Lasten ja nuorten lautakunta, kokous 13.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Lasten ja nuorten palvelualueen toimintakertomus 2017

JARDno-2018-860

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Palvelualueiden tulee antaa toiminnastaan ja tavoitteiden toteumasta sekä määrärahojen käytöstä toimintakertomus, joka liitetään osaksi kaupungin vuoden 2017 toimintakertomusta, jonka kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy.

Tilinpäätös vuodelta 2017 ei ole vielä valmistunut, joten toimintakertomuksen euroihin saattaa tulla vielä pieniä muutoksia. Muutokset eivät kuitenkaan olennaisesti muuta Lasten ja nuorten palvelualueen toimintakatetta. 

Lopullinen toimintakertomus sisältää kertomustekstin, sitovien tavoitteiden toteutumisen, sitovien määräraha- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisen sekä suoritteiden toteutumisen. 

Palvelualueen vuoden 2017 talousarviota muutettiin yhteensä kolme kertaa. Ensimmäinen muutos liittyi nuorisotyön siirtymiseen vuoden alusta Lasten ja nuorten palvelualueelta osaksi Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualuetta ja Koulutus- ja ohjauspalvelujen avainalueen nuorisopalveluja. Muut muutokset liittyivät pääosin kilpailukykysopimuksen vaikutusten aiheuttamiin muutoksiin sekä tilinpäätösennusteessa esitettyihin muutoksiin.

Palvelualueen toimintakate oli 72.502.000 euroa, ollen 788.000 euroa (101,1 %) muutettua talousarviota suurempi.  Toimintatuotot toteutuivat 7.686.000 euroa, mikä on 700.000 euroa muutettua talousarviota enemmän (110 %). Toimintakulut 80.188.000 euroa (101,9 %), ylittivät 1.488.000 eurolla muutetun talousarvion. 

Palvelualueen sitovat tavoitteet ovat toteutuneet pääsääntöisesti toivottuun suuntaan, mutta edelleen tarvitaan yhteistyötä ja varhaista puuttumista, jotta saadaan  raskaiden korjaavien palvelujen  tarvetta vähennettyä. Kaupungin väestön merkittävä kasvu näkyy erityisesti peruspalveluiden suoritteiden kasvuna.

Toimintakertomukseen liittyvä palvelualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi esitellään erillisenä materiaalina extranetissa materiaalipankki- sivustolla. Lautakunnan kokouksessa käsittelemä selvitys annetaan edelleen kaupungin Konsernipalveluille, joka selvitysten perusteella laatii selonteon kaupungin vuoden 2017 toimintakertomukseen.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää

  • esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Lasten ja nuorten palvelualueen vuoden 2017 toimintakertomuksen liitteen mukaisena
  • antaa kaupungin Konsernipalveluille arviointinsa palvelualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta.
  • oikeuttaa ao. vastuuhenkilöt tekemään toimintakertomukseen tekniset korjaukset ja päivitykset

 

Päätös

 

Hyväksyttiin