Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan päivitys 1.1.2020

JARDno-2017-1599

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Miia Kemppi, varhaiskasvatusjohtaja, miia.kemppi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin lasten ja nuorten lautakunta on hyväksynyt Järvenpään kaupungin palvelusetelin sääntökirjan 8.2.2017. Palvelusetelin sääntökirjassa kaupungin varhaiskasvatuspalvelut asettavat  toiminta- ja menettelytapaohjeet palvelusetelitapahtuman eri osapuolille. Sääntökirja ei ole sopimus kunnan ja palvelutuottajan välillä. Sopimussuhde syntyy setelitapahtumassa asiakkaan ja palveluntuottajan välille. Sääntökirjasta löytyvät lakisääteiset ja kunnan itse asettamat kriteerit palvelutuottajien valitsemiselle. Palveluntuottajan on sitouduttava noudattamaan sääntökirjan ohjeita. Kunta valvoo lakisääteisenä valvontaviranomaisena sääntökirjan noudattamista. Mikäli palveluntuottaja ei noudata sääntökirjaa hänet voidaan poistaa palvelusetelitoimijoiden joukosta. Palvelusetelisääntökirjassa on myös ohjeet asiakkaille palvelusetelin hakemiseksi, yhteystiedot kuntaan ja palvelusetelitoiminnasta aiheutuvat maksukäytännöt palveluntuottajalle. 

Nyt kuluvan syksyn aikana on havaittu tarpeita tarkentaa tiettyjä yksityiskohtia sekä korjata virheellinen muutoksenhakuaika. Muutokset sääntökirjan yleiseen osaan vahvistaa lautakunta ja niistä on tiedotettava sääntökirjan mukaisesti palveluntuottajia. Liitteenä päivitetty palvelusetelin sääntökirja, johon muutokset on kirjattu kursiivilla. 

Alla keskeiset kappaleisiin esitetyt muutokset:

 1.2  korjataan muutosilmoituksen lähettämisaikaa 60 päivästä 30 päivään 

 2.1 ja  4.4 muutetaan palvelusopimuksen kopion toimittaminen palvelusetelihakemuksen liitteeksi palveluntuottajan tehtäväksi.

 2.2  tarkennetaan, ettei ilman palvelusopimusta voida myöntää palveluseteliä, eikä sitä myönnetä takautuvasti. Samaan kappaleeseen korjataan lain nimi  ja tarkennus irtisanomisajasta sekä ilmoittamisvelvollisuudesta Kelalle.  Lisäykseen kirjattu, että Järvenpään kaupunki ilmoittaa palvelusetelin myöntämisestä ja päättymisestä Kelaan taannehtivasti kerran kuussa.

 2.3 otsikkoa täsmennetään sekä tarkennetaan asiakkaan vastuuta ilman setelipäätöstä. Asiakas vastaa kokonaisuudessaan varhaiskasvatusmaksusta yksityiselle palveluntuottajalle. Lisäksi kappaleeseen täsmennetään ilmaisua palveluntuottajan perimästä maksusta sekä palveluntuottajan velvollisuudesta pitää kirjaa lasten läsnäolotiedoista ja niiden toimittamisesta kaupungille.  Samaan kappaleeseen tarkennetaan prosessia ja palvelusetelin päättymistä lapsen varhaiskasvatussuhteen loppuessa. 

2.5  tarkennetaan varhaiskasvatuspaikan vaihdon prosesssin etenemistä. 

 4.1 sekä 9.2  tarkennetaan tukea tarvitsevan lapsen palveluseteliä ja tuen järjestämistä. 

 4.9  muutetaan oikaisuvaatimusaika 14 päivän sijasta 30 päivään.

 5.5 lisätään palveluntuottajalle velvoite lunastaa setelit oikein kesken kuukautta alkavissa ja päättyvissä palvelusopimuksissa toteutuneiden päivien mukaan 

9.7 lisätään vaatimus palveluntuottajalle laatia perheen kanssa kaupungin edellytysten mukainen palvelusopimus sekä osallistua aktitiivisesti kaupungin edellyttämiin työryhmiin. 

5.6 kohtaan päivitetään uusi lain kohta Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden palvelusetelin sääntökirjan muutoksia tehtäessä on tiedottettu ja kuultu yksityisiä palveluntuottajia marraskuussa 2018. Asiakasmaksulain mahdolliset muutokset huomioidaan automaattisesti palvelusetelin arvoa määriteltäessä. 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää  hyväksyä  liitteenä olevan palvelusetelin sääntökirjan muutoksineen 1.1.2018 alkaen.

Päätös

 

Hyväksyttiin

Valmistelija

Marju Niinisalo, aluepäällikkö, marju.niinisalo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin lasten ja nuorten lautakunta on hyväksynyt Järvenpään kaupungin palvelusetelin sääntökirjan 8.2.2017. Palvelusetelin sääntökirjassa kaupungin varhaiskasvatuspalvelut asettavat  toiminta- ja menettelytapaohjeet palvelusetelitapahtuman eri osapuolille. Sääntökirja ei ole sopimus kunnan ja palvelutuottajan välillä. Sopimussuhde syntyy setelitapahtumassa asiakkaan ja palveluntuottajan välille. Sääntökirjasta löytyvät lakisääteiset ja kunnan itse asettamat kriteerit palvelutuottajien valitsemiselle. Palveluntuottajan on sitouduttava noudattamaan sääntökirjan ohjeita. Kunta valvoo lakisääteisenä valvontaviranomaisena sääntökirjan noudattamista. Mikäli palveluntuottaja ei noudata sääntökirjaa hänet voidaan poistaa palvelusetelitoimijoiden joukosta. Palvelusetelisääntökirjassa on myös ohjeet asiakkaille palvelusetelin hakemiseksi, yhteystiedot kuntaan ja palvelusetelitoiminnasta aiheutuvat maksukäytännöt palveluntuottajalle.

 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismäärät ja pienimmän perittävän asiakasmaksun euromäärä on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä. Indeksitarkistus ei tuo varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin korotuksia vaan ylin maksu alenee yhdellä eurolla ja muut asiakasmaksut pysyvät samana.Tämän vuoksi varhaiskasvatuksen avainalue esittää, että palvelusetelin enimmäisarvoon , 820 € ei tehdä indeksitarkistuksia 1.8.2018 alkaen, vaan enimmäisarvo pysyy samana.

Palvelusetelisääntökirjaan päivitetään asiakkaille tarjottavien tuotteiden tuntirajat vastaamaan kunnallisen varhaiskasvatuksen tuntirajoja. Palvelusetelisääntökirjaan lisätään uusi osa-aikaisen varhaiskasvatuksen 85 -105 tuntia kuukaudessa palvelusetelin kertoimeksi 0,6.  Täten kertoiemt ovat 1.8.2018 alkaen seuraavat:

Ikäkerroin:

 • Alle 3-vuotiaat lapset, kerroin 1,55
 • 3 vuotta täyttänyt lapsi, kerroin 1

Varhaiskasvatusaikakerroin (kuukausituntimäärät on laskettu 21 päivän mukaan):

 • Kokoaikainen varhaiskasvatus (147 tuntia kuukaudessa tai enemmän), kerroin 1,0
 • Osa-aikainen varhaiskasvatus
  • kerroin 0,5: keskimäärin enintään 20 tuntia viikossa, 84 tuntia kuukaudessa 
  • kerroin 0,6: keskimäärin enintään 25 tuntia viikossa, 85 - 105 tuntia kuukaudessa
  • kerroin 0,75: keskimäärin enintään 34 tuntia viikossa, 106 – 146 tuntia kuukaudessa 
 • Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus, kerroin 0,46 
 • Varhaiserityiskasvatus, kerroin 1,1 - 2,0

Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden palvelusetelin sääntökirjan muutoksia tehtäessä on tiedottettu ja kuultu yksityisiä palveluntuottajia helmikuussa 2018. Asiakasmaksulain mahdolliset muutokset huomioidaan automaattisesti palvelusetelin arvoa määriteltäessä. 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää 

 • hyväksyä palvelusetelin sääntökirjan edellä kuvatut muutokset 1.8.2018 alkaen
 • ettei opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen (840/2017) mukaiset  varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen sekä asiakasmaksujen määräämisessä käytettyjen tulorajojen lakisääteiset indeksitarkistukset  1.8.2018 alkaen  aiheuta palvelusetelin määrään muutoksia.  

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

Mikko Mäkelä, varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupungin lasten ja nuorten lautakunta on hyväksynyt Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan 08.02.2017 (päivitetty lautakunnassa 12.12.2017 § 41 ja 03.05.2018 § 13). Palvelusetelin sääntökirjassa kaupungin varhaiskasvatuspalvelut asettavat  toiminta- ja menettelytapaohjeet palvelusetelitapahtuman eri osapuolille. Sääntökirja ei ole sopimus kunnan ja palvelutuottajan välillä. Sopimussuhde syntyy setelitapahtumassa asiakkaan ja palveluntuottajan välille. Sääntökirjasta löytyvät lakisääteiset ja kunnan itse asettamat kriteerit palvelutuottajien valitsemiselle. Palveluntuottajan on sitouduttava noudattamaan sääntökirjan ohjeita. Kunta valvoo lakisääteisenä valvontaviranomaisena sääntökirjan noudattamista. Mikäli palveluntuottaja ei noudata sääntökirjaa hänet voidaan poistaa palvelusetelitoimijoiden joukosta. Palvelusetelisääntökirjassa on myös ohjeet asiakkaille palvelusetelin hakemiseksi, yhteystiedot kuntaan ja palvelusetelitoiminnasta aiheutuvat maksukäytännöt palveluntuottajalle.

Nyt kuluvan syksyn aikana on havaittu tarpeita tarkentaa tiettyjä yksityiskohtia sekä päivittää sääntökirja 1.9.2018 voimaan tulleen uuden varhaiskasvatuslain sekä varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaiseksi. Muutokset sääntökirjan yleiseen osaan vahvistaa lautakunta. Liitteenä päivitetty varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirja, johon muutokset on kirjattu punaisella. 

Alla keskeiset sääntökirjaan esitetyt muutokset pääpiirteittäin alkaen 1.1.2019:

 • sisältö päivitetty uuden varhaiskasvatuslain (540/2018) ja varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (753/2018) mukaiseksi
 • muutettu verkkopalvelutuottaja Smartum Oy Vaana Oy:ksi
 • varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija muutettu toimivaltaiseksi viranomaiseksi
 • poistettu maininta elokuun suhteutetun esiopetuskorvauksen maksamisesta, koska elokuussa maksetaan kokonainen esiopetuskorvaus
 • tarkennettu palvelusetelin arvon tarkistusperiaatteen laskemista eli indeksin laskemisen periaatteita
 • arvonlisäverolain (416/2018) muutoksen vuoksi lisätty maininta, että Vaana Oy:n voimassa oleviin palvelupalkkioihin lisätään 1.1.2019 lähtien 24 prosentin arvonlisävero
 • asiakirjojen käsittelyn ja arkistoinnin päivitys voimassaolevan lainsäädännön mukaiseksi
 • ohjeistukset täsmennetty käytännön toimintojen mukaiseksi
 • täsmennyksiä: sanoihin/lauseisiin, tuen järjestämiseen ja muun kunnan alueella sijaitsevan päiväkodin palvelusetelipäiväkotituottajaksi hakeutumiseen

Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden palvelusetelin sääntökirjan korjauksista tiedotetaan yksityisiä palveluntuottajia joulukuussa 2018.

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan edellä kuvatut muutokset 1.1.2019 alkaen.

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

Mikko Mäkelä, varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjassa kaupungin varhaiskasvatuspalvelut asettavat  toiminta- ja menettelytapaohjeet palvelusetelitapahtuman eri osapuolille. Sääntökirja ei ole sopimus kunnan ja palvelutuottajan välillä. Sopimussuhde syntyy setelitapahtumassa asiakkaan ja palveluntuottajan välille. Sääntökirjasta löytyvät lakisääteiset ja kunnan itse asettamat kriteerit palvelutuottajien valitsemiselle. Palveluntuottajan on sitouduttava noudattamaan sääntökirjan ohjeita. Kunta valvoo lakisääteisenä valvontaviranomaisena sääntökirjan noudattamista. Mikäli palveluntuottaja ei noudata sääntökirjaa hänet voidaan poistaa palvelusetelitoimijoiden joukosta. Palvelusetelisääntökirjassa on myös ohjeet asiakkaille palvelusetelin hakemiseksi, yhteystiedot kuntaan ja palvelusetelitoiminnasta aiheutuvat maksukäytännöt palveluntuottajalle. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirja on hyväksytty lasten ja nuorten lautakunnassa 18.12.2018 § 65. 

Järvenpää on mukana 5- vuotiaiden lasten maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilussa. Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjaa on päivitetty ja huomioitu 5- vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen osalta tulevat muutokset. Muutokset on kirjattu liitteeseen punaisella värillä. Muutos ei vaikuta palveluntuottajan saamaan kuukausittaiseen kokonaiskorvaukseen lapsesta.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan edellä kuvatut muutokset 1.8.2019 alkaen.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

 • Mikko Mäkelä, varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjassa kaupungin varhaiskasvatuspalvelut asettavat  toiminta- ja menettelytapaohjeet palvelusetelitapahtuman eri osapuolille. Sääntökirja ei ole sopimus kunnan ja palvelutuottajan välillä. Sääntökirjasta löytyvät lakisääteiset ja kunnan itse asettamat kriteerit palvelutuottajien valitsemiselle. Palveluntuottajan on sitouduttava noudattamaan sääntökirjan ohjeita. Kunta valvoo lakisääteisenä valvontaviranomaisena sääntökirjan noudattamista. Mikäli palveluntuottaja ei noudata sääntökirjaa hänet voidaan poistaa palvelusetelitoimijoiden joukosta. Palvelusetelisääntökirjassa on myös ohjeet asiakkaille palvelusetelin hakemiseksi, yhteystiedot kuntaan ja palvelusetelitoiminnasta aiheutuvat maksukäytännöt palveluntuottajalle. 

Järvenpään kaupunki siirtyy käyttämään varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittelyssä tulorekisteriä 1.1.2020 alkaen. Jatkossa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun sekä varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon ja asiakkaan omavastuuosuuden määrittelyä varten kaupunki saa tulonsaajan palkkatiedot pääsääntöisesti tulorekisteristä. Palvelustelisääntökirjaan on tehty tekniset korjaukset tulorekisterin osalta. Muutokset on kirjattu liitteeseen punaisella värillä. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevaan varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjaan tehdyt muutokset noudatettavaksi 1.1.2020 alkaen.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö/Yksityiset päiväkodit