Lasten ja nuorten lautakunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Ostopalveluperhepäivähoidon korvaukset 1.1.2018 alkaen

JARDno-2017-1982

Valmistelija

  • Miia Kemppi, varhaiskasvatusjohtaja, miia.kemppi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen tavoitteena on säilyttää perhepäivähoito houkuttelevana hoitomuotona. Tällä hetkellä Järvenpäässä työskentelee 17 kunnallista perhepäivähoitajaa ja  3 varahoitajaa . Ostopalveluna perhepäivähoitoa tuottaa 14 yksityistä perhepäivähoitajaa. Yhteensä perhepäivähoidossa on sijoitettuna tällä hetkellä noin 100 lasta, joista 40 lasta hoidetaan ostopalveluna tuotetuilla paikoilla. 

Ostopalvelusopimuksella työskentelevät hoitajat eivät ole työsuhteessa kaupunkiin, vaan toimivat yksityisinä ammatinharjoittajina huolehtien heille kuuluvista velvoitteista ja hoidon aiheuttamista kuluista. Palveluntuottaja sitoutuu myös Järvenpään kaupungin turvallisuus- ja varhaiskasvatussuunnitelmaan. Järvenpään kaupunki maksaa hoitajille lapsikohtaista hoitokorvausta ja perheet maksavat kaupungille varhaiskasvatusmaksut kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeen  mukaan. Lapset ostopalveluperhepäivähoitoon sijoittaa asiakasohjaaja kaupungin varhaiskasvatukseen hakevien lasten jonosta.

Ostopalvelusopimus kullekin toimintakaudelle laaditaan varhaskasvatustarpeen mukaisena, pääosin 1.8. – 30.6.väliselle ajalle. Heinäkuu on pääsääntöisesti ollut sopimukseton kuukausi. Palveluntuottajan ollessa estynyt hoitamaan lapsia, ei korvausta makseta. Tällä hetkellä voimassa olevat korvaukset on tarkistettu 12.3.2014 §18 Lasten ja  nuorten lautakunnassa. Liitteenä vuonna 2014 vahvistetut korvaukset.

Kuluvan toimintakauden aikana on tullut  tarve yksityisen perhepäivähoidon edustajalta Nina Haanpäältä tarkentaa ja lisätä puuttuvia ostopalveluperhepäivähoidossa olevia korvauksia. Korvauksien päivittämistä on tehty yhteystyössä Nina Haanpään kanssa.

Peruuntuneesta heinäkuun varhaiskasvatuksesta ei ole ollut aiemmin määriteltyä korvausta. Nyt esityksenä on, että heinäkuun hoidosta sovitaan erikseen. Jos lasta ei tuodakaan etukäteen sovittuun hoitoon, maksetaan hoitajalle enintään 10 päivän ajalta korvaus toteutumattoman heinäkuun hoidon ajalta.

Lisäyksenä on esitetty kesähoidon tutustumiskäynnistä 15 euroa kerta, lapsen varhaiskasvatusuunnitelmakeskusteluun valmistautumisesta uuden varhaiskasvatussuunnitelman vuoksi toimintakaudella 1.8.2017-30.6.2018 15 euroa / tunti sekä viikonloppuun sijoittuvasta kokopäiväkoulutuksesta 50 euroa per päivä.

Yksityisten edustaja Nina Haanpää on esittänyt myös lapsikohtaisen hinnan tarkistamista. Korotus olisi nostanut palkkakuluja ( vuositasolla noin 13 000 euroa). Koska korotusta ei oltu huomioitu talousarviossa, päädyttiin yhdessä, ettei esitetä korotusta tässä vaiheessa.  Kevään 2018 aikana selvitetään ostopalveluperhepäivähoidon lapsikohtaisten korvauksien korottamista sekä vaihtoehtoisesti ostopalvelusta palveluseteliin siirtymistä. 

Ostopalvelusta maksettavia korvauksia esitetään muutoksia 1.1.2018 alkaen. Liitteenä päivitetyt ostopalveluperhepäivähoidon korvaukset 1.1.2018 alkaen.

Mikäli esitetyt korotukset hyväksytään 1.1.2018 alkaen, on lisäkustannus vuonna 2018 nykyisillä lapsiluvuilla 2 600 € / vuosi. Vuoden 2018 talousarviossa on varauduttu täätlä osin ostopalveluperhepäivähoitajien korvausten korottamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää hyväksyä ostopalveluperhepäivähoidon korvaukset 1.1.2018 alkaen liitteen mukaisesti.

Päätös

 

Hyväksyttiin


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.