Nuorisovaltuusto, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 53 Palautekysely Nuorisovaltuuston toimikaudesta 2019-2020

JARDno-2020-2660

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Nykyisen nuorisovaltuuston toimikausi päättyy 31.12.2020. Nuorisovaltuuston jäseniltä, varajäseniltä sekä toiminnasta vastaavilta työntekijöiltä saatu palaute on tärkeää toimintaa edelleen kehitettäessä ja esimerkiksi uuden nuorisovaltuuston perehdytystä suunniteltaessa.

Linkki palautekyselyyn lähetetään nuorisovaltuuston jäsenille ja varajäsenille kun asia on käsitelty 18.11. kokouksessa.  Webropolin tuloksia käydään läpi nuorisovaltuuston joulukuun kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi
Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja, sean.mcloughlin@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto merkitsee palautekyselyn tiedoksi. Jokainen nuorisovaltuuston jäsen vastaa kyselyyn marraskuun aikana. Sihteeri kokoaa vastaukset seuraavaa kokousta varten.

Päätös

Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto käsitteli kokouksessaan 18.11.2020/ § 46 palautekyselyä toimikaudestaan 2019-2020.

Webropol - kysely on ollut nuorisovaltuuston jäsenten ja varajäsenten täytettävissä. Kyselyyn vastasi 6 henkilöä, joka on noin kolmannes Nuorisovaltuuston jäsenistä ja varajäsenistä.

Nuorisovaltuuston palautekyselyssä toimikauden 2019 – 2020 osalta nuorisovaltuuston mielipidettä kartoitettiin kolmen väittämän sekä kolmen avoimen kysymyksen keinoin. Kysymykset liittyivät kokemukseen vaikuttamisesta, toiveista nuorisopalvelujen tarjoamalle tuelle sekä nuorisovaltuuston toiminnan kehittämisajatuksiin.

Vastaajat kokivat nuorisovaltuuston toimikauden 2019 – 2020 vastanneen omia odotuksiaan sekä pääasiassa saaneensa vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Nuorisovaltuuston koettiin edistävän nuorten äänen kuulumista kaupungin asioissa.

Merkittävimmiksi kokemuksiksi kyselyssä nousivat nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämiseen vaikuttaminen, esimerkiksi Zoturi-palvelun ja aloitteen keinoin. Lisäksi merkittäväksi vaikuttamisen kokemukseksi vastauksissa koettiin nuorisovaltuuston ikärajan laajentaminen.

Nuorisopalveluilta vastaajat toivoivat neuvontaa sekä tukea käytännön asioissa, resursseja toimintaan ja puitteita kokouksille. Lisäksi tukea toivottiin nuorisovaltuuston toiminnan tuomiseksi lähemmäs nuoria, esimerkiksi aloitelaatikoiden muodossa osana kouluilla tehtävää nuorisotyötä.

Kehittämisen kohteiksi kyselyssä nousivat työryhmien toiminnan aktiivisuuden lisääminen ja kehittäminen. Myös rivijäsenien aktiivisuuden edistäminen sekä laajempi vaikuttamisen mahdollisuus esimerkiksi aloitteiden keinoin nousivat kyselyssä toivotuiksi kehittämisen kohteiksi.

Järvenpään nuorisovaltuuston kehittämiseltä toivottiin entistä suurempaa tavoittavuutta sekä laajempaa vaikuttamisen mahdollisuutta yhä useammalle nuorelle, nuorisovaltuuston rooli on tuoda nuorten näkemyksiä esille.

Myös nuorisovaltuuston vaikuttamismahdollisuuksien ja tavoitteiden selkeyttäminen nousi kyselyssä yhdeksi kehitettäväksi kohteeksi. Nuorisovaltuustovaaleissa ehdokkaiden vähäinen määrä sekä ehdokkaiden selkeiden vaalitavoitteiden puute koettiin hankalaksi ja vaalien konseptin vapauttamista toivottiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi
  • Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja, sean.mcloughlin@jarvenpaa.fi

Kyselyn vastausten yhteenveto käydään läpi. Nuorisovaltuusto tekee tuloksista tarvittavat johtopäätökset sekä käytännön ehdotukset kehittämistyön tueksi, hyödynnettäväksi tulevan nuorisovaltuuston perehdytyksessä ja muussa toiminnassa.

Päätös

Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti. Sihteeri kokoaa konkreettiset ehdotukset seuraavan nuorisovaltuuston hyödynnettäväksi.

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto kävi keskustelua kyselyn tuloksista ja tunnisti kyselystä nousseet kehittämiskohdat. Pohdittu nuvan toiminnan näkyvyyden lisäämistä, esimerkiksi perusopetukseen vietävien oppituntikokonaisuuksien keinoin.

Keskusteltu toiminnan läpinäkyvyyden sekä nuorten arkipäiväisiin asioihin vaikuttamisen merkityksestä toiminnan tavoittavuudelle ja vaikuttavuudelle.