Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Esiopetuksen järjestämisen ja esiopetukseen ottamisen periaatteet

JARDno-2019-3441

Valmistelija

  • Mikko Mäkelä, varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Lisäksi kunta on velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille lapsille, jotka 27 §:n mukaisesti aloittavat perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin. Kunta voi järjestää tässä laissa tarkoitetut palvelut itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa taikka hankkia ne 7 tai 8 §:ssä tarkoitetulta perusopetuksen järjestäjältä. Kunta voi hankkia esiopetuspalvelut myös muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti. 

Perusopetuslain 26 a §:n mukaan esiopetus on velvoittavaa, mikä tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. 

Perusopetusasetuksen 3 §:n mukaan esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia toimintavuoden aikana. Järvenpäässä esiopetuksen toiminta-aika noudattaa perusopetuksen toiminta-aikoja pois lukien lauantaisin järjestettävät koulupäivät. Esiopetuksen päivittäinen toiminta-aika on neljä tuntia päivässä klo 8.30-13.30 välillä. Esiopetukseen kuuluva ruokailu on osa esiopetuksen opetussuunnitelman mukaista toimintaa ja lasketaan kuuluvaksi esiopetuksen työmäärään. 

Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta voivat Järvenpäässä järjestää kunnalliset tai yksityiset päiväkodit, jotka varhaiskasvatusjohtaja vuosittain hyväksyy esiopetuksen järjestämispaikoiksi. 

Esiopetusryhmän muodostumisen edellytyksenä on, että kuhunkin kunnalliseen toimipisteeseen hakee vähintään 13 lasta. Yksityisissä päiväkodeissa edellytyksenä on, että toimipisteeseen hakee vähintään seitsemän lasta. Perustellusta syystä voidaan esiopetusta järjestää myös pienemmälle ryhmälle.  

Esiopetukseen hakeminen ja oppilaaksiotto 

Perusopetusasetuksen 23a §:n mukaan esiopetukseen tulee hakea ennen opetuksen alkamista opetuksen järjestäjän edellyttämällä tavalla. Opetuksen järjestäjän tulee etukäteen ilmoittaa esiopetuksen järjestämispaikoista, opetuksen alkamis- ja päättymisajankohdasta sekä siitä, miten sen järjestämään tai hankkimaan esiopetukseen haetaan. 

Järvenpäässä esiopetuspaikat kartoitetaan alustavasti esiopetusta edeltävän vuoden joulukuussa ja esiopetukseen hakeminen tapahtuu samanaikaisesti perusopetukseen ilmoittautumisen kanssa tammikuussa. Esiopetukseen haetaan hakulomakkeella sähköisen asioinnin kautta. Samassa haussa perheillä on mahdollisuus hakea esiopetuksen lisänä tarjottavaan varhaiskasvatukseen. 

Esiopetukseen hakemisesta tiedotetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten perheitä sähköisen viestintäjärjestelmän kautta ja muille lapsille lähetetään kotiin esiopetukseen hakemisesta kertova kirje. Lisäksi esiopetushausta kuulutetaan kaupungin Internet-sivuilla sekä sanomalehdessä.  

Perusopetuslain 6 §:n mukaan Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle 1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa tämän lain 4 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään. Esiopetusta saavalle oppilaalle voidaan opetuksen järjestämispaikaksi osoittaa myös vastaavat edellytykset täyttävä 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu varhaiskasvatuspaikka tai muu soveltuva esiopetuksen järjestämispaikka. 

Esiopetuspaikka osoitetaan lapselle ensisijaisesti oman lähikoulun alueella toimivasta esiopetuspaikasta. Esiopetuspaikkaa osoitettaessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan huoltajien toiveet.  Pyrkimyksenä on turvata yhtenäinen opinpolku ja sujuvat siirtymät sekä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen että esiopetuksesta perusopetukseen. 

Mikäli esiopetuspaikkaan on enemmän hakijoita kuin sinne voidaan ottaa, etusija on niillä lapsilla, joiden lähikouluperiaatteen mukainen esiopetuspaikka on kyseessä. Mikäli samalla alueella asuvia hakijoita on enemmän kuin paikkaan voidaan ottaa, sovelletaan seuraavia kriteereitä: 

  • Lapsen tuen tarve 
  • Sisarussuhteet 
  • Jatkuvuus 
  • Kulkuyhteydet 
  • Arpa 

Perusopetusasetuksen 23a §:n mukaan esiopetukseen voi hakea oppilaaksi myös muuhun kuin kunnan perusopetuslain 6 §:n 2 momentin mukaan osoittamaan esiopetuksen järjestämispaikkaan. Näitä oppilaita otettaessa on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Mikäli esiopetuspaikassa on ensisijaisten hakijoiden jälkeen tilaa, voidaan vapaille paikoille ottaa muilla oppilaaksiottoalueilla asuvia toissijaisia hakijoita. Oppilaaksiotto yli kuntarajan tapahtuu myös toissijaisen oppilaaksioton kautta. Mikäli toissijaisia hakijoita on enemmän kuin esiopetuspaikkaan voidaan ottaa, sovelletaan samoja kriteereitä kuin ensisijaisessa oppilaaksiotossa. 

Vuorohoidossa, erityisryhmissä, ostopalveluna toteutettavassa ruotsinkielisessä esiopetuksessa sekä yksityisissä päiväkodeissa annettavassa esiopetuksessa oppilaaksiottoalueena toimii koko kaupunki. 

Päätös esiopetukseen ottamisesta sekä muutoksenhakuohjeet toimitetaan perheille viimeistään viikolla 18 sen jälkeen, kun varhaiskasvatusjohtaja on vahvistanut ko. vuoden esiopetuksen järjestämispaikat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää esiopetuksen järjestämisen periaatteet ja esiopetukseen hakemisen menettelytavat esittelyosassa kuvatun mukaisesti noudatettavaksi välittömästi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Varhaiskasvatus