Nuorisovaltuusto, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Nuorisovaltuuston edustajien valinta hyvinvointilautakuntaan

JARDno-2021-64

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi ( 2 ) edustajaa ja näille varajäsenet kaupungin Hyvinvntilautakuntaan toimikaudelle 2021 - 2022. Valintaa tehtäessä etusijalla ovat varsinaiset jäsenet. Edustajilla on lautakunnissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Hyvinvointilautakunta  edistää kaikenikäisten kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä mahdollistaa ja tukee lsten ja nuorten turvallista kasvua ja oppimista.  Lautaunta järjestää varhaiskasvatus- ja opetuspalveluita sekä kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita elämän eri vaiheissa sekä päättää niihin liittyvistä asioista.  Hyvinvointilautakunta edistää kulttuuria, vajvistaa kaupungin elinvoimaisuutta sekä tukee asukkaiden osaamista ja hyvinvointia luomalla edellytyksiä elämysten kokemiseen, itsensä kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen sekä työllistymiseen.  Lautakunta huolehtii kulttuuri- ja tapahtumapalveluista, vapaa-aika- ja harrastuspalveluista sekä edistää ja tukee kaupunkilaisten osaamista ja työllistymistä ja päättää niihin liittyvistä asioista.  Lisäksi lautakunta vastaa maahanmuuttajien kotoutumispalveluista.  Lautakunnan alainen toiminta on hyvinvoinnin palvelualueella.

Nuorisovaltuuston edustajat Hyvinvointilautakunnassa ovat velvollisia raportoimaan käsitellyistä asioista seuraavassa nuorisovaltuuston kokouksesa.

Mikäli ehdokkaita tulee enemmän kuin kaksi valintapäätös tehdään suljetulla lippuäänestyksellä.  Äänioikeus on varsinaisille jäsenillä, mutta mikäli kaikki varsinaiset jäsenet eivät ole paikalla äänioikeuden saavat varajäsenistä isoimmalla äänimäärällä valitut.

Ääntenlaskijoina toimivat kokouksen toimihenkilöiksi valitut nuorisopalvelujen työntekijät. 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Puro, nuorisopalvelujen päällikkö, anu.puro@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuustovalitsee keskuudestaan kaksi (2) varsinaista edustajaa Järvenpään kauungin hyvinvointilautakuntaan sekä näille kaksi (2) varajäsentä.

Päätös

Edustajiksi hyvinvointilautakuntaan toimikaudeksi 2021-2022 valittiin Sanni Veijalainen ja Saga Santonen. Heidän varaedustajikseen valittiin Veera Männistö ja Venla Lehtosalo.

Kokouskäsittely

Ehdolle nuorisovaltuuston edustajiksi/varaedustajiksi hyvinvointilautakuntaan ilmoittautuivat Saga Santonen, Venla Lehtosalo, Sanni Veijalainen, Urho Reina, Veera Männistä ja Sini Savolainen. 

Ehdolle asettuneet pitävät lyhyet esittelypuheenvuorot, jonka jälkeen äänestys suoritetaan caseM -kokousympäristössä.

Äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti: Sanni Veijalainen (5), Saga Santonen (4), Venla Lehtosalo (2), Veera Männistö (2), Urho Reina (1) ja Sini Savolainen (1).

 

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto on kokouksessaan 20.1.2021 valinnut keskuudestaan 2 edustajaa sekä heille varaedustajat kaupungin hyvinvointilautakuntaan. Valituista henkilöistä Veera Männistö on ilmoittanut luopuvansa varaedustajan paikastaan. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja, sean.mcloughlin@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto nimeää joukostaan varaedustajan hyvinvointilautakuntaan.

Päätös

Nuorisovaltuusto nimeää kaupungin hyvinvointilautakunaan varaedustajaksi Urho Reinan.