Lasten ja nuorten lautakunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Varhaiskasvatuksen käyttösuunnitelman 2018 maksut ja varhaiskasvatuksen maksu-uudistus

JARDno-2017-1597

Valmistelija

  • Miia Kemppi, varhaiskasvatusjohtaja, miia.kemppi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakuntien on käsiteltävä vuoden 2018 käyttösuunnitelmat helmikuun loppuun mennessä. Jotta maksut ja taksat saataisiin käyttöön heti vuoden 2018 alusta, käsitellään ne lautakunnassa joulukuussa 2017. Alustavien arvioiden perusteella varhaiskasvatuksen päätöksenteossa olevan maksu- uudistuksen vaikutus vähentää vuonna 2018 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuksen maksutuottoja  450.000 euroa. Hyväksytyssä talousarviossa  2018  on varauduttu 350.000 euron suuruiseen tuottojen vähenemiseen.  Lisäksi maksu- uudistus tulee vaikuttamaan palvelusetelien suuruuteen ja todennäköisesti lisämään määrärahan tarvetta, mikä ei sisälly edellä olevaan lisätarpeeseen. Kun tämän maksu- uudistuksen vaikutukset ovat tarkentuneet,  tehdään tarvittaessa muutosesitys talousarvioon 2018.  

Hallitus antoi 19.9.2017 eduskunnalle esityksen (HE 115/2017) varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain  muuttamisesta 1.1.2018 alkaen.

Lain muutos

Esityksen tavoitteena on lisätä työnteon kannustavuutta, parantaa perheiden taloudellista tilannetta ja mahdollistaa useamman lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen maksujen alentaminen helpottaa perheiden taloudellista tilannetta. Se mahdollistaa yhä useamman lapsen pääsyn varhaiskasvatuksen piiriin. Laadukkaalla, pedagogisella varhaiskasvatuksella on monia positiivisia vaikutuksia lapsen kasvuun ja kehitykseen ja se ehkäisee syrjäytymistä.

Maksut määräytyvät perheen tulojen ja perhekoon perusteella ja hallituksen esityksessä kaikkien perheiden tulorajoja nostetaan. Näin alennetaan erityisesti pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. Isoimmat maksualennukset kohdistuvat monilapsisiin perheisiin. Asiakasmaksulailla säädetään maksujen enimmäismäärä, kunnat voivat päättää myös alemmista maksuista.

 

Tulorajat ja maksuprosentit

Perheen koko, henkilöä Tuloraja, euroa/kuukausi Korkein maksuprosentti
2 2050 10.7%
3 2646 10.7%
4 3003 10.7%
5 3361 10.7%
6 3718 10.7%

Sisaralennus nousee

Toisesta lapsesta perittävä maksu alenee. Toisen lapsen maksu on esityksen mukaan enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 145 euroa.  Nykyään toisen lapsen ns. sisaralennus on 10 prosenttia. Seuraavien lasten sisaralennus on edelleen 80 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli maksu olisi enintään 58 euroa.

Toisen lapsen alennus kohdistuu kaikkiin niihin perheisiin, joilla on vähintään kaksi lasta varhaiskasvatuksessa. Asiakasmaksut alenisivat kyseisillä perheillä riippumatta perheen tulotasosta.

Asiakasmaksun suuruus määräytyy esityksen mukaan edelleen perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksen varatun ajan perusteella. Myös maksun määräämisessä huomioon otettavat tulot säilyisivät ennallaan. Varhaiskasvatuksen enimmäismaksu olisi edelleen 290 euroa. Myös alin perittävä maksu säilyy ennallaan eli alle 27 euron maksua ei peritä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatuksen  asiakasmaksujen perusteet  liitteen  mukaisesti  noudatettavaksi 1.1.2018 alkaen

Päätös

 

Hyväksyttiin


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.