Lupajaosto, kokous 12.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Oikaisuvaatimus / LP-186-2022-00608 /  Vanhakyläntie 32 viheralue / 21.7.2022

JARDno-2022-1229

Valmistelija

  • Ville Voima, tarkastaja, ville.voima@jarvenpaa.fi

Perustelut

OIKAISUVAATIMUS LUPATARKASTAJAN TOIMENPIDELUPAPÄÄTÖKSESTÄ

 

Rakennusvalvonta

 

Asia:   Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen tekijät:  kiinteistön 186-403-1-351 omistajat

Kiinteistö jota lupa koskee: 186-401-45-0

Päätös, josta oikaisua vaaditaan: 6.7.2022 § 231

 

Lupa koskee uuden matkaviestintukiaseman rakentamista, joka koostuu putkiristikkomastosta (korkeus =36m) ja laitesuojasta (8.5m2). Kun uusi tukiasema on rakennettu ja käyttöönotettu, puretaan samalla tontilla oleva nykyinen tukiasema, joka koostuu putkiristikkomastosta (korkeus=24m) ja ulkolaitekaapista.

Oikaisuvaatimus:

Oikaisuvaatimuskirjelmästä ei käy selkeästi ilmi, mitä siinä vaaditaan, mutta rakennusvalvonnan käsityksen mukaan vaatimuksessa vaaditaan luvan hylkäämistä yleiskaavan vastaisena.

Oikaisuvaatimuksen perusteet:

Rakennuspaikka on Järvenpään yleiskaava 2040 kartaston perusteella vihreällä alueella. Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat siinä käsityksessä, ettei vihreälle alueelle saisi rakentaa.

Rakennusvalvonnan vastine:

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva alue on yleiskaavassa osoitettu virkistysalueeksi.

Voimassa olevassa yleiskaavassa (Järvenpään yleiskaava 2040) määrätään virkistysalueesta seuraavaa: ”Alue varataan yleiseen virkistystoimintaan, ulkoiluun ja luonnon kokemiseen.Alueella sallitaan vain ulkoilua tai muuta virkistystoimintaa palveleva rakentaminen, hulevesien hallintaan tarkoitetut rakenteet sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevat rakennukset ja rakenteet (MRL:n mukainen rakentamisrajoitus).” Voimassa olevassa asemakaavassa ko. rakennuspaikka on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta, jolla on rakennusoikeutta 50 k-m2. Hanke on siten asemakaavan mukainen ja hanke vastaa myös yleiskaavan tarkoitusta siitäkin huolimatta, että yleiskaava on tullut voimaan asemakaavaa myöhemmin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana kuvaustekstissä esitetyin perustein. 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.