Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Järvenpään lukion opetussuunnitelmatyö

JARDno-2019-3502

Valmistelija

 • Marja-Liisa Lehtiniemi, rehtori, marja-liisa.lehtiniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Opetushallitus on antanut määräyksen lukion opetussuunnitelman perusteista nuorten lukiokoulutusta (7.11.2019/OPH-2263-2019) ja aikuisten lukiokoulutusta (7.11.2019/ OPH-2267-2019.) varten. Näiden perusteiden mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2021 lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan. Lukiokoulutuksen järjestäjän tulee lukiolain 11 §:n mukaisesti hyväksyä näiden lukion opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetussuunnitelma ennen sen käyttöönottoa.

Lukiouudistuksen tavoitteena on

 • edistää lukiolaisten hyvinvointia
 • vahvistaa opiskelijalähtöisyyttä ja opintojen henkilökohtaistamista sekä lisätä sen avulla opiskelumotivaatiota ja opintojen mielekkyyttä
 • vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia
 • tukea lukioiden toimintakulttuurin kehittymistä sellaiseksi, että ne osallistavat opiskelijoita, perustuvat yhteistyöhön, ottavat huomioon yksilöllisiä tarpeita ja ovat monimuotoisempia
 • edistää nykyistä laajempien opintojaksojen ja oppiainerajat ylittävien opintojen järjestämistä ja opiskelijoiden laaja-alaisen osaamisen kehittymistä
 • sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle
 • vastata yhteiskunnallisiin osaamistarpeisiin, kuten korkeakoulujen ja työelämän vaatimuksiin
 • lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona.

Uudistuksessa opiskelija saa myös oikeuden opinto-ohjaukseen ja opiskelun tukeen lukio-opintojen päätyttyä.

Muutoksen myötä opiskelija saa yhä enemmän yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan, maailmaan ja korkeakouluihin. Tämä tarkoittaa, että jokainen lukiolainen saa mahdollisuuden työelämä- ja yrittäjyysosaamisen kehittämiseen, kansainvälisiin kokemuksiin ja korkeakoulukurkistuksiin.

Opetussuunnitelman laadintaohjeissa säädetään, että koulutuksen järjestäjä päättää, miten opetussuunnitelma laaditaan opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Laatiminen tehdään yhteistyössä a) lukion henkilöstön, b) opiskelijoiden, c) opiskelijoiden huoltajien sekä d) säännösten edellyttämiltä osin lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Yhteistyötä laatimisessa voidaan tehdä myös muiden koulutuksen järjestäjien ja eri sidosryhmien kanssa. Lisäksi kaikilla opiskelijoiden huoltajilla tulee olla mahdollisuus tutustua opetussuunnitelmaan. Ennen kuin opetussuunnitelma hyväksytään, koulutuksen järjestäjän tulee kuulla opiskelijakuntaa ja lukion henkilöstöä sekä varata lukion kaikille opiskelijoille mahdollisuus ilmaista mielipiteensä siitä. Yhteistyöllä eri tahojen kanssa pyritään varmistamaan lukiokoulutuksen korkeatasoisuus, yhteiskunnallinen merkittävyys sekä koko yhteisön sitoutuminen yhdessä määriteltyihin tavoitteisiin ja toimintatapoihin.

Paikallista opetussuunnitelmaa laadittaessa pyritään ratkaisuihin, jotka kehittävät lukion toimintakulttuuria, tukevat opiskelijoiden hyvinvointia, jaksamista ja osallisuutta sekä monipuolistavat vuorovaikusta lukion sisällä ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Suunnitelma Järvenpään lukion opetussuunnitelman laatimiseksi:

 1. Lukioon on nimetty OPS-tiimi, joka vastaa opetussuunnitelman opetussuunnitelmatyön koordinoinnista ja kokoamisesta yhteistyössä johtotiimin kanssa.
 2. Opetussuunnitelma valmistellaan ja julkaistaan Opetushallituksen ePeruste-palvelussa. Näin kaikki opettajat voivat nähdä valmistelutyön etenemisen ja osallistua perusteiden laadintaan ja kommentointiin.
 3. Opetussuunnitelman perusteissa luvussa 1.2. mainittujen opetussuunnitelman sisältöjen laadintaan nimetään vastuuhenkilö(t) tai tiimit.
 4. Järvenpään lukion voimassaolevassa opetussuunnitelmassa on runsaasti koulukohtaisia kursseja eri oppiaineissa. Erityisesti näiden kurssien tarjonta tulee tarkistaa niin, että ne edistävät em. lukiouudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
 5. Opetussuunnitelman laadintavaiheessa opiskelijakuntaa kuullaan opiskelijakunnan tapaamisissa ja opiskelijoille tehtävällä digitaalisella kyselyllä. Lisäksi luonnokset ovat kaikkien opiskelijoiden nähtävillä ja kommentoitavana ennen kuin opetussuunnitelma viedään hyväksyttäväksi.
 6. Huoltajia kuullaan Järvenpään lukion vanhempainyhdistys ry:n kokouksissa, ja huoltajille lähetetään jo valmisteluvaiheessa digitaalinen kysely. Lisäksi luonnokset ovat kaikkien huoltajien nähtävillä ja kommentoitavana ennen kuin opetussuunnitelma viedään hyväksyttäväksi.
 7. Lukiossa on 1.8.2021 voimaanastuvan opetussuunnitelman rinnalla kolme vuotta opiskelijoita, jotka opiskelevat 1.8.2016 voimaanastuneiden opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Tämä siirtymävaihe tulee huomioida opetussuunnitelman laadinnassa niin, että osa uudistuksista voidaan ottaa käyttöön vasta siirtymävaiheen jälkeen. Tällaisia ovat esimerkiksi isommat rakenteelliset uudistukset, kuten opiskelun jaksojärjestelmän mahdollinen vaihtaminen.
 8. Koko henkilöstöä kuullaan valmistelun yhteydessä siltä osin kuin opetussuunnitelma liittyy kunkin työntekijän työtehtäviin.
 9. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten (Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut) kanssa tehdään yhteistyötä säännösten edellyttämällä tavalla, kuten opiskeluhuollon sekä kodin ja koulun yhteistyön osalta.
 10. Oppilaitosyhteistyön osalta yhteistyötä tehdään ammattiopiston ja korkea- asteen oppilaitosten kanssa. Tarvittaessa kuullaan työelämän edustajia ja yhdistyksiä, joiden kanssa oppilaitoksella on perinteisesti ollut yhteistyötä. Lisäksi opetussuunnitelman laadinnassa voidaan tehdä verkostoyhteistyötä muiden lukiokoulutuksen järjestäjien kanssa. Verkostoyhteistyössä voidaan hyödyntää myös sosiaalisen median verkostoja, joita on jo nyt perustettu valtakunnallisesti.
 11. Aikuisten ja nuorten opetussuunnitelmat ovat keskeisiltä osin yhtenevät. Opetussuunnitelma laaditaan yhteisenä. Siltä osin, kun opetussuunnitelma koskee vain nuorten tai aikuisten lukiokoulutusta, mainitaan tämä tekstissä.
 12. Opetussuunnitelman laadintaan varataan henkilöstölle aikaa ja yhteistä valmistelumahdollisuutta erityisesti VESO-päivistä ja yhteissuunnittelu- ajasta.
 13. Opetussuunnitelma tuodaan kokonaisuudessaan hyväksyttäväksi opetus- ja kasvatuslautakuntaan viimeistään tammikuussa 2021. Opetussuunnitelmassa olevin painotusten ja linjojen osalta tehdään erillinen päätös viimeistään kesäkuussa 2020, jotta kevään 2021 yhteishakua voidaan valmistella.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää, että

 1. lukion opetussuunnitelmatyö toteutetaan edellä esitetyn mukaisesti ja opetussuunnitelma kokonaisuudessaan tulee lautakunnan hyväksyttäväksi viimeistään tammikuussa 2021.
 2. opetussuunnitelmassa olevin painotusten ja linjojen osalta tehdään erillinen päätös viimeistään kesäkuussa 2020, jotta kevään 2021 yhteishakua voidaan valmistella.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lukio/rehtori