnilla lisäävänä.

Valtioneuvosto päätti 20.9.2018 muuttaa perusopetus- ja tuntijakoasetuksia siten, että vuosiluokkien 1 ja 2 tuntimäärää lisätään yhteensä kahdella vuosiviikkotunnilla. Tunnit kohdennetaan A1- kielen opetukseen, joka alkaa 1. luokalla kaikissa peruskouluissa viimeistään keväällä 2020 puolella vuosiviikkotunnilla.

Opetushallitus valmistelee Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014) lisättävät kuvaukset A1- kielen tehtävästä, tavoitteista ja tavoitteisiin liittyvistä keskeisistä sisältöalueista vuosiluokille 1 - 2. Perusteet valmistuvat viimeistään toukokuussa 2019.

Järvenpäässä A1- kielen varhentaminen aloitetaan elokuusta 2019 yhdellä (1) vuosiviikkotunnilla.

 

Kieliohjelman tavoitteet (OPS 2016)

Kieliohjelman tavoitteena on tukea ja ohjata lasta kasvamaan kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen. Kielten opiskelutaitoja sekä taitoa toimia vuorovaikutuksessa muullakin kuin omalla äidinkielellään vahvistetaan monipuolisella ja monimuotoisella kielten opetuksella.

Kieltenopetuksessa pyritään koulujen väliseen yhteistyöhön ja käytettävissä olevien resurssien tarkoituksenmukainen käyttöön mahdollisimman laajan tarjonnan turvaamiseksi.

 

Kieltenopetus

* A1-kieli      1. luokalta alkava yhteinen kieli (yht. 18 vvt)

 • tarjottavat A1- kielet: englanti, ruotsi, ranska, saksa ja venäjä
 • 1.– 6. luokilla yhteensä 11 vuosiviikkotuntia (= 1. ja 2. luokalla 1 tunti/viikko, 3. ja 4. luokalla 2 tuntia/viikko, 5. luokalla 3 tuntia/viikko ja 6. luokalla 2 tuntia/viikko) ja
 • 7.– 9. luokilla yhteensä 7 vuosiviikkotuntia (= 2 tuntia/viikko, paitsi 7. luokalla 3 tuntia/viikko)
 • perustettavassa opetusryhmässä oltava vähintään 16 oppilasta

* A2-kieli      4. luokalta alkava ylimääräinen vapaaehtoinen kieli (yht. 12 vvt)

 • tarjottavat A2- kielet: englanti, ranska, saksa ja venäjä
 • poikkeus: A1- ruotsia opiskeleville ei tarjota A2- englantia
 • 4. – 6. luokilla yhteensä 6 vuosiviikkotuntia (= 2 tuntia/viikko) ja 7.-9. luokilla yhteensä 6 vuosiviikkotuntia (= 2 tuntia/viikko)
 • perustettavassa opetusryhmässä oltava vähintään 16 oppilasta
 • jatkuu läpi perusopetuksen, ei ole yksi valinnaisaine yläkoulussa
 • lisää oppilaan viikoittaista tuntimäärää kahdella vuosiluokilla 4 - 9
 • jos oppilaan kouluun ei synny A2- kielen ryhmää, voi oppilas hakea siirtymistä lähimpään mahdolliseen ko. kielen opetusta järjestävään kouluun, jos koulun perusryhmän kokonaistilanne ja oppilasmäärä sen sallii.

* B1-kieli      6. luokalta alkava yhteinen kieli (yht. 6 vvt) 

 • ruotsi, ellei se ole A1- kieli
 • englanti, jos A1- kieli on ruotsi
 • 6. – 9. luokilla yhteensä 6 vuosiviikkotuntia (2 tuntia/viikko luokilla 6. ja 9.  ja 1/tunti/viikko luokilla 7.-8.)

* B2-kieli      8. luokalta alkava valinnainen kieli (laajuus vähintään 4vvt 8. ja yhdeksännen luokan aikana)

 • tarjottavat B2- kielet: ranska, saksa, espanja ja venäjä
 • toteutetaan, jos kielen valinneita on riittävästi (min 12 – 16 oppilasta), on yksi valinnaisaine
 • voidaan toteuttaa eri koulujen yhteistyönä
 • on 2/3 - osaa 8. – 9. luokan valinnaisista opinnoista

Oppiaineiden sisällöt, tavoitetasot ja arviointi kuvataan tarkemmin kunkin oppiaineen opetussuunnitelmassa.

Edellä mainittujen kielten lisäksi kouluissa voidaan tarjota valinnaisina lyhytkursseina kunkin koulun itsensä määrittelemiä kielten kursseja.

Lukion kieliohjelma kytketään peruskoulun kieliohjelmaan siten, että oppilaalle turvataan jatkomahdollisuus peruskoulun A- ja B1-kielten opiskeluun.

Kieliohjelman muutokset on esitetty tuntijako- liitteessä. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä

 

 • Järvenpään kaupungin perusopetuksen kieliohjelman edellä selosteessa olevan esittelyn mukaisesti ja
 • kieliohjelmaan sisältyvä muutokset Järvenpään kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan noudatettavaksi  1.8.2019 alkaen

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Valmistelija

 • Arja Korhonen, opetusjohtaja, arja.korhonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Valtioneuvosto päätti 20.9.2018 muuttaa perusopetus- ja tuntijakoasetuksia siten, että vuosiluokkien 1 ja 2 tuntimäärää lisätään yhteensä kahdella vuosiviikkotunnilla. Tunnit kohdennetaan A1-kielen opetukseen, joka alkaa 1.luokalla kaikissa peruskouluissa viimeistään tammikuussa 2020, asetuksen astuessa voimaan 1.1.2020. Opetussuunnitelman perusteet valmistuivat opetushallituksessa toukokuun 2019 alussa.

Opetus- ja kasvatuslautakunta on 5.2.2019 § 6 päättänyt Järvenpään kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kieliohjelmasta valtioneuvoston asetuksen linjausten mukaisesti ja lisäksi päättänyt varhennetun A1- kielen (englanti) aloittamisen jo syksystä 2019 yhdellä vuosiviikkotunnilla.

A1- kielen opetussuunnitelmaa englannin kielelle on laadittu yhteistyössä Kuuma- kuntien kanssa, erityisesti Keravan, Pornaisten, Nurmijärven ja Vihdin kanssa. Edellä mainittujen kuntien kanssa olemme saaneet opetushallituksen hankerahoituksen A1- kieltä opettavien opettajien koulutuksien järjestämiseen. Opetussuunnitelman laadinnan ydinryhmän lisäksi opettajilta kysyttiin kommentteja ja palautetta opetussuunnitelman paikallisesta luonnoksesta viikolla 21.

Koska A1- kielen asetus astuu voimaan vasta 1.1.2020 ja A1- kielen opetus aloitetaan jo syksyllä 1.9.2019 ensimmäisillä luokilla, tulee näille oppilaille olla toisen vuosiluokan aikana poikkeuksellisesti 1,5 vuosiviikkotuntia A1- kielen opetusta. Muutoin opetusta toteutetaan tulevina vuosina 1 vuosiviikkotunti sekä ensimmäisellä että toisella luokalla.

Tiivistettynä A1- kielen (englanti) opetuksen tavoitteet Järvenpäässä

 • Vuosiluokilla 1-2 vieraan kielen opetuksen erityisenä tehtävänä on herättää oppilaiden myönteinen asenne kielenoppimiseen sekä vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti.
 • Opetuksessa tarjotaan kokemuksia vieraasta kielestä sekä siihen liittyvistä kulttuureista.
 • Opetuksessa korostuu oppimisen ilo, vaihtelevat työtavat, toiminnallisuus ja suullinen vuorovaikutus arkeen liittyvissä tilanteissa. (leikkiä, laulua, pelaamista, draaman keinoja)
 • Opetuksen alussa oppilaalta ei edellytetä luku- ja kirjoitustaitoa.
 • Sisältöjenvalinnan lähtökohtana ovat oppilaiden arki ja kiinnostuksen kohteet. Keskeisiä sisältöjä ovat eri kielenkäyttötarkoituksiin liittyvät tilanteet, kuten tervehtiminen, hyvästely ja omasta itsestä kertominen. Opetuksessa harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.
 • Opetusta voidaan eheyttää niin, että kohdekielen taitojen oppiminen nivotaan muiden oppiaineiden opetukseen. Järvenpäässä opetus voidaan toteuttaa esimerkiksi samanaikaisopetuksena luokanopettajan ja kieltenopettajan tai luokanopettajien kesken. Opetus voidaan toteuttaa erillisenä englannin tuntina 1 tunti viikossa tai muun opetuksen ohessa englannin opetushetkinä esimerkiksi CLIL-mallilla (Content Language Integrated Learning) sisällönopetuksen yhteydessä. Järjestämistapa voi vaihdella koulukohtaisesti.

Vuosiluokilla 3–9 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa kielessä eli yhteisessä A1-kielessä sekä B1-kielessä. Tämän lisäksi oppilaalla on mahdollisuus valita ylimääräisenä valinnaisena kielenä A2- kieli sekä yhtenä 8–9 luokan valinnaisaineena B2 -kieli. (Opetussuunnitelman 2016 perusteet).

Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti B1- kielen opiskelu alkaa jo alakoulun puolella, Järvenpäässä 6 vuosiluokalta. Valinnaisen A2- kielen opetus aloitetaan 4 vuosiluokalta A2- kielen opetusta on jokaisella 4–9 vuosiluokalla 2 vuosiviikkotuntia. Lisäksi A2- kieli on yläkoulunkin puolella valinnaisten oppiaineiden ulkopuolella, oppilaan tuntimäärää kahdella vuosiviikkotunnilla lisäävänä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä

 1. Järvenpään kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan lisäyksen koskien  A1- kielen opetuksen varhentamista liitteen mukaisesti noudatettavaksi  1.8.2019 alkaen 
 2.  1.1.2020 voimaan astuvan valtioneuvoston asetuksen (422/2012) toimeenpanon vuoksi  tulee  0,5 vuosiviikkotunnin lisäys lukuvuonna 2020 - 2021 toisella luokalla olevien oppilaiden opetukseen.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin