Lupajaosto, kokous 12.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Oikaisuvaatimus / LP-186-2022-00178 / Murtokatu 11 / 23.5.2022

JARDno-2022-956

Valmistelija

  • Ville Voima, tarkastaja, ville.voima@jarvenpaa.fi

Perustelut

OIKAISUVAATIMUS LUPATARKASTAJAN PÄÄTÖKSESTÄ LP-186-2022-00178

Asia: Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen tekijät: 186-2-242-18 omistajat

Kiinteistö jota päätös koskee: 186-2-242-24

Asemakaava: AOR-4 Omakotirakennusten ja rivitalojen sekä muiden kytkettyjen rakennusten

korttelialue.

Päätös, jota oikaisu koskee: LP-186-2022-00178

Toimenpidelupaa on haettu olemassa olevien avoterassien tilalle suunnitelluille terassilasituksille. Rakentaminen käsittää A, B ja C rivitalojen terassien lasitusrungon, kattamisen sekä avattavien lasitusten tekemisen yhteensä kymmenelle huoneistolle.

Oikaisuvaatimuksen sisältö:

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan muutosta lupapäätökseen siltä osin kun kysymys on Murtokatu 11 c terassilasituksista. Kysymyksessä olevan C talon terassilasitukset sijaitsevat luvan perusteella 2,05 m päässä kiinteistöjen 186-2-242-18 ja 186-2-242-24 välisestä rajasta. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että lupaa terassilasitusten rakentamiseen talo C:n osalta ei anneta.

 

Oikaisuvaatimuksen perusteet siltä osin kun ne ovat merkityksellisiä toimenpidelupaharkinnan kannalta:

1)     Rivitalojen suunnitellut terassien umpilasitukset eivät sovi puurakenteisten rivitalojen avoterassien tilalle ja sijoittuvat vain noin 2 metrin etäisyydelle kiinteistöjen välisestä rajasta.

2)     Vaaditaan katselmusta terasseista ja raja-aidasta.

 

Rakennusvalvonnan vastine oikaisuvaatimuksen perusteisiin

 

1)     Kaavoitukselta on pyydetty lausuntoa toimenpideluvasta, ja kaavoituksella ei ole ollut huomautettavaa. Lupaedellytyksistä asemakaava-alueella säädetään MRL 135 §:ssä ,jota soveltuvin osin noudatetaan myös toimenpidelupaharkinnassa. Ko. pykälän ensimmäisen momentin 6 kohdan mukaan, rakennusta ei saa sijoittaa tai rakentaa niin, että se tarpeettomasti haittaa naapuria tai vaikeuttaa naapurikiinteistön sopivaa rakentamista. Tämä vaatimus täsmentyy Järvenpään kaupungin rakennusjärjestyksen 17 §:ssä, jossa todetaan seuraavaa: ”Vaja, katos tai muu rakennelma on sijoitettava vähintään 4m etäisyydelle naapuritontin rajasta. Rakennelman sijoittaminen edellä mainittua lähemmäksi edellyttää naapuritontin tai rakennuspaikan omistajan tai haltijan suostumusta. Erityisistä syistä rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan rakentaa rakennelman naapurin rajaan asti, vaikka naapuritontin omistaja tai haltija ei ole antanut suostumustaan, jos tästä ei aiheudu naapurille huomattavaa haittaa. ”

Huomioiden sen, että terassi rakennetaan asianmukaisin palosuojauksin, ja sen, että naapuri on antanut suostumuksensa nyt rakennettavien umpiterassien alla sijaitsevien, alun pitäen avonaiseksi tarkoitettujen terassien sijainnille rivitalohankkeen rakennusluvassa, ja lisäksi huomioiden vielä sen, että rajalla on näköesteinen aitaus, rakennusvalvonta on katsonut, ettei lasitetusta terassista aiheudu huomattavaa haittaa naapurille eikä se myöskään vaikeuta naapurinkiinteistön sopivaa rakentamista. Toimenpidelupapäätöksessä myönnetty vähäinen poikkeaminen rakennusjärjestyksestä on voitu siten myöntää.

 

2)     Katselmuksista määrätään luvassa. Tämän luvan kohdalla on vaadittu loppukatselmusta lupaehtona. Hankkeeseen ryhtyvä on luvannut, että oikaisuvaatimuksen tekijä kutsutaan loppukatselmukseen.

Muilta osin valitusperusteet eivät ole merkityksellisiä ko. toimenpideluvan lupaharkinnan osalta.  Esimerkiksi sadevesiviemärin sijainti ja korko ovat lainvoimaisesti ratkaistu ko. rakennuspaikan rivitalohankkeen rakennusluvassa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana kuvaustekstissä esitetyin perustein.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Tässä yhteydessä lupajaosto kuitenkin kehottaa toimenpideluvan hakijaa istuttamaan tai rakentamaan rajalle näköesteisen aidan, joka on valmis loppukatselmukseen mennessä.