Lasten ja nuorten lautakunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Lasten ja nuorten palvelualueen vuoden 2018 käyttösuunnitelmien maksut ja taksat

JARDno-2017-2018

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2018 talousarviosta kokouksessaan 13.11.2017 § 68. Hyväksytyssä talousarviossa Lasten ja nuorten palvelualueen toimintatuotot vuodelle 2018 ovat 7.098.347 euroa.

Kaupunginhallituksen vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano- ohjeen mukaan lautakuntien on käsiteltävä vuoden 2018 käyttösuunnitelmat helmikuun loppuun mennessä. Jotta maksut ja taksat saataisiin käyttöön heti vuoden 2018 alusta, käsitellään ne lautakunnassa joulukuussa 2017.

Perhesosiaalityön ja Kasvun tuen avainalueiden maksuja on korotettu Sosiaali- ja terveydenhuollon asikasmaksuista annetun asetuksen 23.11.2017 ehdotuksen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.1.2018 alkaen on tehty erillinen ehdollinen päätös.

Muutoin maksuissa ja taksoissa ei ole olennaisia korotuksia vuoteen 2017 verrattuna.  Maksut ja taksat on koottu yhteen riippumatta siitä onko tila Sivistyksen ja vapaa- ajan vai Lasten ja nuorten palvelualueen hallinnassa, jotta päästäisiin yhdenmukaisempaan hinnoitteluun sekä asiakasystävällisempään formaattiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää

  • hyväksyä palvelualuetta koskevat  Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen mukaiset maksut ja taksat liitteen mukaisesti 1.1.2018 alkaen  
  • hyväksyä palvelualueen maksut ja taksat omalta osaltaan liitteen mukaisesti 1.1.2018 alkaen
  • todeta, että varhaiskasvatuksen maksuista 2018 on tehty erillinen päätös

Päätös

 

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.